DUISTERE
MACHTEN

 

 
Bijlage  2         
 
Inhoud - Sprookje - Vernietiging boerenbestaan - Agro-economische structuur
 
Cargill - Conclusie - Verbeek - Ontwikkelingen - Slot - Bijlagen - Links
 
Bestellen/Downloaden/Reageren - dDH - Duurzaamsite - Landbouwsite - Verder >>
 
 
________    
____
 
 
  OVERZICHT BIJLAGEN
 
 
1 - Literatuur, adressen en links
boeken - organisaties en hun tijdschriften - Nederland - boeren Nederland - boeren wereld - bedrijfsleven
2 - Boeren-manifest India
land - water - rijke veestapel - zaden - schulden
3 - Cargill, zout & verzet
India: zout-satyagraha - Venezuela: vissers verdedigen hun lagune
4 - Zaad- en agrochemie-giganten
grootste zaadbedrijven - gentech zaadfirma's - grootste producenten landbouwgif - zaad-, gentech en gifreus tegelijk - fusies
5 - WTO en landbouw
ontstaan en achtergronden van de WTO - groei wereldhandel - landbouw en WTO - nieuwe landbouwronde - organisatie van de WTO - landbouwblokken
6 - Cargill - organisatie-structuur
hoofddirectie - business platforms - business units
7 - Cargill - overzicht activiteiten en produkten
handel - rond de landbouw - halffabrikaten voor de voedingsindustrie - voor verpakkers en supermarkt-ketens - diversen
8 - Cargill - financieel overzicht 1995 - 1999
9 - Cargill - landen waar de firma actief is
10 - Cargill Nederland - fabrieken en kantoren
overzicht fabrieken - overzicht kantoren - adressen fabrieken - adressen kantoren - formele eigenaren
11 - Cargill - in de Nederlandse supermarkt
12 - Geschiedenis van Cargill Nederland en België
 
 
 
BOEREN-MANIFEST - INDIA
301
 
 
De nu volgende verklaring werd aangenomen aan het slot van de demonstratieve discussie-bijeenkomst in New Delhi op 7 maart 1996, waar meer dan 50.000 Indiase boeren bijeen waren.

"De boeren van India, inclusief de landlozen, leden van de inheemse volken en handwerkslieden van het platteland, zijn in Delhi bijeengekomen om het land en zichzelf te verdedigen tegen de aanvallen van buitenaf van multinationals en de verloedering van binnenuit door hawala steekpenningen en corruptie (hawala verwijst naar een berucht Indiaas steekpenningen-schandaal - jps). We beschouwen dit als onze hoogste morele plicht.
Het voortbestaan van de Indiase boeren, die 75 procent uitmaken van de Indiase bevolking en 25 procent van alle boeren op de wereld, staat op het spel. De natuurlijke hulpbronnen waar ons boerenbestaan vanaf hangt - land, water, vee en zaden - worden ons ontstolen onder de nieuwe economische politiek, zoals de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die voorschrijven. Wij en met ons het land dreigen verpletterd te worden door een onrechtmatige schuldenlast.
Wij beloven elkaar te vechten voor ons bestaan en voor de toegang tot onze natuurlijke hulpbronnen, voor onze rechten zoals die verankerd liggen in de Indiase grondwet.


Land

In alle deelstaten worden landhervormingen en landhervormingswetten ongedaan gemaakt. Het grondbezit verschuift van boeren naar industriëlen, multinationals en corrupte politici die er luxe boerderijen bouwen met hawala-gelden, zoals in Mehrauli (voorstad van New Delhi - jps). Zodoende stijgt het aantal landlozen explosief, terwijl tegelijkertijd het aantal onafhankelijke boeren en tuinders snel daalt.
De aankoop van land door niet-boeren, zoals buitenlanders, multinationals, exportfirma's en corrupte politici beschouwen we als illegaal. Wij eisen dit land terug voor boeren en tuinders en staan erop dat de illegaal verworven Gram Sabha-gronden (dorpsgronden) teruggegeven worden aan de Gram Sabha's.

Red de landbouwgronden, red ons land!


Water

Er is in tal van Indiase dorpen geen drinkwater. Boeren beschikken niet over voldoende irrigatiewater. Op voorschrift van de Wereldbank wordt het water geprivatiseerd en wordt er van boeren verlangd voor water te concurreren met multinationals. De private watervoorzieningen zullen nieuwe water-zamadari (grootgrondbezitters) doen ontstaan, waarbij grote bedrijven en agro-concerns een monopolie op de schaarse watervoorraden zullen hebben.
De boeren en plattelandsgemeenten van India staan niet toe dat water een handelswaar wordt. Water is een natuurlijke hulpbron van de gemeenschap, onontbeerlijk voor het leven zelf. We besluiten het water te beheren volgens de regels van Gram Swaraj (dorpsbestuur).

Red het water, red ons land!


Rijke veestapel

Onze rijke veestapel is de werkelijke basis van duurzame landbouw en van het boerenbestaan zelf. Deze rijkdom wordt nu gebruikt om de exporthandel en de fast food-vleesketens als KFC (Kentucky Fried Chicken) en McDonald's van vlees te voorzien.
Onze dieren zijn ons heilig. Zij zijn als familieleden voor ons. Hen te redden is onze plicht. Net als de boeren uit Karnataka (zuidelijke Indiase deelstaat - jps) zullen we in actie komen om de uitbreiding van de fast food-ketens en het bouwen van slachterijen voor de export zoals Al Kabeer en Dera Bassi te stoppen. We zullen dieren bevrijden die naar het slachthuis gebracht worden. We zullen een nationale beweging opzetten om vleesexport te verbieden en om onze rijke veestapel te redden.

Red de dieren, red ons land!


Zaden

Onder druk van de WTO worden er nieuwe wetten gemaakt om de zaden die altijd een gemeenschappelijke natuurlijke hulpbron waren van de boeren gezamenlijk over te laten gaan in handen van private multinationale zaadfirma's, die er opuit zijn een monopolie-positie te verwerven.
Wj zijn de oorspronkelijke kwekers van het zaad en wj hebben meer recht op deze natuurlijke hulpbron dan de monopoliebedrijven. Het zaad is ons intellectueel eigendom. nze rechten geven aan tot hoever de rechten van het bedrijfsleven kunnen gaan en hoe het systeem van het intellectuele eigendomsrecht in elkaar dient te zitten. We hebben onder andere het fundamentele recht om planten en andere levensvormen uit te sluiten van patenten, omdat dit een schending betekent van onze ethische waarden en culturele tradities.
Wij zullen geen medewerking verlenen aan de uitvoering van welke wet dan ook, die ons vervreemdt van ons onvervreemdbaar recht op het zaad.

Red het zaad, red ons land!


Schulden

Boeren dreigen verpletterd te worden door schulden die ontstaan zijn door de aankoop van landbouwgif en kunstmest. Terwijl die chemicaliën tegelijkertijd onze landbouwgronden, en onze landbouw-zelfvoorziening vernietigd hebben. De prijzen van deze stoffen zijn met 75 procent gestegen, terwijl de prijzen van veel landbouwprodukten feitelijk gedaald zijn.
Deze schuldenlast is onrechtmatig en we zullen de schulden niet aflossen. We zullen ons ook bevrijden van onze afhankelijkheid van chemicaliën door om te schakelen op onze eigen organische middelen en onze eigen zaden.

Vrij van schulden, boeren zijn geen schuldenaren!


Wij zullen een levensvatbare en rechtvaardige economische orde vestigen om ons ervan te verzekeren dat we in staat zullen zijn onze plicht te doen: voldoende voedsel te verschaffen aan de Indiase bevolking, ook in de toekomst. We zullen alle gelederen van de maatschappij bij elkaar brengen om het binnendringen van agro-multinationals in onze landbouw en agro-handel te bevechten.
We beloven elkaar plechtig ons land, ons water, onze dieren, onze zaden, onze intellectuele mogelijkheden en ons bestaan te beschermen. Wij beloven elkaar plechtig ons land te redden."
 
 
NOOT
 301. 'Farmer's Charter'; Third World Resurgence; no. 68; pag. 37. terug
 
*          *           *

Verder naar de volgende bijlage >>
<< Terug naar het begin van deze bijlage.
 
 
 


_
___