Land en Stad - Maandblad
  februari 2001
Duistere Machten - Archief - Overzicht februari - Landbouwsite - Duurzaamsite - dDH - Links - Verder >>  
 
________    
____
 
 

GEEN GENTECH, MAAR 'LOKALE AGRO-BIODIVERSITEIT'  
 
brochure over gentech in de Derde Wereld
 
 
Is gentech een veelbelovende nieuwe techniek die de honger in de Derde Wereld kan terugdringen? Helemaal niet, menen Milieudefensie en de ontwikkelingsorganisatie Hivos. Eind november organiseerden zij een symposium over deze vraag en nodigde daarvoor drie landbouwdeskundigen uit het Zuiden uit die veel te maken hebben met kleine boeren.
Onlangs verscheen er een helder, informatief, beknopt en leesbaar verslag van de bijeenkomst onder de titel: Na de Groene Revolutie de Genen Revolutie? - vraagtekens bij gentechnologie in ontwikkelingslanden.
 
Milieudefensie en Hivos winden er geen doekjes om: "Alle veronderstelde mogelijkheden van genetische manipulatie voor verbetering van de wereldvoedselsituatie ten spijt, de realiteit is ontnuchterend. Driekwart van alle GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen) die in 1999 wereldwijd commercieel werden verbouwd zijn herbicidetolerante variëteiten (gewassen die immuun zijn voor een heftige onkruidverdelger zoals bijvoorbeeld Roundup van Monsanto, zodat een boer net zo vaak kan spuiten als hij wil - jps). Voorlopig dienen GGO's in de landbouwpraktijk dan ook vooral de belangen van agrochemische industrie. Dit gebeurt door middel van bevordering van koppelverkoop (zaaigoed en bestrijdingsmiddel). Men richt zich op grootschalige producenten die exportgericht produceren en intensief gebruik maken van chemicaliën. Ook met de verandering in samenstelling van de gewassen wordt vaak het belang van de industrie gediend, bijvoorbeeld door landbouwprodukten beter geschikt te maken voor industriële verwerking. Nog los van het realiteitsgehalte van claims dat GGO's zouden bijdragen aan een efficiëntere landbouw of aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem, laat de huidige praktijk ondubbelzinnig zien dat dit vooralsnog niet de intenties van de gentech-industrie zijn, maar eerder gelegenheidsargumenten."
 
(..)
 
"Door eenzijdige voorlichting, 'valse' subsidies en koppelverkoop (genetisch gemanipuleerd zaad + chemicaliën + krediet) worden boeren in een afhankelijkheidspositie gebracht. De ervaring leert dat wanneer zelfvoorzienende boeren nieuwe zaden en ander inputs samen met een kredietregeling wordt aangeboden, een groot aantal van hen niet genoeg opbrengst kan genereren om de schulden die ze hiervoor zijn aangegaan terug te betalen. In veel gevallen zien ze zich gedwongen hun land te verkopen om de schulden af te lossen. Grotere, commerciële boeren kopen dit land op en bewerken dit met landbouwmachines en niet met menskracht, waardoor de werkgelegenheid in de landbouw afneemt. Net als tijdens de Groene Revolutie is een nieuwe golf van faillissementen en toegenomen werkeloosheid het resultaat. In Punjab (India) reduceerde de Groene Revolutie tussen 1970 en 1980 het aantal kleine boerderijen met een kwart. In de Pampa van Argentinië nam door intensivering van de soja-teelt, waarbij sinds 1996 op grote schaal gebruik wordt gemaakt van (de genetisch gemanipuleerde) Roundup Ready-variëteiten, het aantal producenten met een derde af en is de helft van het land al niet meer in handen van de boeren die de grond bewerken."
 
(..)
 
"Grootschaligheid is geen garantie voor efficiëntie. Kleinschaligheid overigens ook niet. De manier van bewerking is doorslaggevend. Wat de opbrengst per hectare betreft kunnen biologische mengteelten, ook van kleine boeren, prima concurreren met chemie- en biotechnologie-intensieve teelt.
 
Zimbabwe - landbouwkennis
Andrew Mushita, directeur van de CTDT (Community Technology Development Trust) te Zimbabwe: "Twee jaar geleden kwamen enkele Zimbabwaanse overheidsinstanties, NGO's, vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en bedrijfsleven in Harare bijeen om te confereren over de toekomst van de landbouw en GGO's in Zimbabwe. De discussie ging ondermeer in op de introductie van Bt-katoenplanten van Monsanto en de bijbehorende vraag of de kosten van met name pesticiden hierdoor konden worden teruggebracht. Veel kritische vragen werden bij de conferentie gesteld omtrent de machtspositie van grote bedrijven en omtrent de vraag of kleine boeren wel positief effect van GGO's konden verwachten. Iedereen was het erover eens dat bedrijven monopolies zouden ontwikkelen en daarmee de prijs van zaaigoed onafhankelijk zouden kunnen bepalen. Desondanks werd besloten GGO's tot het land toe te laten. Hierbij moesten wel strikte veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen en mogelijke produkten moeten uitgebreide tests ondergaan. Op regeringsniveau werd een Biosafety Board opgericht, die verantwoordelijk is voor het onderzoeken en keuren van GGO's. Civil Society organisaties in Zimbabwe staan kritisch tegenover de introductie van GGO's. Vraagtekens worden geplaatst bij de gevaren voor milieu, biodiversiteit, voedselzekerheid en de sociaal-economische consequenties. In het bedrijfsleven en de universiteitswereld zijn de voorstanders te vinden.
 
(..)
 
Zelfvoorziening bestrijdt honger. Spil hierbij is het duurzaam gebruik van lokale agro-biodiversiteit. Bij boeren is een enorm potentieel aan landbouwkennis aanwezig, die van nature verbonden is aan biodiversiteit. Brede erkenning en verspreiding hiervan is essentieel. Algemeen toegankelijke zaadvoorraden en medezeggenschap bij de verdeling ervan is een belangrijk middel bij het bestrijden van honger. Het behoud van divers genetisch materiaal verzekert de boer van uitgangsmateriaal dat zelfvoorziening kan garanderen. Wij werken aan de ontwikkeling en distributie van hoogwaardige zaden. We stimuleren het bewaren van zaden in gemeenschappelijke zaadbanken en ondersteunen het verwerken tot produkten van inheemse gewassen voor lokale markten."

 
India - Neem-boom
Wat zijn de gevolgen van de patenten op planten en dieren voor de bewoners van de Derde Wereld? De kwestie van de Neem-boom maakt veel duidelijk.
Deze boom is een van oorsprong Indiaas en is de afgelopen eeuwen in veel andere (sub)tropische landen is geïntroduceerd. 'Neem-boom' betekent 'vrije boom', of 'gratis boom', alle produkten waren namelijk vrij toegankelijk voor iedereen. Neem beschikt over heilzame en antiseptische eigenschappen. Vrijwel iedereen in India is vertrouwd met de werking ervan. Miljoenen Indiërs verwerken de bestanddelen van de boom nog steeds zelf. Ook is er een groot assortiment produkten op Neem-basis verkrijgbaar, van kosmetica en tandpasta tot bestrijdingsmiddelen. Op deze artikelen is nooit octrooi aangevraagd, want dat is verboden in India als het gaat om agrarische en medicinale produkten.
 
Groot was dan ook de schrik toen begin jaren '90 bleek dat in Europa en de Verenigde Staten patenten waren toegekend aan tientallen Neem-produkten. Protest werd aangetekend door maatschappelijke organisaties. Het conflict groeide uit tot een bitter internationaal debat over ethiek en intellectueel eigendomsrecht. Eén van de patentaanvragen betrof een schimmelbestrijder die uit olie van Neem-zaden wordt geëxtraheerd. Het octrooi veroorzaakte een prijsstijging van de schimmelbestrijder, waardoor het voor lokale boeren, die niet zelf over Neem beschikken, onbereikbaar werd. Het patent werd aangevochten door een coalitie van maatschappelijke organisaties uit zowel Zuidelijke als Westerse landen met als argument dat het schimmelbestrijdend effect al eeuwen bekend is en breed wordt gebruikt. De coalitie werd in het gelijk gesteld. Volgens het Europees octrooirecht is de Neem-schimmelbestrijder geen uitvinding. Na deze overwinning riep de coalitie het Europees Patentbureau op om alle bestaande en in behandeling zijnde Neem-patenten af te wijzen.
De Neem is maar één voorbeeld in een lange rij van gewassen die door patentering in handen (dreigen) te komen van bedrijven uit het Westen.

 
Filippijnen - 'gouden rijst'
Elenita Daño van het Southeast Asia Regional Institute for Community Education, gelooft niet in de beloften van 'gouden rijst': "Het is ronduit ironisch dat de 'gouden rijst' ontwikkeld wordt voor landen die van oudsher bekend staan om hun diversiteit aan vitamine A-rijke gewassen. De boerenfamilies die nu gebrek lijden waren eens de verbouwers van zeer voedzame en vitaminerijke gewassen. Nog ironischer is het dat de Groene Revolutie, die erop was gericht om de produktie van bulkgewassen als rijst en graan te verhogen, de hoofdoorzaak is van het vitamine- en mineralengebrek, zoals zich dat de afgelopen dertig jaar heeft voorgedaan in de landen die 'fenomenale' produktiestijgingen van graan hebben gekend, zoals India. In de Filippijnen krijgen nog steeds alleen die boeren krediet of verzekering, die bepaalde gecertificeerde zaden, kunstmest en pesticiden gebruiken. De intensieve landbouw, de monoculturen en het gebrek aan biodiversiteit, die de Groene Revolutie kenmerkten, zijn de hoofdschuldigen bij het ontstaan van vitaminegebrek in de boerengemeenschappen vanaf de jaren '70. Veel grond waar voorheen vitaminerijke gewassen groeiden, werd omgeploegd voor het verbouwen van rijst en graan. In deze gebieden veranderde het voedingspatroon dan ook radicaal."
 
Daño ziet veel overeenkomsten tussen de Groene Revolutie en de Genen Revolutie. "Dezelfde spelers die nu 'gouden rijst' promoten, promootten indertijd de Groene Revolutie: organisaties als het onderzoeksinstituut IRRI en de Rockefeller Foundation. Dezelfde instituten die de problemen in eerste instantie veroorzaakt hebben, schrijven nu eenzelfde soort 'oplossing' voor. Terwijl er een beter alternatief is: het verschaffen van toegang tot goedkope, natuurlijke voedingsbronnen en het voorlichten van de bevolking over goede en vitaminerijke voeding. Maar in plaats van dat te ondersteunen wordt 'gouden rijst' als oplossing aangedragen. Deze 'oplossing' bevordert uniformiteit in plaats van diversiteit, en verdoezelt het feit dat vitaminegebrek een produkt is van armoede, ongelijkheid en gebrekkige toegang tot natuurlijke hulpbronnen.
 
Terwijl zaadfirma Zeneca trots verkondigt dat ze de technologie gratis aan boeren in het Zuiden ter beschikking stelt, zijn er nog veel onduidelijkheden over de manier waarop deze belofte zal worden verwezenlijkt. Er rusten immers nog zeven patenten op produkten en produktieprocessen die bij de ontwikkeling van vitamine A-rijst gebruikt worden. Publieke onderzoeksinstellingen mogen dan wel gratis gebruik maken van de onderzoeksresultaten om met overheidsgeld verder onderzoek te doen, het is onwaarschijnlijk dat het eindprodukt de boeren in het Zuiden gratis ter beschikking komt."
 
Toch blijft Daño optimistisch over de toekomst: "Ondanks de schade die de Groene Revolutie heeft aangericht is in rurale gemeenschappen veel traditionele landbouwkennis bewaard gebleven, evenals positieve tradities zoals de vrije uitwisseling van zaden en kennis. Nog steeds bewaren boeren zaden en kweken ze hun eigen variëteiten. Vaak ook met behulp van uitkruising met moderne soorten. Zo ontstaan nieuwe, aan de specifieke eisen van de lokale omgeving aangepaste gewassen. Hierdoor geïnspireerd zijn maatschappelijke organisaties ontstaan die zich ten doel stellen boeren de toegang en de controle over hun genetische bronnen terug te geven en het traditionele kennis(uitwisselings)systeem te ondersteunen. Het zaaigoed van Zuidelijke boeren blijkt vaak net zo goed te zijn als het moderne en soms zelfs beter. Gezamenlijk met organisaties van kritische consumenten in stedelijke gebieden en het Noorden kunnen Zuidelijke boerenorganisaties met hun kennis een tegenwicht bieden aan het dominante, door het bedrijfsleven gestuurde, landbouwonderzoek."

 
Bron
Dit artikel bestaat uit licht bewerkte fragmenten uit: Na de Groene Revolutie de Genen Revolutie? - vraagtekens bij gentechnologie in ontwikkelingslanden; Milieudefensie en Hivos; Amsterdam en Den Haag, 2001; in totaal 19 pagina's.
Brochure bestellen: bel Milieudefensie: 020 62 62 620.
Meer informatie: www.milieudefensie.nl en www.hivos.nl
 
*          *           *

Begin maart verschijnt de volgende serie artikelen.
Reacties naar: jpsmit@xs4all.nl
 
 
Verder naar het volgende artikel >>
<< Terug naar het begin van dit artikel.
Naar  overzicht  februari.
 
 
 


_
___