[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Duurzaamlijst] Status Brabants streekplanBeste Jan, Sietzke,

Wie moet er aan de bel trekken voor bescherming van Den Hoek / Helvoirt ?
Antwoord: bv. natuurbeschermers, verenigingen of pol.partijen die een
bestemmingsplan (wijziging) willen aanvechten, eerst gemeentelijk, dan bij
de Provincie en tenslotte bij de Raad van State.

Uitbreidingen in natuurkerngebieden (dus de groene hoofdstructuur) zijn
volgens het prov. streekplan uit 1992 alleen mogelijk als er geen
alternatieven zijn. De alternatieve locaties hoeven kwalitatief niet eens
"geweldig" te zijn.
Dit is nogeens door de Raad van State op 4-2 jl. bevestigd: de provinciale
goedkeuring van een Bossche bestemmingsplan-wijziging (voor de aanleg van
de structuurweg door de Gement) werd vernietigd.
Zie voor een compleet verhaal de site van de
Fietsersbond enfb afdeling 's-Hertogenbosch
site: http://home.worldonline.nl/~enfbht/geen cement.htm

De vraag is dan ook of en hoe in de toekomst het streekplan wordt aangepast
!
Het initiatief hiervoor lijkt mij aan de gemeente Den Bosch.
Hopelijk kiezen ze voor een korte termijn-oplossing (bv. een 0+ variant)
want de toekomstige bescherming vanuit Brussel (Habitat-handvest) maken
ingrepen in de Gement alleen nog maar onwaarschijnlijker.

Vr. groet,
Aad Smid
Fietsersbond enfb Den Bosch
 

> In de notitie Compensatiebeginsel wordt geregeld dat eerst een afweging
> gemaakt moet worden als er natuur verdwijnen moet. Het belang van de
> (woning)bouw moet zwaarder wegen dan het belang van de natuur. Ook moet
> aangetoond worden dat er geen alternatieven voorhanden zijn. Als dan
> gecompenseerd wordt dan gaat het niet alleen om natuur binnen de GHS maar
> ook er buiten. De compensatie moet niet alleen kwantitatief maar ook
> kwalitatief dus naar natuurwaarden plaats vinden. Dat houdt in dat er een
> gedegen inventarisatie naar natuurwaarden moet hebben plaatsgevonden
anders
> is het onbekend wat er gecompenseerd moet worden. Een voorbeeld hiervan
is
> dat er ook naar de ouderdom van een bos moet worden gekeken. Is het bos
> meer dan 25 jaar oud dan moet de oppervlakte van het te compenseren bos
1/3
> groter zijn.  Is het bos meer dan 50 jaar oud dan moet het 2/3 groter
zijn.
> Bovendien moet de compensatie in het zelfde gebied plaatsvinden als waar
de
> ingreep plaats vindt. 
> De conclusie is dat het behoorlijk kostbaar is en veel moete kost die
> compensatie. Het gevolg is dat wanneer dit beleid goed uitgevoerd zou
> worden er tenminste goed naar alternatieven gezocht wordt en dat was tot
> nog toe niet nodig. Want toen werd er alleen voor een boom een andere
boom
> teruggeplaatst. (Boswet) 
> Je vraagt, "Schort er iets aan de communicatie tussen provincie en
> gemeente". Naar mijn mening ligt het anders. Het probleem zit bij de
> uitvoering van het provinciale beleid. Daar zou best wat aan kunnen
> verbeteren. GroenLinks besteedt in haar verkiezingsprogramma een heel
> hoofdstuk aan dit onderwerp. n.l." Groot onderhoud aan de provinciale
> democratie". Mijn inzet voor de komende vier jaar zal danook zijn te
> streven naar een meer sturende en controlerende rol van de politiek bij
de
> uitvoering van het beleid door de ambtelijke organisatie.
> Sietzke Schokker
> ----------
> > URL:     http://brabant2050.nl/forums2/Index.cfm?CFApp=1&Message_ID=113
> > 
> > 
> > Beste Siezke Schokker,
> > 
> > Wat men beoogt te compenseren met het Compensatiebeginsel is mij niet
> geheel duidelijk. Wel zie ik voordeel in de mogelijkheid om geen gebruik
> meer te mogen maken van art. 19-procedures indien bouwprojecten ten koste
> van de natuur gaan.
> > Gemeentes hebben namelijk al vele onomkeerbare zaken ondernomen
alvorens
> men bestemmingsplannen aanvraagt. 
> > Het plan Den Hoek te Helvoirt gaat een einde maken aan een uniek
beekdal
> (Raamse Loop). Bij de provincie is niets bekend over een vigerend
> bestemmingsplan over Den Hoek. Wel zijn er door de gemeente Haaren reeds
> gronden gekocht, er is een projectontwikkelaar aan het werk gelaten, er
> zijn toezeggingen gedaan....
> > De Helvoirtse politiek geeft aan dat sinds begin jaren 90 er al
> voorbereidingsbesluiten zijn genomen om nu de bulldozer aan het werk te
> zetten. Er is geen weg terug!!
> > Op de provincie weet men van niets; er is zelfs nog geen lampje gaan
> branden in al die jaren. De kranten hebben er vol van gestaan. Schort er
> ook iets aan de communicatie tussen provincie en gemeente??
> > Wie moet op zeker moment aan de bel trekken?
> > 
> > Jan van Balkom
> > Helvoirt Visie 2000+ 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam