[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Re: Compensatiebeginsel
Beste Jan van Balkom

Omdat dit discussie-onderwerp nu afgesloten is, reageer ik nu maar even per
email. 
In de notitie Compensatiebeginsel wordt geregeld dat eerst een afweging
gemaakt moet worden als er natuur verdwijnen moet. Het belang van de
(woning)bouw moet zwaarder wegen dan het belang van de natuur. Ook moet
aangetoond worden dat er geen alternatieven voorhanden zijn. Als dan
gecompenseerd wordt dan gaat het niet alleen om natuur binnen de GHS maar
ook er buiten. De compensatie moet niet alleen kwantitatief maar ook
kwalitatief dus naar natuurwaarden plaats vinden. Dat houdt in dat er een
gedegen inventarisatie naar natuurwaarden moet hebben plaatsgevonden anders
is het onbekend wat er gecompenseerd moet worden. Een voorbeeld hiervan is
dat er ook naar de ouderdom van een bos moet worden gekeken. Is het bos
meer dan 25 jaar oud dan moet de oppervlakte van het te compenseren bos 1/3
groter zijn. Is het bos meer dan 50 jaar oud dan moet het 2/3 groter zijn.
Bovendien moet de compensatie in het zelfde gebied plaatsvinden als waar de
ingreep plaats vindt. 
De conclusie is dat het behoorlijk kostbaar is en veel moete kost die
compensatie. Het gevolg is dat wanneer dit beleid goed uitgevoerd zou
worden er tenminste goed naar alternatieven gezocht wordt en dat was tot
nog toe niet nodig. Want toen werd er alleen voor een boom een andere boom
teruggeplaatst. (Boswet) 
Je vraagt, "Schort er iets aan de communicatie tussen provincie en
gemeente". Naar mijn mening ligt het anders. Het probleem zit bij de
uitvoering van het provinciale beleid. Daar zou best wat aan kunnen
verbeteren. GroenLinks besteedt in haar verkiezingsprogramma een heel
hoofdstuk aan dit onderwerp. n.l." Groot onderhoud aan de provinciale
democratie". Mijn inzet voor de komende vier jaar zal danook zijn te
streven naar een meer sturende en controlerende rol van de politiek bij de
uitvoering van het beleid door de ambtelijke organisatie.


Sietzke Schokker
----------
> From: jvbalkom-SO@wxs.nl
> To: fasifeer@concepts.nl
> Subject: Re: Compensatiebeginsel
> Date: dinsdag 16 februari 1999 13:02
> 
> 
> New message has been posted in Duurzaamheid
> 
> Forum:  Groei en Groen
> Thread: Compensatiebeginsel
> Author: Jan van Balkom
> Subject: compensatie-beginsel
> 
> URL:   http://brabant2050.nl/forums2/Index.cfm?CFApp=1&Message_ID=113
> 
> 
> Beste Siezke Schokker,
> 
> Wat men beoogt te compenseren met het Compensatiebeginsel is mij niet
geheel duidelijk. Wel zie ik voordeel in de mogelijkheid om geen gebruik
meer te mogen maken van art. 19-procedures indien bouwprojecten ten koste
van de natuur gaan.
> Gemeentes hebben namelijk al vele onomkeerbare zaken ondernomen alvorens
men bestemmingsplannen aanvraagt. 
> Het plan Den Hoek te Helvoirt gaat een einde maken aan een uniek beekdal
(Raamse Loop). Bij de provincie is niets bekend over een vigerend
bestemmingsplan over Den Hoek. Wel zijn er door de gemeente Haaren reeds
gronden gekocht, er is een projectontwikkelaar aan het werk gelaten, er
zijn toezeggingen gedaan....
> De Helvoirtse politiek geeft aan dat sinds begin jaren 90 er al
voorbereidingsbesluiten zijn genomen om nu de bulldozer aan het werk te
zetten. Er is geen weg terug!!
> Op de provincie weet men van niets; er is zelfs nog geen lampje gaan
branden in al die jaren. De kranten hebben er vol van gestaan. Schort er
ook iets aan de communicatie tussen provincie en gemeente??
> Wie moet op zeker moment aan de bel trekken?
> 
> Jan van Balkom
> Helvoirt Visie 2000+ 
> 
>   
> 
> 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam