[West-Sahara] Fwd: Invoer uit de Westelijke Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr Aug 11 21:11:11 CEST 2017


Beste mensen,

Hierbij het antwoord dat ik heb ontvangen van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Wat me vooral opvalt zijn de antwoorden die niet
worden gegeven.
- Met name de vraag of de oorspronkelijke bevolking om toestemming voor
de strooizouthandel moet geven. BuZa staat hier kennelijk met de mond
vol tanden.
- Opmerkelijk is dat eventueel contact tussen Eemswerken en het
ministerie tot geheim is verklaard.
- Er is ook geen antwoord op de vraag hoe informatie over de invoer uit
West-Sahara in Nederland moet worden verzameld terwijl de onjuiste
herkomstvermelding Marokko wordt toegestaan. Opmerkelijk is wel dat de
praktijk van vervalste herkomstvermeldingen niet wordt tegengesproken.
- Er is geen inhoudelijke reactie op mijn beschuldiging dat de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland misleidende informatie verstrekt.

Hoe nu verder te handelen?
Elk advies is welkom!

Saludos,
Frank
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: 	Invoer uit de Westelijke Sahara
Datum: 	Fri, 11 Aug 2017 14:11:52 +0000
Van: 	Schillings, Luc <luc.schillings op minbuza.nl>
Aan: 	Frank Willems (fwillems op antenna.nl) <fwillems op antenna.nl>
CC: 	COM-Liaison <COM-Liaison op minbuza.nl> Geachte heer Willems,
 Met verwijzing naar ons telefoongesprek en uw brief d.d. 31 juli jl.,
informeer ik u als volgt:

 1. Tot mijn spijt kan ik niet ingaan op uw vraag m.b.t. Eemswerken,
  aangezien een mogelijk contact tussen een bedrijf en de overheid
  vertrouwelijk is.

 2. Door dit ministerie is Rijkswaterstaat ge´nformeerd over het geldend
  internationaal recht in casu (zie onder 3).

 3. Wel kan ik u informeren dat economische activiteiten in de
  Westelijke Sahara niet per definitie in strijd zijn met het
  internationaal recht. De Nederlandse regering waarschuwt evenwel bij
  het doen van investeringen en zaken in het gebied van de Westelijke
  Sahara onder de 27e breedtegraad, zoals aangegeven op de website van
  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierbij wordt gewezen op
  risico’s en voorwaarden. Het is van belang dat opbrengsten van
  dergelijke activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke
  bevolking. Die bevolking moet dus ook adequaat betrokken worden. De
  rijksoverheid voert tevens een Maatschappelijk Verantwoord
  Ondernemen (MVO)-beleid. Bepalingen over conflictgebieden van de VN,
  de Raad van Europa en de OESO zijn hierbij maatgevend.

 4. Wat betreft de registratie van invoer uit de Westelijke Sahara in
  Nederland, kunt u het beste te rade gaan bij het CBS.

 5. Het feit dat de Westelijke Sahara op de website van de Rijksdienst
  voor Ondernemend Nederland via de Marokkopagina wordt bereikt
  impliceert geen erkenning van de claims van Marokko op de Westelijke
  Sahara, maar is gelegen in het feit dat Marokko het feitelijk gezag
  heeft over een belangrijk deel van de Westelijke Sahara. Zoals
  bekend is de Westelijke Sahara een 'niet-zelf besturend gebied'
  onder het Handvest van de Verenigde Naties.

 6. Tot slot dank ik u voor uw opmerkzaamheid m.b.t. de geconstateerde
  typefout. Heb vernomen dat deze fout weer is hersteld.
 Met vriendelijke groeten,
  Luc Schillings
Beleidsco÷rdinerend medewerker Maghreb en Egypte
 DAM-ME
Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag
........................................................................
T +31 70 3485689 M + 31 6 46438732
Luc.schillings op minbuza.nl <mailto:Luc.schillings op minbuza.nl>
 +++++++++++++++++
 -----Original Message-----
From: fwillems op antenna.nl <mailto:fwillems op antenna.nl>
[mailto:fwillems op antenna.nl]
Sent: maandag 31 juli 2017 21:05
To: Schillings, Luc <luc.schillings op minbuza.nl
<mailto:luc.schillings op minbuza.nl>>
Cc: Polisario Nederland <f.polisarionl op gmail.com
<mailto:f.polisarionl op gmail.com>>; IPJET-International Platform of
Jurists for East Timor <ipjet2 op gmail.com <mailto:ipjet2 op gmail.com>>
Subject: invoer uit West-Sahara
 Geachte heer Schillings,
 Hierbij verzoek ik nogmaals uw aandacht voor de problematiek rond de
handel in grondstoffen uit West-Sahara.
 RTLZ bracht het nieuws over zandroof door het Nederlandse bedrijf
Eemswerken dat in 2016 100.000 ton zand uit Al Ajoen of Laayoune naar
Las Palmas heeft gebracht voor het verbeteren van het strand aldaar. Dat
transport zou volgens RTLZ in strijd zijn met het internationaal recht.
Het bericht staat online:
'Nederlands bedrijf vervoerde illegaal zand naar Gran Canaria'
https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/nederlands-bedrijf-vervoerde-illegaal-zand-naar-gran-canaria
 RTLZ heeft het nieuws van de Guardian overgenomen en dat staat ook op
het web:
Trouble in paradise: the Canary Island beach accused of illegally
importing sand
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/28/trouble-in-paradise-the-canary-island-beach-accused-of-illegally-importing-sand
 Mag ik u vragen of Eemswerken advies over het strandproject heeft
gevraagd aan de overheid?
 In antwoord op mijn vragen aan Rijkswaterstaat over de invoer van
strooizout uit West-Sahara heb ik als antwoord gekregen dat
Rijkswaterstaat de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord
inkopen onderschrijft. Bovendien is er een advies gevraagd over het
inkopen van het zout aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het
ontvangen advies zou zijn aangegeven dat er geen bezwaren zijn om zout
in te kopen uit het conflictgebied. Ook stelt Rijkswaterstaat dat de
opbrengst voor een belangrijk deel ten goede is gekomen van de
oorspronkelijke bevolking.
 Mag ik u vragen of Rijkswaterstaat in het advies aanwijzingen heeft
ontvangen over de wijze waarop kan worden vastgesteld dat de handel met
West-Sahara voldoet aan de vereisten van het internationaal recht? Hoort
naar uw mening daarbij dat de oorspronkelijke bevolking om toestemming
moet worden gevraagd voor de winning van de natuurlijke rijkdom? Heeft
Rijkswaterstaat advies ontvangen over de manier waarop kan worden
vastgesteld in welke mate de opbrengst ten goede is gekomen aan de
oorspronkelijke bevolking?
 De Douane heeft bij de invoer van het strooizout als herkomst op de
invoerdocumenten "Laayoune, Marokko" geaccepteerd. Omdat Laayoune niet
in Marokko ligt maar in West-Sahara is die opgave onjuist. Het gevolg
van deze onjuistheid is onder andere dat de invoer uit West-Sahara niet
kan worden geregistreerd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
vervalsen van de herkomst kan ook gevolgen hebben voor het bepalen van
de mate waarin de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara wordt
benadeeld door Nederlandse bedrijven. Het verrekenen van eventueel
onterecht genoten voordeel wordt daardoor moeilijk.
Hoe moet de informatie over de invoer uit West-Sahara in Nederland
worden verzameld?
 De informatie die de overheid verstrekt op de website van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland suggereert dat West-Sahara een kwestie in
Marokko is. Een zoekopdracht op de RVO website met "Sahara" geeft als
resultaat:
Westelijke Sahara
Landenoverzicht / Marokko
Bezoekers komen terecht op een pagina met "Vragen over ondernemen in
Marokko?" !
 De indeling: Landenoverzicht > Marokko > Westelijke Sahara roept
misverstanden op. Het zou duidelijker zijn als West-Sahara een eigen
pagina krijgt in het landenoverzicht, met vermelding van de speciale
status uiteraard en de andere speciale eigenschappen van het door
militaire fortificaties verdeelde gebied.
 De RVO informeert overigens dat de Westelijke Sahara "wordt bestuurd
onder toezicht van de Verenigde Naties". Dat roept de vraag op wie of
wat dat toezicht dan zou doen, de MINURSO?
Ook ontbreekt op de pagina informatie over zakendoen met de DARS. Dat is
in principe mogelijk en bovendien kan handel met DARS een middel zijn om
de spanning in het gebied te verminderen en het beroep op
vluchtelingenhulp te verminderen.
 Tot slot graag uw aandacht voor een storende typefout in een
informatiepagina van het Expertisecentrum Europees Recht:
http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2016/c-zaaknummers/c-266-16-western-sahara-campaign-et-the-queen.html
Daar staat "verwijizngsuitspraak" in plaats van "verwijzingsuitspraak"
  met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,
 Frank Willems
Polisario Komitee
 _ ________________________________ _
Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan
het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If
you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst