[West-Sahara] Fwd: Re: Invoer uit de Westelijke Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Aug 16 20:14:23 CEST 2017


Beste mensen,

Hierbij mijn reactie op de reactie van Buitenlandse Zaken op mijn mail.
Als hier geen goede reactie op komt, wat ik verwacht, dan wordt het
misschien wel zo'n beetje tijd om rond te kijken voor een advocaat.

groetjes,

Frank


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Re: Invoer uit de Westelijke Sahara
Datum: Wed, 16 Aug 2017 20:02:55 +0200
Van: fwillems op antenna.nl
Aan: Schillings, Luc <luc.schillings op minbuza.nl>


Geachte heer Schillings,


Dank voor uw reactie. Ik ben er echter niet tevreden mee en de
onduidelijkheid die is blijven bestaan vind ik verontrustend.

Met verbazing heb ik kennis genomen van uw antwoord op mijn vraag of het
bedrijf Eemswerken advies heeft gevraagd aan de overheid. U laat weten
dat een mogelijk contact tussen een bedrijf en de overheid vertrouwelijk
is. Dat is in dit geval problematisch.

Eemswerken maakt geen geheim van hun activiteiten. Op de website van het
bedrijf staat te lezen:
 "May 20, 2016. DC Eems will carry 100.000 tonnes of Sahara sand from
Morocco, Laayoune to Las Palmas."

Het bedrijf heeft zand uit West-Sahara als Marokkaans bezit verscheept
naar Spanje en maakt daar reclame mee, kennelijk zonder te beseffen dat
zij daarmee internationaal recht schenden. Het betreft immers geen
normale economische activiteit in het bezette gebied maar het
exploiteren van grondstoffen zonder toestemming van de rechtmatige
eigenaar waarbij bovendien de herkomst is vervalst.

De Nederlandse overheid waarschuwt het bedrijfsleven in alle openheid
bij het doen van zaken in West-Sahara.

Nu Eemswerken zelf openbaar heeft gemaakt dat het zand uit West-Sahara
heeft gehaald en als Marokkaans zand in Las Palmas heeft afgeleverd en u
hiervan op de hoogte bent, kan van de Nederlandse overheid verwacht
worden dat het contact opneemt met het bedrijf. Het gaat immers om
handel in strijd met het internationaal recht, en een schending van de
internationale rechtsorde die in het Nederlands belang is. Nu Nederland
samen met Italië een zetel heeft in de Veiligheidsraad kan het
schofferen van het advies van de juridisch adviseur van de
Veiligheidsraad Hans Corell inzake de exploitatie van natuurlijke
rijkdommen in West-Sahara niet met een schouderophalen worden afgedaan.

Mag ik u vragen of de Nederlandse overheid inmiddels zelf het initiatief
heeft genomen om met Eemswerken in contact te treden over het omstreden
strandproject op Las Palmas waarbij zand uit West-Sahara is verscheept
als Marokkaans zand?


Een ander punt is de aanschaf door Rijkswaterstaat van strooizout uit
West-Sahara dat is hier is ingevoerd als Marokkaans product, zoals mij
is bevestigd door de afdeling zeezaken van de Douane. Dat is in strijd
met het advies inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat waarschuwt bij zakendoen in
West-Sahara. Belangrijker is dat het een schending van de internationale
rechtsorde betreft. Zoals u weet is het van belang dat opbrengsten van
grondstoffen uit West-Sahara ten goede komen aan de oorspronkelijke
bevolking. De vertegenwoordiging van de oorspronkelijke bevolking is het
Front Polisario. Die is echter niet op de hoogte gebracht en is niet om
toestemming gevraagd. Men heeft slechts uit de media kunnen vernemen dat
er transporten van grondstoffen uit West-Sahara naar Nederland hebben
plaatsgevonden.
U heeft contact gehad met Rijkswaterstaat over de invoer van het
strooizout. Rijkswaterstaat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken
vragen gesteld over de rechtmatigheid van de handel om er zeker van te
zijn dat de opdrachtverlening voor de levering van strooizout conform
internationale regelgeving is. Bij de beantwoording van de vragen heeft
het ministerie laten weten dat er geen belemmeringen zijn voor gunning
van de opdracht. Daaruit volgt dat er kennelijk een manier is gevonden
om de oorspronkelijke bevolking alsnog afdoende te compenseren zodat de
ontvreemding van het strooizout, en de schending van haar rechten kan
worden gerepareerd.
Mag ik u vragen hoe de opbrengsten in dit geval alsnog ten goede zullen
gaan komen aan de oorspronkelijke bevolking?


Wat betreft de registratie van invoer uit de Westelijke Sahara in
Nederland, geeft u mij het advies te rade te gaan bij het CBS.
Dat heb ik gedaan. Het CBS heeft grote moeite met deze registratie. Ik
heb van de heer Ferry Lapré van de CBS Infoservice per email het
volgende vernomen:

----
 "De statistiek internationale handel in goederen bevat en maakt alléén
gebruik van informatie/geregistreerde douanedata over Nederland.

Dus als een bedrijf zegt dat het goederen uitvoert naar de Westelijke
Sahara, dan is de vuistregel dat deze specificering klopt. Wij weten dus
niets over een eventuele vermenging met de handelscijfers van Marokko of
andere gebieden.

Vwb de invoercijfers: die zijn inderdaad niet bij ons bekend. Wat het
beleid van de Marokkaanse respectievelijk Nederlandse douane is
aangaande in- en uitvoer, en of er toch nog invoercijfers vanuit de
Westelijke Sahara zijn, is eveneens bij ons onbekend. Dit ligt bij beide
instanties."
----

Het CBS staat machteloos en kan geen juiste cijfers produceren over de
handel met het door Marokko bezette gebied. Er is sprake van een blinde
vlek in de informatievoorziening.
Kunt u aangeven of de informatie alsnog kan worden achterhaald?


Informatie over handel met de Westelijke Sahara op de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet via de Marokkopagina worden
bereikt.
Waarom is niet gekozen voor een West-Sahara pagina in het landenoverzicht?
De informatie die wordt verstrekt is onevenwichtig. Op de pagina
ontbreekt informatie over het bevrijde deel dat niet door Marokko wordt
bezet. In het oostelijk deel van West-Sahara wordt het feitelijk gezag
uitgeoefend door de Saharaanse republiek. Nederland erkent de republiek
nog niet maar ziet wel het bevrijdingsfront Polisario als de
vertegenwoordiging van het Saharaanse volk.
Op de RVO pagina wordt de onjuiste indruk gewekt dat Marokko het
feitelijk gezag heeft over heel West-Sahara en dat Marokko er de enige
gesprekspartner kan zijn. Er wordt nergens melding gemaakt van het
bestaan van de Saharaanse republiek, of de vertegenwoordiging van het
Front Polisario.
Dat deze onevenwichtigheid geen erkenning van de claim van Marokko op
het gebied impliceert staat er overigens niet vermeld en blijkt ook
verder nergens uit.
Het is voor de nodige duidelijkheid noodzakelijk om informatie over
West-Sahara op een afzonderlijke pagina te presenteren in het
landenoverzicht.

Ik wacht uw reactie met belangstelling af.


Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Frank Willems
Op 11-08-17 om 16:11 schreef Schillings, Luc:
> 
> Geachte heer Willems,
> 
> Met verwijzing naar ons telefoongesprek en uw brief d.d. 31 juli jl.,
> informeer ik u als volgt:
> 
> 
> 1. Tot mijn spijt kan ik niet ingaan op uw vraag m.b.t. Eemswerken,
>   aangezien een mogelijk contact tussen een bedrijf en de overheid
>   vertrouwelijk is. 
> 
> 
> 
> 2. Door dit ministerie is Rijkswaterstaat geďnformeerd over het geldend
>   internationaal recht in casu (zie onder 3). 
> 
> 
> 
> 
> 3. Wel kan ik u informeren dat economische activiteiten in de
>   Westelijke Sahara niet per definitie in strijd zijn met het
>   internationaal recht. De Nederlandse regering waarschuwt evenwel bij
>   het doen van investeringen en zaken in het gebied van de Westelijke
>   Sahara onder de 27e breedtegraad, zoals aangegeven op de website van
>   de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierbij wordt gewezen op
>   risico’s en voorwaarden. Het is van belang dat opbrengsten van
>   dergelijke activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke
>   bevolking. Die bevolking moet dus ook adequaat betrokken worden. De
>   rijksoverheid voert tevens een Maatschappelijk Verantwoord
>   Ondernemen (MVO)-beleid. Bepalingen over conflictgebieden van de VN,
>   de Raad van Europa en de OESO zijn hierbij maatgevend. 
> 
> 
> 
> 4. Wat betreft de registratie van invoer uit de Westelijke Sahara in
>   Nederland, kunt u het beste te rade gaan bij het CBS. 
> 
> 
> 
> 5. Het feit dat de Westelijke Sahara op de website van de Rijksdienst
>   voor Ondernemend Nederland via de Marokkopagina wordt bereikt
>   impliceert geen erkenning van de claims van Marokko op de Westelijke
>   Sahara, maar is gelegen in het feit dat Marokko het feitelijk gezag
>   heeft over een belangrijk deel van de Westelijke Sahara. Zoals
>   bekend is de Westelijke Sahara een 'niet-zelf besturend gebied'
>   onder het Handvest van de Verenigde Naties. 
> 
> 
> 
> 6. Tot slot dank ik u voor uw opmerkzaamheid m.b.t. de geconstateerde
>   typefout. Heb vernomen dat deze fout weer is hersteld. 
> 
> 
> Met vriendelijke groeten,
> 
> 
> 
> Luc Schillings
> Beleidscoördinerend medewerker Maghreb en Egypte
> 
> DAM-ME
> Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten
> Ministerie van Buitenlandse Zaken
> Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
> Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag
> ........................................................................
> T +31 70 3485689 
> M + 31 6 46438732
> Luc.schillings op minbuza.nl <mailto:Luc.schillings op minbuza.nl>
> 
> +++++++++++++++++
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: fwillems op antenna.nl <mailto:fwillems op antenna.nl>
> [mailto:fwillems op antenna.nl]
> Sent: maandag 31 juli 2017 21:05
> To: Schillings, Luc <luc.schillings op minbuza.nl
> <mailto:luc.schillings op minbuza.nl>>
> Cc: Polisario Nederland <f.polisarionl op gmail.com
> <mailto:f.polisarionl op gmail.com>>; IPJET-International Platform of
> Jurists for East Timor <ipjet2 op gmail.com <mailto:ipjet2 op gmail.com>>
> Subject: invoer uit West-Sahara
> 
> Geachte heer Schillings,
> 
> 
> Hierbij verzoek ik nogmaals uw aandacht voor de problematiek rond de
> handel in grondstoffen uit West-Sahara.
> 
> RTLZ bracht het nieuws over zandroof door het Nederlandse bedrijf
> Eemswerken dat in 2016 100.000 ton zand uit Al Ajoen of Laayoune naar
> Las Palmas heeft gebracht voor het verbeteren van het strand aldaar. Dat
> transport zou volgens RTLZ in strijd zijn met het internationaal recht.
> Het bericht staat online:
> 'Nederlands bedrijf vervoerde illegaal zand naar Gran Canaria'
> https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/nederlands-bedrijf-vervoerde-illegaal-zand-naar-gran-canaria
> 
> RTLZ heeft het nieuws van de Guardian overgenomen en dat staat ook op
> het web:
> Trouble in paradise: the Canary Island beach accused of illegally
> importing sand
> https://www.theguardian.com/world/2017/jul/28/trouble-in-paradise-the-canary-island-beach-accused-of-illegally-importing-sand
> 
> Mag ik u vragen of Eemswerken advies over het strandproject heeft
> gevraagd aan de overheid?
> 
> 
> In antwoord op mijn vragen aan Rijkswaterstaat over de invoer van
> strooizout uit West-Sahara heb ik als antwoord gekregen dat
> Rijkswaterstaat de uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord
> inkopen onderschrijft. Bovendien is er een advies gevraagd over het
> inkopen van het zout aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het
> ontvangen advies zou zijn aangegeven dat er geen bezwaren zijn om zout
> in te kopen uit het conflictgebied. Ook stelt Rijkswaterstaat dat de
> opbrengst voor een belangrijk deel ten goede is gekomen van de
> oorspronkelijke bevolking.
> 
> Mag ik u vragen of Rijkswaterstaat in het advies aanwijzingen heeft
> ontvangen over de wijze waarop kan worden vastgesteld dat de handel met
> West-Sahara voldoet aan de vereisten van het internationaal recht? Hoort
> naar uw mening daarbij dat de oorspronkelijke bevolking om toestemming
> moet worden gevraagd voor de winning van de natuurlijke rijkdom? Heeft
> Rijkswaterstaat advies ontvangen over de manier waarop kan worden
> vastgesteld in welke mate de opbrengst ten goede is gekomen aan de
> oorspronkelijke bevolking?
> 
> De Douane heeft bij de invoer van het strooizout als herkomst op de
> invoerdocumenten "Laayoune, Marokko" geaccepteerd. Omdat Laayoune niet
> in Marokko ligt maar in West-Sahara is die opgave onjuist. Het gevolg
> van deze onjuistheid is onder andere dat de invoer uit West-Sahara niet
> kan worden geregistreerd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
> vervalsen van de herkomst kan ook gevolgen hebben voor het bepalen van
> de mate waarin de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara wordt
> benadeeld door Nederlandse bedrijven. Het verrekenen van eventueel
> onterecht genoten voordeel wordt daardoor moeilijk.
> Hoe moet de informatie over de invoer uit West-Sahara in Nederland
> worden verzameld?
> 
> 
> De informatie die de overheid verstrekt op de website van de Rijksdienst
> voor Ondernemend Nederland suggereert dat West-Sahara een kwestie in
> Marokko is. Een zoekopdracht op de RVO website met "Sahara" geeft als
> resultaat:
> Westelijke Sahara
> Landenoverzicht / Marokko
> Bezoekers komen terecht op een pagina met "Vragen over ondernemen in
> Marokko?" !
> 
> De indeling: Landenoverzicht > Marokko > Westelijke Sahara roept
> misverstanden op. Het zou duidelijker zijn als West-Sahara een eigen
> pagina krijgt in het landenoverzicht, met vermelding van de speciale
> status uiteraard en de andere speciale eigenschappen van het door
> militaire fortificaties verdeelde gebied.
> 
> De RVO informeert overigens dat de Westelijke Sahara "wordt bestuurd
> onder toezicht van de Verenigde Naties". Dat roept de vraag op wie of
> wat dat toezicht dan zou doen, de MINURSO?
> Ook ontbreekt op de pagina informatie over zakendoen met de DARS. Dat is
> in principe mogelijk en bovendien kan handel met DARS een middel zijn om
> de spanning in het gebied te verminderen en het beroep op
> vluchtelingenhulp te verminderen.
> 
> 
> Tot slot graag uw aandacht voor een storende typefout in een
> informatiepagina van het Expertisecentrum Europees Recht:
> http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2016/c-zaaknummers/c-266-16-western-sahara-campaign-et-the-queen.html
> Daar staat "verwijizngsuitspraak" in plaats van "verwijzingsuitspraak"
> 
> 
> 
> met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord,
> 
> 
> Frank Willems
> Polisario Komitee
> 
> _ ________________________________ _
> Help save paper! Do you really need to print this email?
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
> toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
> bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
> schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan
> het elektronisch verzenden van berichten.
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If
> you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
> you are requested to inform the sender and delete the message. The State
> accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
> inherent in the electronic transmission of messages.


Meer informatie over de West-Sahara maillijst