Om dit hele verhaal
te lezen
kun je beter de pagina
opslaan
of copieren in kladblok
en dan
plakken en printen.

Buitenpost Jaarverslag 1998

November 1997 - Oktober 1998

De Buitenpost is opgericht als onafhankelijk buro ter bevordering van informatie en cultuur uitwisseling. Het is opgericht met steun van ĎHet Eindhovens Vredesburoí en met financiŽle steun van ĎSOS Rommelmarktí. Het eerste jaar werd beschouwd als een aanpassingsjaar waarin alle projecten en activiteiten vallen binnen een experimenteel kader. Dit jaarverslag geeft een beeld van deze activiteiten.
Met dit jaarverslag probeert de Buitenpost aan te tonen dat het een zinnige en nuttige aanvulling is binnen het bestaande wederopbouwproces in Bosnie Hercegovina, en aan het vredesproces in Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Het toont tevens aan dat de Buitenpost de potentie heeft tot een belanghebbend, initiatiefrijk en onafhankelijk buro uit te groeien.

Inhoud:

 1. A)/1 Doelstellingen
 2. A)/2 Motivatie
 3. A)/3 Taken
 4. B)/1 Registratie
 5. B)/2 Accommodatie
 6. C) Werknemers
 7. D) Activiteiten index
 8. E) FinanciŽn
 9. F) jaarplan 1999

Martin S. Past
31-10-1998
Sarajevo, BiH


A)

Doelstellingen, taken en motivatie.


(schuin gedrukte tekst komt uit de opzet documenten van de buitenpost September 1997)

A)/1 Doelstellingen

 1. Het organiseren van inter-regionale en internationale culturele activiteiten die gericht zijn op jongeren.
  Deze activiteiten hebben bovenal een sociale, culturele en educatieve achtergrond en minder vaak een economische achtergrond.
 2. Het oprichten van een buro waar cultuur faciliteiten worden aangeboden.
  Het doel hiervan is zowel het aanbieden van faciliteiten als het opleiden van- en werk geven aan lokale mensen.
 3. Het verzorgen van informatie uitwisseling tussen BosniŽ en andere delen van de wereld, met name Nederland, voormalig JoegoslaviŽ en op termijn ook andere landen.
 4. Stimuleren van buitenlandse betrokkenheid bij de (sociale) wederopbouw van BosniŽ Hercegovina.
  Hieronder word verstaan; Het verlagen van de drempel voor een bezoek, het initiŽren en actief stimuleren van buitenlandse ideeŽn; het voorbereiden en begeleiden van buitenlandse bezoekers; het verzorgen van informatie voor bepaalde seminars, meetings en dergelijke; en het promoten van Bosnische produkten in het buitenland.

De Buitenpost werkt met meerdere kleine, van elkaar onafhankelijke, projecten.
De Buitenpost werkt volgens een tweejarenplan met een optie voor een derde jaar.
Het doel is om een onafhankelijk cultuurmanagementburo achter te laten met een kleine, capabele en ervaren staf.

Deze doelstellingen zijn nog steeds van kracht al kan men zeggen dat doelstelling 1. en 2. zijn samengevoegd. De oprichting van het Buitenpost buro heeft een langzame start gekend. De reden hiervan is dat de initiator van de Buitenpost zich eerst moest vestigen in BosniŽ voordat met de uitwerking van het programma aangevangen kon worden. Deze adoptietijd is volgens verwachting verlopen en in Juli 1998 heeft de Buitenpost een ruimte in gebruik genomen die perfect geschikt is voor haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn nu in volle vaart.
Activiteiten voortkomend uit de de bovenvermelde taakomschrijving (met name taak 1, 2 en 3) komen aan bod in de activiteiten-index onder hoofdstuk (D.
Doelstelling 4. heeft onder andere geleid tot samenwerking met en steun aan; CoMuSa (Sarajevo-Londen), Mensen werken voor mensen, een donor organisatie uit Tilburg, diverse studenten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Kroatie, VPRO radio, De Basisbeweging Zeeland, Popcluster (Tilburg), diverse free-lance journalisten en filmers (o.a. voor 0-25 (Nijmegen) en het Sandberg instituut (Amsterdam)), medewerkers van asielzoekerscentrum Craillo (Naarden), CRASH organisatie (Amersfoort-Bugojno), Forbidden Fruits organisatie (Utrecht), 2B cultureel centrum (Eindhoven), Socia Media (Den Haag).


A)/2

Motivatie


De persoonlijke motivatie van de initiator luidde in 1997 als volgt :

Binnen het voorgestelde idee zijn er uitstekende mogelijkheden om op professionele wijze ervaring op te doen werk in de volgende gebieden:
De journalistiek, Organisatie management, Inter organisatie activiteiten, Muziek en artiesten management, Muziek educatie, De Slavische taal.

Met al deze onderwerpen zal constant gewerkt worden. Op termijn zullen zij de deuren kunnen openen naar een baan als vertaler, informant of gids voor journalisten of toeristen, het kan de deur openen naar een baan in de journalistiek, het borduurt voort op het werk in de muziek c.q. amusements industrie en op langere termijn bied het de mogelijkheid om te werken voor internationale NGOís waarbij veel ervaring vereist is of in de diplomatie. Dit vanwege de kennis die opgedaan is met betrekking op de politieke en sociale achtergrond van JoegoslaviŽ en BosniŽ Herzegovina in het bijzonder.

 1. Om alle onderwerpen even de revue te laten passeren:
 2. Journalistiek. Diverse collums zijn geschreven en vele interviews zijn gegeven (o.a Ravage (Amsterdam), VPRO radio, 0-25 (Nijmegen). In die zin is de opgedane ervaring zeer positief. Echter is het de initiator duidelijk geworden dat hij geen Ďjournalistiek dierí is. Prioriteit om op dit vlak te specialiceren is niet aanwezig. Reden om de journalistiek binnen het gezichtsveld te houden zijn er te over.
 3. Organisatie Management. De Buitenpost initiator heeft veel voordeel gehad met de eerder opgedane ervaringen betreffende organisatie management. In het afgelopen jaar heeft deze vaardigheid zich uitgebreid, is consistenter geworden en de initiator heeft veel kennis opgedaan met het omgaan met veranderende omstandingheden en met betrekking op de Bonsische wetten.
 4. Inter organisatie activiteiten. Dit betekend; activiteiten organiseren in samenwerking met andere organisaties, waarbij alle betrokkenen binnen eigen grenzen blijven werken. Hiervoor is veel achtergrond informatie en ook vertrouwen nodig. Dit is de reden waarom de Buitenpost pas in November 1998 haar eerste inter organisatie activiteit gepland heeft staan, namelijk de internet educatie workshop in samenwerking met de Franse organisatie DIA.
 5. Muziek en artiesten management. Het is de initiator van de Buitenpost gelukt de bestaande contacten in Europa te onderhouden en zelfs sterk uit te werken. Daarnaast hebben vele lokale artiesten de mogelijkheid gehad daar vruchten van te plukken. Dit onderwerp is het onderwerp met de meeste voorspoed en zal het komende jaar ook de meeste aandacht krijgen.
 6. Muziek educatie. Dit onderwerp is helaas niet veel aan bod gekomen. De reden hiervan ving U omschreven in het hoofdstuk 2/2 Comusa begeleiding.
 7. De slavische taal. Govorim dobro, razumijem malo, je tesko ali ucim polako i siguran. (Ik spreek aardig, versta een beetje, het is moeilijk om te leren maar het gaat langzaam en zeker). Een tweede jaar in Bosnie zal waarschijnlijk een grote stap vooruit zijn op dit onderwerp.
Conclusies van de initiator zelf zijn positief. Indien het lukt op het jaarplan 1999 uit te werken dan verwacht de initiator ook op de bovenvermeldde onderwerpen veel vooruitgang te hebben geboekt. Al met al zijn de gedachten zeer positief. Extra motivatie zou kunnen zijn: Analyze van de psycho sociale situatie in een na-oorlogse situatie met de daarbij behorende artistieke presentatie.


A)/3

Taakomschrijving

De funktie omschrijving in 1997 luidde:

 • Het opzetten van een buitenpost.
  Hieronder word verstaan: het inrichten van een klein bureel met telefoon aansluiting, bankrekening nummer en dergelijke, inventariseren en intensiveren van contacten, experimenteren met artiesten en presentatie, verzorgen van maandelijkse nieuwsbrieven en verslagen, fondswerving en financieel beheer.
 • Medewerking aan de organisatie Community Music Sarajevo (CoMuSa)
 • Projecten organiseren in het kader van de Stedenband Eindhoven Minsk.
 • 2x per jaar projectmatig de verslagen presenteren.
  Dit kan door middel van brochures en uitgaven via verschillende media, door middel van manifestaties, seminars of het organiseren van informatieve bijeenkomsten of door middel van een inter organisatie overeenkomst.
  1x per maand een nieuwsbrief/lezersbrief lanceren.
 • IdeeŽn lanceren voor de volgende periode.
  De verslaggeving volgens punt 1. zullen impliceren dat er een jaarplan voor 1999 klaar ligt.
  De verslaggeving volgens punt 1. zullen de opzet kunnen vormen voor andere, nog op te richten buitenposten.

De punten 1, 3, en 4 zijn volledig uitgewerkt volgens schema. Punt 1. wordt uitgewerkt in hoodstuk B/2, punt 3 word uitgewerkt in hoofdstuk D)CE04 en punt 4 word behandeld in hoofdstuk D)CE03, D)CE05 en D)IP03.

Punt 2. is niet van de grond gekomen. Bij de aankomst van de Buitenpost in Sarajevo bleek de organisatie CoMuSa op sterven na dood te zijn. Ex-werknemers ervan behielden en verzegelden ondertussen de zeggenschap over het vervolg van de organisatie. Ruimte, materialen en naam werden allen inzet in discussies die eigenlijk alleen maar dienden om het lot van het ego te beschermen. Om geen tijd te verdoen aan onzinnige discussie heeft de Buitenpost al snel na aankomst besloten geheel haar eigen weg te gaan. Twee onderwerpen met een staartje betreffende dit punt:
1.) Een gedoneerde bus voor rolstoelvervoer die door CoMuSa werd gebruikt is erg slecht behandeld. Diverse onderdelen waren kapot en er was flinke deuk in gereden. Verder was het voertuig nooit geregistreerd.
De Buitenpost heeft eerst geprobeerd CoMuSa op haar verantwoordelijkheden te wijzen. Daarna heeft de Buitenpost getracht de bus weer rijklaar te krijgen om deze daarna voor Ďopknapprijsí te verkopen aan een organisatie die behoefte heeft aan een dergelijke bus. Potentiele kopers werden gezocht.
Nadat 3000 DM was gespendeerd, de potentiŽle koper (International Resque Committy) drie maal niet kwam opdagen voor een afspraak, en gebleken was dat nog minimaal 3 a 4000 DM nodig was om het voertuig weer volledig in orde te maken, heeft de Buitenpost besloten een eind te maken aan de lange lijdensweg van deze bus. De bus is verkocht voor de prijs van de onderdelen. Hiermee werd de helft van het rolstoelvervoersproject droevig afgesloten.
2.) Een project van CoMuSa dat wel doorgang vond heet het Sarajevo Drum Orchestra. Hiermee is diverse malen samengewerkt met als hoogtepunt een tour in Nederland langs culturele festivals, vluchtelingen centra en zelfs Ahoy. (zie D)CE05)

Dit jaarverslag en het daarop volgende jaarplan 1999 zullen punt 5 uitwerken.


B)

1. Registratie
2. Accomodatie


B/1 De Buitenpost heeft haar registratie voltooid in December 1997.
De Buitenpost is geregistreerd als humanitaire organisatie onder nummer R-III-127/97 bij het hogergereschtshof in het kanton Sarajevo.
De officiele naam is Mirovni Projekti Eindhoven - POO
De Buitenpost heeft een bankconto nummer voor Duitse Marken bij de Central Profit Banka Sarajevo.
Het banknummer is 503025 - 1000279
Registratie betekent ook van de veranderende wetten met betrekking op officiele organisaties op de hoogte blijven.

B/2 De Buitenpost beschikt sinds juli 1998 over een appartement in het centrum van Sarajevo. Hier heeft de Buitenpost beschikking over een kantoor ruimte voor 3 - 4 mensen, een gastenkamer voor 4 gasten, een keuken / woonkamer en een toiletruimte met bad. Er kan gebruik gemaakt worden van computers, telefoon en internet verbinding, presentatie ruimte op de server, copieermachine, TV met video, keuken en wasmachine.
De Buitenpost vraagt (buitenlandse) gasten een vergoeding van 10,- per persoon per nacht. Deze gelden worden gebruikt om de gastenkamer te voorzien van een kleine bibliotheek, geschikte bedden, bescheiden geluidsinstallatie en dergelijke.

Buitenpost Sarajevo
Buka 3/1
71000 Sarajevo
BosniŽ Hercegovina
tel & fax 00 387 71 440559
POO_MSP@bih.net.ba
http://www.ddh.nl/org/poo

Bij het versturen van post vermeld: ĎIzet Devicí


C)

Medewerkers

De Buitenpost heeft in het afgelopen jaar met een achttal medewerkers gewerkt. Tijdens de aanlop fase waren er een aantal jongeren die erg geintereseerd waren mee te werken. Na een verloop van tijd heeft er een verandering van personeel plaats gevonden. Dit was vooral vanwege de lochische omschakeling die het gevolg is van een beginned idee naar een duidelijker gezicht.
De buitenpost heeft twee nieuwsbrief medewerkers gebruikt, waarvan de tweede een bijzonder goede en zelfstandige indruk maakt. Deze samenwerking zien alle betrokkenen met vol vertrouwen tegemoet. De eerste medewerker werd onslagen maar is nog steeds betrokken en behulpzaam bij de werkzaam van de Buitenpost.
Betaling is rond de 250 DM per maand.

De Buitenpost heeft diverse vertalers versleten voor vertalingen van officiele documenten, inkomende berichten, introductie gesprekken en de nieuwsbrief artikelen. Uiteindelijk werk de Buitenpost met twee studentes van de Hogeschool in Sarajevio die engels studeren. Zij ontvangen een betaling van 10 DM per pagina. Deze samenwerking verloop zeer bevredigend. Redelijk veel delegatie werk en correctie werk blijft echter noodzakelijk.

De Buitenpost heeft een periode gewerkt met een internetmedewerker maar de enegrie die hier ingestopt moet worden is groter dan de ontwikkeling van een internet presentatie zelf. Vandaar dat de Buitenpost heeft besloten een internet workshop te organiseren waarbij veel werk voor de Buitenpost word gedaan als oefenstof en waarbij de Buitenpost uiteindelijk de mogelijkheid heeft een zelfstandig werkende webmaster kan opleiden.

Verder heeft de Buitenpost diverse karweitjes doorgespeelt naar lokale mensen. Bijvoorbeeld een transport van mensen naar Nederland, het werk als vertaler / gids bij Nederlandse filmers en chauffeurs voor Nederlandse donateurs.

Het is de bedoeling van de Buitenpost om de eigen organisatie klein te houden en minstens een vacature officieel te laten verlopen en zodoende te registreren. Verder hoopt de Buitenpost vele karwijtjes door te kunnen spelen aan derden, een fenomeen dat in de volksmond Ďde sociale vorm van corruptieí heet.
Het is opvallend dat 6 van de 8 medewerkers tevens kennissen zijn, overgehouden aan het eerste bezoek van de Buitenpost initiator aan Sarajevo.


D)

Buitenpost activiteiten index 1998

Culturele Uitwisseling Programma's (CE)
 • 01 - Inventarisering van de Bosnische culturele infrastuctuur.
  Doorlopend programma dat zijn uitwerking moet krijgen voor de zomer van 2000.
 • 02 - Dayton Export Import
  Een spontane film gemaakt door twee Amsterdamse filmers over het het opnieuw beginnen na de oorlog. De Buitenpost trad op als gids.
 • 03 - 1 Mei
  Internationale statement met Bosnische participanten in een Nederlands cultureel programma
 • 04 - Troitsa
  In het kader van het opzetten van een cultureel managementsburo heeft de Buitenpost een Europesche tour georganiseerd voor een Witrussische folk groep gericht op Nederland en de Balkan. Meer dan 30 concerten in Europa hebben mogelijkheden gegeven aan de Buitenpost om de Balkan wederom bespreekbaar te maken. Het heeft veel goede reacties gegeven van publiek en organisatoren en het heeft veel mogelijkheden gegeven de werkzaamheden van de Buitenpost onder de aandacht van de mensen te brengen.
 • De tournee werd tevens gebruikt om Buitenpost medewerkers in Sarajevo zelfstandige taken mee te geven, om te ontdekken hoe de dingen werken in BiH en om de informatie uit BiH naar andere delen van Europa door te geven.
 • Dit project was zeer geslaagd. Meer informatie hierover vind u in het eindrapport Troitsa dat U kunt vinden op de internet homepagina van de Buitenpost.
 • 05 - Forbidden Fruits Of Civil Society Festival
  FFOCSF is een massale culturele uitwisseling, opgezet door een groep cultuurontdekkingsreizigers. De tiende editie plaats in de thuiststad Utrecht en de Buitenpost coŲrdineerde, samen met een lokale Bosnische organisatie, de coŲrdinatie van een groep van 40 Bosnische artiesten en organiseerde daarnaast een aanzienlijk buitenprogramma voor deze artiesten.
 • Afgaande op de reacties van de participanten was het festival vermoeiend en verrassend, maar uiterst positief. De reacties van de alle organisaties die betrokken waren bij het buitenprogramma waren zeer positief. Opmerkelijk is dat de organisaties waar de Buitenpost het meest mee heeft samengewerkt (Ambrosia Art Association en FFOCSF) , de samenwerking wensten te beŽidigen.
 • U vind uitgebreide informatie in het POO - FFF rapport.
 • 06 - Bart Lodewijks / Gerard Hulsenbeck
  Filmer en fietser Bart Lodewijks en Manus van Alles Gerard Hulsenbeck maken een film over de ecologische situatie in een na-oorlogse maatschappij.
  De Buitenpost treed in deze op als gids, productie manager, chauffeur en mede regisseur. De Buitenpost verzorgt verder vertalingen en accomodatie.
Informatie Programma's (IP)

 • 01 - Maandelijkse nieuwsbrieven.
  Nieuwsbrieven met culturele politieke, sociale informatie worden gedistributeerd in drie talen via email. Project IP01 heeft een vaste medewerker en meer dan 300 abonees in Juli 1998.
 • 02 - Internet Magazine
  Een internet magazine met nieuwsbrief artiekelen, fotoís en veel extraís in in constante ontwikkeling
 • 03 - Radio programma in Nederland, Bosnie en andere landen.
  De Buitenpost is drie maal verschene op nationale radio en verder heeft het veel meerdere optredens en intervieuws gegeven aan regionale stations en dag, week en maandnbladen (o.a. VPRO, IKON, Radio ZID .Tevensis er een wekelijks programma in voorbereiding.)
 • 04 - Columns
  Maandelijkse columns zijn geschreven voor een dagblad en twee maanbladen.

Donatie Projecten (DP)

 • 00 - Rolstoelvervoersproject.
  Begeleiding van het proces rond twee gedoneerde voertuigen in de aanloop van de vestiging van de Buitenpost in Sarajevo.
 • 01 - Tinja
  Donatie project in samenwerking met de moederorganisatie van de Buitenpost, het Eindhovens Vredesburo. Gedoneerde materialen bestaan uit materialen voor een school in een gebied met vele vluchtelingen uit de Srebrenica regio.
 • 02 - Pop Construction
  Uitgebreid programma voor de ondersteuning van pop en moderne muziek in BiH. In voorbereiding.
Educatie (ED)

 • 01 - Gastenkamer
  Educatie en informatie verschaffen aan gasten die Sarajevo met de eigen ogen willen zien. In de drie maanden dat de Buitenpost over een geschikte ruimte beschikt zijn er als meer dat 30 gesten geweest voor periodes van 1 dag tot 3 weken.
  In de funktie als gids heeft de Buitenpost te maken gehad met studenten van een franse universiteit, medewerkers van asielzoekerscentra in Nederland, Nederlandse donatie organisaties die informatie zoeken over het gebied waar zij materialen willen doneren, journalisten op doorreis, lokale mensen die voor het eerst terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats, Kroatische en Servische jongerengroepen, Duitse studenten, ect.
 • 02 - Internet educatie
  Opleiding / workshop op kleine schaal met als doel geintereseerden te introduceren in de wereld van het internet. Evenzoveel aandacht zal gegeven worden aan het sociale acpect van het internet.
 • Project ED02 zal met twee parttimers werken voor 15 geŌntereseerden.
 • 03 - Introductie in Cultureel Management
  Educatie programma met als doel geŌntereseerde jongeren te introduceren in de wereld van cultuur management. Een absoluut doel van de Buitenpost is het achterlaten van een onafhankelijk, door BosniŽrs gerund management buro. Dit is een lange termijn project met vele uittingen en coŲperaties in is ook in constant proces. ED03 heeft een employee.
 • 04 - Ecolochisch Dorp Zelenkovac
  Steun en samenwerking met een ecologische organizatie in Republika Srpska. Het eco dorp wil zich uitbreiden en een ecologisch centrum worden met een galerie en camping faciliteiten.
  Steun bestaat uit het aanvoeren van gasten, het maken van een publicitiets filmpje en het zoeken naar donoren.


E)

financieel verslag

De Buitenpost publiceert slechts een bescheiden financieel verslag in het openbaar

inkomsten.

Vredesburo garantstelling 5.000
SOS Rommelmarkt 10.000
Verdient en verkregen 8.535

Uitgaven.
accommodatie
organisatie
registratie
reiskosten
projectkosten
medewerkers

totaal

totaal
3719,-
3213,03
855.50
2166,01
5867,-
3489,60

19310,14

budget
3620
2165
1500
2750
7500
6000

23535

+ / -
- 99,-
- 1048,03
+ 644.50
+ 583,99
+ 1633,-
+ 2510,40

+ 4224,86

Conclusies voor volgend jaar:

 • Accommodatie kosten volgend jaar zijn hoger vanwege de nieuwe accommodatie die nu gehuurd wordt.
 • Organisatie kosten worden verwacht gelijk te zijn aan de uitgaven van dit jaar.
 • Registratiekosten zullen minder zijn maar zij zullen nog steeds aanwezig zijn. Dit in verband met veranderingen in wet en adres.
 • Reiskosten zullen naar verwachting iets stijgen. De reden hiervan is dat dit jaar diverse reizen naar Nederland betaald zijn door mensen die mee reden.
 • Projectkosten zullen iets stijgen vanwege het feit dat projecten het gehele komende jaar zullen plaatsvinden, en niet alleen in de tweede helft zoals het afgelopen jaar. Nieuwe projecten zijn beschreven in het jaarplan 1999 van de Buitenpost.
 • Het budget voor mederwerkwers kosten zal niet stijgen. Terwijl er vaste mensen in dienst zijn, meer vertalingen nodig zijn, een webmaster nodig is en eventueel een klein opslag betaald zou moeten kunnen worden aan medewerkers die zich langdurig positief hebben opgesteld ten opzichte van POO zal dit niet stijgen omdat het afgelopen jaar een bedrag van 2500 overbleef op het budget.

In 1998 heeft de Buitenpost een bedrag van ongeveer 8500,- verkregen via werkzaamheden en projectsubsidies. In 1999 zal dit bedrag naar schatting ongeveer gelijk zijn. Het totale bedrag dat de Buitenpost zodoende nodig heeft voor zekerheid in continuering is 20.000 NLG


F)

Jaarplan 1999

Het jaarplan 1999 voor de Buitenpost Sarajevo heeft een aantal verschillende punten die specifiek onder de aandacht gebracht moeten worden. Daarnaast staat de Buitenpost garant voor een open benadering van de werkelijkheid. Indien er zich onderwerpen voordoen waarvan de buitepost denk dat het zinnig, nuttig en noodzakelijk is om er aan mee te werken dan zal de buitenpost dit ook doen.

1. Financieel toekomstbeleid.

De Buitenpost moet in het tweede jaar van haar bestaan een financiŽle toekomstvisie ontwikkelen en ten uitvoer brengen die voor langere periode kan werken. Dit ook met het oog op de mogelijke overdracht van taken aan Bosnische medewerkers.
- Donaties: De Buitenpost hoopt een jaarlijkse garantstelling te krijgen van de moederorganisatie in Nederland. Deze garantstelling zou minimaal 5.000 DM moeten bedragen en maximaal 20.000 DM
Indien het maximale bedrag garantgesteld wordt heeft de Buitenpost in deze haar taak volbracht. Indien dit niet het geval is moeten er alternatieven gevonden worden.
De Buitenpost kan ook donaties ontvangen van andere organisaties.
- Arbeidsvergoeding. De Buitenpost heeft het afgelopen jaar diverse taken verricht waarbij het geld ontvangen heeft voor gedane arbeid. Het is mogelijk dat met deze gelden gaten in de begroting worden gedicht maar beter zou zijn als deze gelden gebruikt kunnen worden als aanvulling op het budget. Deze gelden kunnen alleen door internationale mensen en organisaties betaald worden omdat in de situatie BosniŽ dit onmogelijk maakt. Echter, uiteeindelijk moet de Buitenpost naar een situatie waarin het afhankelijk is van het eigen werk, en niet afhankelijk is van donatoren.
-Exploitatie van ruimte en faciliteiten. De Buitenpost heeft beschikking over een gasten ruimte, een auto en kantoorfaciliteiten die ook verhuurd kunnen worden. Dit is echter alleen mogelijk aan internationale mensen en organisaties, daarnaast het kost veel tijd en moeite en levert niet veel op. Dit naast legale problemen vanwege het feit dat de Buitenpost als humanitaire organisatie is geregistreerd en vanuit dat oogpunt geen 'zaken' mag doen.

Het doel van het financiŽle toekomst beleid is dat er op het eind van het jaar een uitgebreid actie plan klaar ligt dat voor meerdere jaren zou kunnen werken. De Buitenpost moet ondertussen voor het komende jaar nog een overbruggingsbudget vinden.

2. Organisatie: toekomstvisie en continuering

De Buitenpost is in Sarajevo aangevangen met een tas vol ideeŽn. Het heeft daarvan enkele ten uitvoer gebracht en het heeft een aantal ideeŽn overboord gezet. Ook in het komende jaar zal er een dergelijke situatie zich voordoen, al zal het komende jaar toch ook veel helderder en gerichter zijn. Het doel is om aan het eind van volgend jaar een volledig toekomst beeld te schetsen, in samenspraak met het financiŽel toekomstbeleid, waarbij de uitgangspunten en de taken nog directer omschreven zijn. Echter de mogelijkheid te reageren om een veranderende situatie noopt ons ertoe een zekere vrijheid in te bouwen.
Dat gezamenlijke pakket zal aangevuld worden met mogelijkheden om de Buitenpost te laten funktioneren met Buitenlandse stagiares en tijdelijke krachten. Ook zal er gekeken worden hoe en of een dergelijke Buitenpost ook zou kunnen funktioneren in andere delen van Europa.
In 1999 zal de Buitenpost blijven werken met een vaste medewerker en drie part time medewerkers.
De Buitenpost zal blijven werken als onafhankelijk buro voor informatie en cultuur.

3. Activiteiten

- Nieuwsbrieven, maandelijks in drie talen.
- Internet magazine en educatie, vierjaarlijkse update plus educatie workshop tussen november 1998 en februari 1999.
- donatie activiteiten, begeleiding van diverse Nederlandse organisaties met betrekking op donatie van goederen aan BiH.
- artiesten begeleiding. Organisatie van kleine culturele activiteiten, lokaal, nationaal en internationaal. Twee grote onderwerpen hierin zijn:
1. Zesde Kolonne. Een kolonne aan artiesten die in Februarie/maart/ april naar Sarajevo zal komen met een programma dat luistert naar de naam: Vorsicht Bissiger Hund.
2. Troitsa Internationaal. Langdurige samenwerking met een Witrussische folkgroep die de Buitenpost in staat stelt haar kontacten in Europa te onderhouden en uit te breiden. Tevens geeft dit de Buitenpost de mogelijkheid in Nederland en in BiH de aandacht te trekken bij een groot publiek waaronder veel jongeren, om hen zodoende in aanraking te laten komen met BosniŽ Hercegovina en met andere activiteiten van de Buitenpost.
- productie. De Buitenpost heeft besloten dat het aan producten niet mag ontbreken. De Buitenpost streeft er naar de voorbereiding voor de publicatie van een boek met CD in 1999 af te ronden. Dit omvat onder meer literatuur, een uitgebreide politieke en psychologische analyse en een muziek project.