[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Wereldwaterforum en HAP-financieringBeste mensen,

Ik heb het 2e Wereld Water Forum in Den Haag bezocht als 
een van de meer dan 16 miljoen Nederlanders en als een 
van de meer dan 6 miljard wereldburgers, dwz vooral de 
tentoonstelling "worldwaterfair". Dinsdag 21 maart heb ik een 
paar uur rondgelopen op het forum. Ik heb me ondanks deze 
beperkingen echter diepgaand kunnen dokumenteren, en 
wat ontbreekt is via internet gemakkelijk aan te vullen. 
(zie www.worldwaterforum.org )

Bijwonen van het hele 2e wereldwaterforum kostte f 1400, 
f 1000 voor 3 dagen en f 400 per dag.
Voor de tentoonstelling betaalde je f 7.50 op zaterdag en 
zondag, maar f 35.- op de overige dagen.

Hoe langer ik echter over de ministeriele slotverklaring 
nadenk, hoe stommer ik hem begin te vinden, al kan ik
er best begrip voor hebben dat hij "het maximaal haalbare 
was" in de gegeven omstandigheden.
(zie hieronder voor de verklaring zelf, in het engels)

Bij nauwkeurige lezing blijft de vraag zich echter opdringen, 
of het organiserend comitee wel wist hoe je een goede 
verklaring op moet stellen waar je gemakkelijk 
over kunt discussieren in de organen van de VN, dwz 
wandelgangen + conferentiezalen. De formuleringen van zo'n 
verklaring moeten direct overgenomen kunnen worden in 
internationale verdragen.

Dit betekent, dat je een preambule moet schrijven met daarin 
allerlei woorden als

Constaterend,
Overwegende,
Erkennende,

met hierin ook een goede omschrijving van de groep die zich 
gebonden weet aan die verklaring.

Vervolgens een reeks artikelen, eventueel in hoofdstukken 
gegroepeerd, die de besluitenlijst weergeeft en tenslotte een 
aantal bijlagen ("annexen") waarin belangrijke publikaties en 
verslagen van de diskussies zijn weergegeven. Dan heb je 
tenminste iets, waar niemand echt omheen kan.

Het ging hier uiteindelijk om meer dan 100 ministers, en 
consensus bij zo'n grote club met veel bevoegdheden kan 
heel wat teweegbrengen.

Die besluiten moeten zich dus richten op doorwerking naar 
andere conferenties, vergaderingen en instellingen met meer 
bevoegdheden. Dat zoiets nodig is, blijkt alleen al uit de zeer 
vervuilde staat waarin de meeste rivieren zich bevinden en het 
zeer grote aantal mensen zonder fatsoenlijk drinkwater.

Het lijkt wel, of het de verzamelde ministersclub en 
ons ambtenariaat ontbreekt aan officiele schrijfvaardigheid
waarmee je in de VN voor de dag kunt komen; dan kun je 
ook een kroonprins niet goed meer opleiden.

Nu heb ik vorig jaar ergens een website gevonden, waarin 
deze officiele VN-taal helemaal werd uitgelegd, maar ben 
hem helaas kwijtgeraakt.

Wie kan mij helpen aan deze website?

Wie wil meedenken aan het herstellen van dit soort fouten?

Bij het herstellen hiervan denk ik vooral aan het 
fatsoeneren van de officiele ministersverklaring in VN-jargon,
uiteraard aangevuld met een konkrete wens om van het recht 
op water een mensenrecht te maken en dit in "bevoegde" 
organen aan de orde te stellen. Bij meer dan drie aanmeldingen
open ik daargvoor een aparte email diskussiegroep, tenzij
die voor zoiets al bestaat. Dan hoor ik het graag.
De ministersverklaring van dit  Second World Water Forum
lijkt mij een goede oefening.

Er moet dus een verklaring van worden gemaakt, waar alle 
miljeu en water organisaties achter kunnen staan, gezien de 
diskussies op het wereldwaterforum.

Alle teksten, die niet gedragen kunnen worden door de hier 
heersende consensus, moeten naar volgende conferenties 
getransporteerd worden.

En tenslotte dienen er voorwaarde geschapen te worden, dat 
dit soort tekortkomingen niet herhaald worden op de 
miljeukonferentie van november in Den Haag, waarin eindelijk 
de Kyoto protocollen bekrachtigd moeten worden.

Het lijkt me toe, dat de civil society die zich vooral in de 
NGOs lijkt te concentreren, hier niets meer aan het toeval 
mag overlaten, maar  gewoon moet komen met concrete 
voorstellen, geformuleerd in officieel VN-jargon.

Verder viel het me tegen, dat er vrijwel niets doorklonk 
van het Haagse Vredescongres dat in mei 1999 in ditzelfde 
gebouw, maar aanzienlijk goedkoper, georganiseerd was. 
(Engels: Hague Appeal for Peace, HAP, zie www.haguepeace.org )

Dit soort prijsstellingen moeten echt anders in november. 
Dan moet er gewoon een einde gemaakt worden aan 
officieel en commercieel getraineer in vage teksten 
je verder niets aan hebt.

Ik heb op de HAP heel duidelijk gezien en gehoord, dat premier 
Kok de vijftig agendapunten in ontvangst nam, en beloofde 
er heel zorgvuldig naar te kijken. Bij de organisatie van dit 
kongress heb ik van die kijkpartij niets gemerkt; op een klein 
tafeltje op de tentoonstelling trof ik slechts een paar foldertjes 
van de HAP aan; dat is echt te weinig voor een geloofwaardige 
doorwerking van de HAP om wateroorlogen te voorkomen waar
Gorbatsjof het met name over had.

Een en ander toegepast op water, betekent dit, dat er wel 
een mensenrecht op goed drink en waswater bestaat, 
eventueel ook nog "doorspoelwater" van toiletten, maar niet 
zoiets als een "mensenrecht op industriewater", dat dan ook 
nog eens zwaar vervuild en vergiftigd weer geloosd mag worden 
en al het leven in rivieren benedenstrooms en buitengaats op zee 
mag verpesten.

Hier moeten zware boetes op komen.

En, eerlijk gezegd, het recht op industriewater moet dusdanig 
verkocht worden aan de industrie, dat daarmee via een soort 
basisinkomen voor alle aardbewoners het recht op "water 
voor persoonlijk gebruik" gegarandeerd kan worden. 
Industriele processen moeten gewoon zodanig ontworpen 
worden dat ditvrijwel niet meer mogelijk is.

En misbruik van dit recht op industriewater door lozing van vergif
in het miljeu moet zwaar bestraft worden. 

Bijvoorbeeld door een direkt opeisbare boete + gedwongen 
uitgifte van aandelen die vervolgens gratis ter beschikking 
worden gesteld aan diverse instellingen die in het algemeen
belang werken, vanaf dorps en gemeentelijk niveau tot op 
het mondiale niveau. Zo'n gedwongen uitgifte van aandelen 
zullen de aandeelhouders nooit leuk vinden, maar het is 
wel eigen schuld. Hadden ze maar directeuren moeten
aanstellen die het water zuiver houden. En dan krijgen ze er 
ineens externe "pottenkijkers" bij. Van dit soort boeteclausules 
zal volgens mij een enorme preventieve werking uitgaan, en 
dat is precies wat het miljeu nodig heeft.

Bij "beschikbaarstelling" op het mondiale niveau valt te denken 
aan de Universiteit van de Verenigde Naties, de Vredesuniversiteit 
van Costa Rica en een waarschijnlijk nog op te richten instelling 
waaruit de Civil Society die het Haagse Vredescongress in mei 
1999 heeft georganiseerd, alle vredesakties voor de 
komende 10 jaar kan betalen (50 agendapunten geordend 
in 4 lagen met in totaal 12 speerpunten, zie www.haguepeace.org ). 
De kern van deze HAP-financiering moet echter komen 
uit andere, meer positieve bronnen, maar aangroei via dit soort
"boeteclausules" moet wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld 
gemaximeerd op 10 - 30 % van het totale vermogen van 
een enkel fonds. Dit soort vermogensgroei is als groei
overigens dubieus, en kost in het begin vooral extra aandacht;
vandaar dus de boete in termen van "Cash + Shares"

Wij hebben in Nederland een dusdanige traditie op het 
terrein van democratie en mensenrechten, dat ik het 
onacceptabel vind, dat deze traditie door knullig en 
sanctievrij taalgebruik in ministeriele slotverklaringen 
en conferentiele voorbereidingen niet goed door kan 
klinken in officieel VN-jargon. Onze waterschappen zijn
de basis van ons democratisch besef, en dat mag de 
de hele wereld best weten. 

Letterlijk gesproken groeien "Grassroots"  nergens
zo goed als juist in onze waterschappen. 
Figuurlijk gesproken mogen wij als klein land daarop 
best wel zo trots zijn, dat we de hele wereld zouden 
kunnen willen trainen in de zegeningen van het 
poldermodel met onze evenredige parlementaire 
vertegenwoordiging die een gevolg is geweest van 
de basisdemokratie die in onze waterschappen
begonnen is.

Leonard Kater
lgwkater@casema.net 

(P.S.: dit schrijfsel mag best omgewerkt worden tot
een publikatie als artikel in een tijdschrift of hoofdstuk
in een boek of als begin van een projektvoorstel)


=========
Onderstaande verklaring is geplukt uit de persverklaringen
op http://www.worldwaterforum.com/journalist/frameset.html
Op de rest van de site is verwarring mogelijk met
het veel eerder gemaakte concept, dat ook
"op 22 maart goedgekeurd is";


===================================
Ministerial Declaration of The Hague
complete text


Ministerial Declaration of The Hague

on

Water Security in the 21st Century

 

1. Water is vital for the life and health of people and 
ecosystems and a basic requirement for the development 
of countries, but around the world women, men and 
children lack access to adequate and safe water to meet 
their most basic needs. Water resources, and the 
related ecosystems that provide and sustain them, are 
under threat from pollution, unsustainable use, land-use 
changes, climate change and many other forces. The link 
between these threats and poverty is clear, for it is the 
poor who are hit first and hardest. This leads to one simple 
conclusion: business as usual is not an option. There is, 
of course, a huge diversity of needs and situations around 
the globe, but together we have one common goal: to 
provide water security in the 21st Century. This means 
ensuring that freshwater, coastal and related ecosystems 
are protected and improved; that sustainable development 
and political stability are promoted, that every person has 
access to enough safe water at an affordable cost to lead 
a healthy and productive life and that the vulnerable are 
protected from the risks of water-related hazards.


2. These threats are not new. Nor are attempts to address 
them. Discussions and actions started in Mar del Plata in 
1977, continued through Dublin and were consolidated into 
Chapter 18 of Agenda 21 in Rio in 1992. They were 
reaffirmed in Paris 1998, CSD-6 and in the Second World 
Water Forum and Ministerial Conference. The process will 
continue in the meeting in Bonn in 2002 ("Dublin+10"), 
through the 10-year review of implementation of Agenda 21, 
and beyond. These and other international meetings have 
produced a number of agreements and principles that are 
the basis upon which this and future statements should be 
built. The goal of providing water security in the 21st Century 
is reflected in the unprecedented process of broad participation 
and discussion by experts, stakeholders and government 
officials in many regions of the world. This process has 
profited from the important contributions of the World Water 
Council, who launched the World Water Vision process at 
the First World Water Forum in Marrakech, from the formation 
of the World Commission on Water in the 21st Century and 
from the development of the Framework for Action by the 
Global Water Partnership. 


The Main Challenges

3. To achieve water security, we face the following main 
challenges:


Meeting basic needs: to recognise that access to safe and 
sufficient water and sanitation are basic human needs and 
are essential to health and well-being, and to empower people, 
especially women, through a participatory process of water 
management.

Securing the food supply: to enhance food security, 
particularly of the poor and vulnerable, through the more 
efficient mobilisation and use, and the more equitable 
allocation of water for food production.

Protecting ecosystems: to ensure the integrity of 
ecosystems through sustainable water resources management.

Sharing water resources: to promote peaceful 
co-operation and develop synergies between different 
uses of water at all levels, whenever possible, within 
and, in the case of boundary and trans-boundary water 
resources, between states concerned, through sustainable 
river basin management or other appropriate approaches.

Managing risks: to provide security from floods, droughts, 
pollution and other water-related hazards.

Valuing water: to manage water in a way that reflects its 
economic, social, environmental and cultural values for 
all its uses, and to move towards pricing water services 
to reflect the cost of their provision. This approach 
should take account of the need for equity and the basic 
needs of the poor and the vulnerable.

Governing water wisely: to ensure good governance, so 
that the involvement of the public and the interests of all 
stakeholders are included in the management of water 
resources.


Meeting the Challenges

4. We, the Ministers and Heads of Delegation, recognise 
that our gathering and this Declaration are part of a wider 
process, and are linked to a wide range of initiatives at all 
levels. We acknowledge the pivotal role that governments 
play in realising actions to meet the challenges. 
We recognise the need for institutional, technological and 
financial innovations in order to move beyond "business 
as usual" and we resolve to rise to meet these challenges.


5. The actions advocated here are based on integrated 
water resources management, that includes the planning 
and management of water resources, both conventional 
and non-conventional, and land. This takes account of 
social, economic and environmental factors and integrates 
surface water, groundwater and the ecosystems through 
which they flow. It recognises the importance of water 
quality issues. In this, special attention should be paid to 
the poor, to the role, skills and needs of women and to 
vulnerable areas such as small island states, landlocked 
countries and desertified areas. 


6. Integrated water resources management depends on 
collaboration and partnerships at all levels, from individual 
citizens to international organisations, based on a political 
commitment to, and wider societal awareness of, the 
need for water security and the sustainable management 
of water resources. To achieve integrated water resources 
management, there is a need for coherent national and, 
where appropriate, regional and international policies to 
overcome fragmentation, and for transparent and 
accountable institutions at all levels.


7. We will further advance the process of collaboration in 
order to turn agreed principles into action, based on 
partnerships and synergies among the government, citizens 
and other stakeholders. To this end:


A. We will establish targets and strategies, as appropriate, 
to meet the challenges of achieving water security. As 
part of this effort, we support the development of indicators 
of progress at the national and sub-national level. In carrying 
this forward, we will take account of the valuable work 
done for the Second World Water Forum. 


B. We will continue to support the UN system to re-assess 
periodically the state of freshwater resources and related 
ecosystems, to assist countries, where appropriate, 
to develop systems to measure progress towards the 
realisation of targets and to report in the biennial World 
Water Development Report as part of the overall 
monitoring of Agenda 21.


C. We will work together with other stakeholders to develop 
a stronger water culture through greater awareness and 
commitment. We will identify best practices, based on 
enhanced research and knowledge generation capacities, 
knowledge dissemination through education and other 
channels and knowledge sharing between individuals, 
institutions and societies at all appropriate levels. This 
will include co-ordination at regional and other levels, as 
appropriate, to promote arrangements for coping with 
water-related disasters and for sharing experiences in 
water sector reform. It will also include international 
co-operation in technology transfers to, and capacity 
building in, developing countries.


 

D. We will work together with stakeholders to increase 
the effectiveness of pollution control strategies based 
on polluter pays principles and to consider appropriate 
rules and procedures in the fields of liability and 
compensation for damage resulting from activities 
dangerous to water resources.


E. Against the background of the preparatory work for 
and discussions in The Hague, we will work within 
multilateral institutions, particularly the UN system, 
International Financial Institutions and bodies established 
by Inter-Governmental Treaties, to strengthen 
water-related policies and programmes that enhance 
water security, and to assist countries, as appropriate, 
to address the major challenges identified in this Declaration.


F. We call upon the Secretary General of the United 
Nations to further strengthen the co-ordination and 
coherence of activities on water issues within the UN 
system. We will adopt consistent positions in the 
respective governing bodies to enhance coherence 
in these activities.


G. We call upon the Council of the Global Environmental 
Facility (GEF) to expand activities that are within the 
mandate of the GEF in relation to freshwater resources 
by catalysing investments in national water management 
issues that have a beneficial impact on international 
waters.


H. We welcome the contribution of the World Water 
Council in relation to the Vision and of the Global Water 
Partnership with respect to the development of the 
Framework for Action. We welcome follow-up actions 
by all relevant actors in an open, participatory and 
transparent manner that draws upon all major groups 
in society.


I. We note the statements (attached to this declaration) 
made by the representatives of the major groups and 
welcome them as a clear reflection of their readiness 
to work with us towards a secure water future for all.


8. Recognising that the actions referred to in paragraph 7, 
including progress on targets and strategies, are 
important and ambitious, we will review our progress 
periodically at appropriate fora, including the meeting 
in Bonn in 2002 and the 10-year review of the 
implementation of Agenda 21.


9. The Ministerial Conference acknowledges with 
appreciation that a range of issues were discussed 
during the Second World Water Forum, and that the 
Chair of the Forum presented these issues to the 
Ministerial Conference. The importance of these 
issues is unquestionable; we will raise them for further 
consideration in relevant fora in the future and will 
consider their implications for our individual national 
situations.


10. The challenges are formidable, but so are the 
opportunities. There are many experiences around 
the world that can be built on. What is needed is for
 us all to work together, to develop collaboration and 
partnerships, to build a secure and sustainable water 
future. We will, individually and acting together, strive 
to achieve this and stimulate and facilitate the 
contributions of society as a whole. To this end, we 
note with appreciation that pledges were made at 
The Hague (attached to our declaration). This Declaration 
reflects the determination of our governments and 
represents a critical step in the process of providing 
water security for all.


11. We, the Ministers and Heads of Delegation, thank 
the government and people of The Netherlands for 
their vision and for their hospitality in hosting this 
conference and forum.


Agreed to on Wednesday 22 March, 2000,

In The Hague, The Netherlands-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam