[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] TOPS SchipholONDERWERP: TOETSINGSKADER VOOR BIJSTELLING VAN 'DE AANWIJZING SCHIPHOL'

Het Tijdelijk Overleg Platforms Schiphol (TOPS) bestaat uit:

Schiphol, 
KLM,
Martinair, 
Barin (vereniging van vrachtvoerders), 
Vereniging Milieudefensie, 
Stichting Natuur & Milieu, 
de Noord-Hollandse Milieufederatie, 
het Platform Leefmilieu Schiphol, 
de provincie Noord-Holland, 
de gemeenten A'dam, Haarl.meer en Aalsmeer, 
VNO/NCW, 
FNV en 
de Commissie Geluidhinder Schiphol.

Op 9 juli brengt TOPS een advies uit aan de minister van V&W over de extra
100.000 vluchten. Het gaat om de periode op korte termijn, dat is tot 2003 als
de geplande vijfde start- en landingsbaan in gebruik wordt genomen.

De 'Milieu-TOPS' i.c. Milieudefensie en Natuur & Milieu, organiseerde op 27 mei
een avond met de achterban over het toetsingskader op basis waarvan de geplande
wijziging van de 35 Ke-zone en dus de wijziging van de 'Aanwijzing Schiphol' op
basis van de PKB Schiphol dient te worden ingevuld.

62 aanwezigen kregen en namen de gelegenheid hun mening met 5 stickers te
accentueren. Met elkaar kwamen ze tot het volgend kader:


(aantal stickers), aandachtspunt
~~~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(61), de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO-2, NO-x, en waterdamp) door
vliegtuigen van en naar Schiphol mag niet toenemen t.o.v. 1990.

(36), gezondheid.

(34), alle geluid, en niet alleen het geluid boven de 65 dB(A), moet in de
berekening worden meegenomen.

(32), de luchtvervuiling door Schiphol binnen het studiegebied (20 x 20 km)
moet worden gebonden aan een grens, afgezien van wat andere bronnen vervuilen.

(32), de kans op dodelijke slachtoffers op de grond - als gevolg van een
vliegramp - mag niet toenemen t.o.v. 1990.

(27), de geluidhinder gedurende het etmaal in het gebied 
verder van Schiphol (20 Ke-contour) mag niet toenemen t.o.v. 1990.

(27), recreatie- en natuurgebieden mogen niet meer belast worden dan in 1990.

(15), de geluidhinder 's nachts mag niet toenemen t.o.v. 1990.

(15), de uitstoot van stoffen die in de PKB niet bij de beoordeling zijn
betrokken (zoals benzeen, PAK, tolueen en fijne stof) mogen ook niet toenemen
t.o.v. 1990.

(10), het beschermende nachtregime moet in het interval 23.00/07.00 uur gelden
i.p.v. tot 06.00 uur.

(10), de geluidhinder moet 's zomers meer beperkt worden dan 's winters.

(10), de totale luchtvervuiling in de regio mag niet toenemen t.o.v. 1990; dat
wil zeggen als andere bronnen minder vervuilen, mag Schiphol meer vervuilen.

(10), technische vooruitgang moet ten goede komen aan het milieu.

( 6), de hoeveelheid geloosde kerosine mag niet toenemen t.o.v. 1990.

( 6), avondgrens voor geluid.

( 5), cumulatie van geluid (wegverkeer, railverkeer, industrie, etc.).

( 4), de geluidhinder gedurende het etmaal in het gebied dicht bij Schiphol (35
Ke-zone) mag niet toenemen t.o.v. 1990.

( 4), regie van wachtlussen; al het vliegverkeer wacht tot 06.00 uur en komt
dan in *een* keer naar beneden,

( 3), de stank van vliegtuigen mag niet toenemen t.o.v. 1990.

( 2), gevolgen van meer vluchten op wegverkeer; model-shift.


 Op 7 juli is er nog een raadpleging van de achterban i.v.m. het besluit over
het advies dat TOPS op 9 juli neemt.


>---------------------------------------
bron:
veslag van de raadpleging van de achterban op 27 mei, verkrijgbaar bij
Vereniging Milieudefensie:  <service@milieudefensie.nl>Frits Glotze.

... 20% van de wereldbevolking consumeert 58% energie
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam