[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] onderhandelen met SchipholBeste mensen, deze uitnodiging is bestemd voor alle mensen die 
zich betrokken voelen bij de strijd tegen de groei van de 
milieuvervuiling door Schiphol:

Betreft: uitnodiging voor TOPS-raadpleging 7 juli 
  
Beste mensen, 
 
De onderhandelingen met Schiphol gaan een cruciale fase in en 
daarom nodigen we u uit uw mening te geven. Zoals u 
waarschijnlijk weet onderhandelen de milieu- en 
bewonersorganisaties al enige tijd met Schiphol over nieuwe 
milieugrenzen voor de luchthaven. Dit gebeurt in het Tijdelijk 
Overleg Platform Schiphol (TOPS). De komende maand staat op 
de agenda de wens van Schiphol om de komende vier jaar fors te 
groeien, van de huidige 380.000 naar 460.000 vluchten per jaar. 
Dat is bijna een kwart meer. Het kabinet zegt deze groei alleen 
goed te keuren als het mogelijk is binnen de milieugrenzen. Nu zijn 
'milieugrenzen' een rekbaar begrip, zoals iedereen weet die de 
discussies rond Schiphol de afgelopen jaren gevolgd heeft. 

De cruciale vraag wordt dan ook: aan welke milieugrenzen zal 
deze groeiwens tot 460.000 vluchten getoetst worden? TOPS zal 
hier in juli een advies over geven aan het Kabinet. Op dit moment 
wordt er door Schiphol en door TOPS onderzoek gedaan naar de 
milieugevolgen van zo'n eventuele uitbreiding naar 460.000 
vluchten. Nadat deze resultaten bekend zijn, zal TOPS een advies 
formuleren waarin zij het Kabinet adviseert welke milieugrenzen 
zij moet betrekken in het besluit over de groeimogelijkheden van 
Schiphol de komende 4 jaar.

Meer aandacht voor broeikaseffect 
 
Enige tijd geleden zonden wij u al een eerste uitnodiging om mee 
te praten over onze inzet in de onderhandelingen. Op deze 
bijeenkomst eind mei jl. kwamen bijna honderd mensen bijeen om 
met de onderhandelaars van gedachten te wisselen. Het was een 
constructieve avond. Een van de uitkomsten van deze 
achterbanraadpleging was dat de aanwezigen vonden dat voor de 
gevolgen van het vliegverkeer voor het broeikaseffect meer 
aandacht moet komen bij de onderhandelingen. Maar ook 
geluidsoverlast, luchtverontreiniging, gezondheidseffecten en de 
kans op neerstorten van vliegtuigen werden zeer belangrijk 
gevonden.

Nieuwe bijeenkomst 
 
Omdat binnenkort nieuwe onderzoeksresultaten bekend zullen 
worden over de milieugevolgen van een mogelijke uitbreiding van 
Schiphol willen wij graag opnieuw met u praten. Daarom nodigen 
wij u van harte uit voor een achterban raadpleging op 7 juli a.s. 
Wij zullen dan onze inzet voorleggen, waarmee wij de TOPS-
onderhandelingen in willen gaan. We streven naar een 
gezamenlijk advies met alle partijen die in TOPS zitting hebben, 
maar sluiten niet uit dat het tot een verdeeld advies komt. Op 
vrijdag 9 of 16 juli staat het cruciale TOPS-overleg gepland waar 
de deelnemers aan de onderhandelingen zullen proberen een 
gezamenlijk advies te formuleren. De deelnemers zijn: 
verschillende gemeenten, de FNV, VNO-NCW, 
luchtvaartmaatschappijen, Schiphol en milieu- en 
bewonersorganisaties. 

U bent van harte uitgenodigd uw mening te geven tijdens onze 
achterban raadpleging. Ingewikkeld technisch jargon willen we 
zoveel mogelijk vermijden, de raadpleging is vooral bedoeld voor 
de grote lijnen en de strategische inzet. 

Datum:		Woensdag 7 juli 1999 
Tijd:		20.00 - 22.00 uur 
Plaats: 		Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, 	
 		Amsterdam. (Tramlijn 9 vanaf C.S. tot aan 
de halte Plantage Kerklaan). 
 

Om u voor te bereiden op de bijeenkomst zullen we van te voren 
zoveel mogelijk informatie versturen. Wij vragen u daarom om u 
voor 25 juni aan te melden bij onze Servicelijn: 020 62 62 620. 
U krijgt de stukken en de notulen van de bijeenkomst op 27 mei 
dan zo spoedig mogelijk thuis gestuurd. Ook zullen we begin juli de 
stukken op onze website zetten: www.milieudefensie.nl. 

Hopelijk tot 7 juli, met vriendelijke groet, mede namens stichting 
Natuur en Milieu, Platform Leefmilieu Regio Schiphol en de 
Milieufederatie Noord-Holland,

Wijnand Duyvendak 
Campagneleider Milieudefensie 
 
 
Kees Kodde ** Milieudefensie ** Postbus 19199, 1000 GD A'dam 
      tel 020 - 550 73 83 / fax 550 73 11 
         tel thuis: 020 - 6631737
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam