[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Evaluatie van het Ecologiecriterium binnen de Economische ExpansiesteunTer informatie

Op donderdag 26 april organiseert het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) een studiedag met als onderwerp 'Evaluatie van het Ecologiecriterium binnen de Economische Expansiesteun - Een kritische studie van het ecologiecriterium'.

Deze studiedag vindt plaats in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Meer informatie vindt u op de website http://cdonet.rug.ac.be/Studiedagen/Ecologiecriterium/


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In 1990 werd in de economische expansiewetgeving het zogenoemde 'ecologiecriterium' opgenomen. Bedrijven die investeerden in energie- of grondstoffenbesparing of verminderen van schadelijke milieu-effecten kwamen hierdoor in aanmerking voor verhoogde expansiesteun. Uitgangspunt was het begrip 'duurzame ontwikkeling', dat toen stilaan ingang vond in wetenschappelijke en bedrijfskringen. 

De toenmalige minister hoopte met de invoering van een expansiesteun aan bedrijven die aan het ecologiecriterium voldoen, een eerste stap te zetten in de richting van een duurzaam economisch model door op een meer selectieve basis steun te verlenen aan bedrijven.

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de Universiteit Gent voerde een onderzoek uit ter evaluatie van het ecologiecriterium, dat nu reeds 10 jaar bestaat. Het functioneren van dit instrument en de mogelijkheden die het tot nu toe heeft geboden op het vlak van grondstoffen- en energiebesparing en het beperken van schadelijke milieueffecten werden onderzocht op basis van een inhoudelijk dossieronderzoek. Tevens werd een literatuurstudie verricht van andere binnen- en buitenlandse milieugerichte steunmaatregelen. Er werd een enquête gehouden bij bedrijven uit de meest betrokken sectoren en getuigen uit de betrokken administraties en kabinetten werden geïnterviewd. De analyse van alle verzamelde gegevens leidde tot het formuleren van conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de mogelijke ontwikkelingen van het ecologiecriterium.

Tijdens de studiedag zullen in de voormiddag de resultaten van deze studie worden voorgesteld. Inleidend zullen bestaande steunmaatregelen binnen een algemeen kader worden geplaatst. Het voorbeeld van het Nederlandse Vamil zal worden uitgediept. De bevoegde administratie zal het ecologiecriterium voorstellen, waarna de onderzoekers de resultaten van de studie naar voor zullen brengen. Daarna is er plaats voor vragen uit de zaal over het ecologiecriterium in de praktijk. 
In de namiddag worden een aantal korte interventies gehouden over de mogelijkheden van de verschillende beleidsinstrumenten. Hierop volgt een debat over het belang van het ecologiecriterium en de mogelijke ontwikkelingen ervan, met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Deze worden vertegenwoordigd door beroepsfederaties, vakbonden en een milieuvereniging. De afsluitende beschouwingen worden gehouden door de dagvoorzitter.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam