[Vredeslijst] Hier de agenda en notulen voor de vergadering van 19-05-2015 aanvang 20:00 uur

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Za mei 9 10:45:41 CEST 2015


AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET HAAGS VREDESPLATFORM 19 MEI 2015

1Opening en mededelingen

2Verslag van de vorige vergadering

3Overleg vredesbewegingen op

4Lobby adres bewapening. Moeten we een verklaring opstellen of bijgaande 
verklaring bijstellen?

5Vredesmagazine

a) Gang van zaken eindredactie

b) Distributie in de zomer

6Vredesdiner

7Verdere voorstellen en acties

8Rondvraag

9Sluiting.


N O T U L E N VAN DE JAARVERGADERING VAN HET HVP OP 24 HFEBRUARI 2015.

Aanwezig: To Ambari-van Albada, Jan Bervoets, Mien de Dreu, Gerrit 
Frijstein, Gerard van de Ridder, Rob van de Ridder, Frans van der Vlugt,.

Afwezig met bericht: Johannes van der Harst, JosÚ van Leeuwen, Aart 
Stevens, Roel Wuite.

1.Opening vergadering

De vergadering wordt voorgezeten door Jan, die tevens notulist is

2.Mededelingen

Jan deelt mee dat Michiel van de Loo, eigenaar van studio 104. bezig is 
met een tentoonstelling van antioorlogsaffiches voor de komende 
vredesweek in september. Het bestuur heeft heb beloofd dubbelen toe te 
sturen, die zich in het HVP-archief van Aart Stevens bevinden. Vanuit de 
vergadering komen vragen over waar het archief van het HVP zich bevindt. 
Antwoord:

-     De gehele afficheverzameling bevindt zich in het huis van 
Aart Stevens

-     Het oud-archief van Gerard van Alkemade bevindt zich in het 
Haags Gemeentearchief. Daar zal ook de correspondentie van Jan Bervoets 
over de jaren 2004-2010 komen te berusten.

-     De fotoarchieven Boyd Noorda en Gerard van Alkemade bevinden 
zich bij Gerrit Frijstein. Deze worden op CD gezet en de originelen 
hebben het Vredesmuseum in Gouda als bestemming. Bij Gerrit berust een 
digitale fotoverzameling die voortdurend wordt gecompleteerd.

-     Het tentoonstellingsmateriaal van 2006 en 2007 (laminaten van 
fotoafdrukken en gekopieerde documenten) en de tentoonstelling 100 jaar 
Den Haag stad van vrede en recht in cancaspanelen bevindt zich bij Jan 
Bervoets

-     Adri Duivesteyn heeft een band met opnamen over de grote 
demonstratie tegen de kruisraketten van 9 oktober 1983 in Den Haag.

 3. Proces Nuclear Secucrity Summit

Om donderdag 26 februari wordt iedereen opgeroepen om tegen half 9 te 
komen demonsteren voor de rechtbank, waar 34 mensen zullen worden 
voorgeleid voor het kantongerecht in verband met de 
antiatoombomdemonstratie tijdens de Nuclear Security Summit. Iedereen 
woirdt opgeroepen om half 9 aanwezig te zijn. De processen worden 
gehouden in groepen van 5 personen, die samen een kwartier terecht 
moeten staan. Dit lijkt erg snel, en wat er verklaard moet worden is 
afhankelijk van de instructies van de advocaat. Mogelijk zal de nadruk 
worden gelegd op de procedurele onregelmatigheden rond de aanhouding en 
zal de advocaat aansturen op een niet-ontvankelijkverklaring van de 
aanklacht. Jan is gevraagd na te gaan in hoeverre er pers aanwezig is 
bij het proces en de demonstratie die daarmee gepaard gaat.

(Omslag heeft inmiddels persberichten rondgestuurd, en er waren 
fotografen. J.B.)

 4. De toekomst van het HVP

De vergadering is in overgrote meerderheid tegen de mogelijkheid om het 
Haags Vredesplatform om te zetten tot een stichting. Redenen zijn: de 
kosten en moete van het omzetten van de administratie, nieuwe akte van 
de notaris, nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel. Er is geen 
contact meer met de achterban en er is geen democratische controle. Dit 
voorstel wordt dus verworpen.

Leden van de vereniging zullen dus opnieuw contact opnemen met de Haagse 
Hogeschool, Bovendien zal er opnieuw een vredesdiner worden gehouden. De 
datum van dit diner wordt vastgesteld op 7 november, Onderwerp zal zijn 
/De NAVO als bedreiging van de democratie/. Hiervoor zal Jan een kort 
stuk ter toelichting schrijven, op basis waarvan sprekers kunnen worden 
aangeworven.

Sprekers kunnen zijn: Kees van der Pijl, Joris Luyendijk, e.a.

Beoogde datum is 7 november. Het plan is om vˇˇr de zomervakantie met 
sprekers overeenstemming te krijgen en na de zomervakantie met werving 
te beginnen,

Een en ander betekent dat het Haags Vredesplatform in zijn huidige 
formatie zijn activiteiten zal voortzetten. Hiervoor zullen nadere 
contacten moeten worden gezocht.

5 Bestuur en kas

Het bestuur is nog steeds slapend. De voortzetting is afhankelijk van 
het feit of we mensen kunnen aantrekken.

De vergadering keurt begroting en kasverslag goed en dechargeert de 
penningmeester. Deze deelt mee dat van de 17 debiteuren die op de 
begroting zijn opgevoerd er 5 inmiddels hebben betaald.

Overige activiteiten

Jan doet mee aan de werkgroep Oorlog is geen oplossing. Daarin zitten 
mensen uit verschillende linkse stromingen te discussiŰren over 
geopolitieke vraagstukken. Soms organiseren zij uit de eigen kring fora, 
omdat ze wel tot gemeenschappelijke conclusies komen, maar met elkaar 
tegensprekende motivaties. Mogelijk kan de Panderbar als plaats voor een 
forum dienen. Jan zal proberen om in mei of juni een forum te realiseren.

7, Rondvraag en sluiting

Mien wijst op het burgerinitiatief om een verdrag tot het verbod van 
kernwapens en om een petitie van Wise inzake de opslag van radioactief 
kernafval.

De vergadering besluit weer bijeen te komen op 19 mei, d.i. de dinsdag 
vˇˇr Pinksteren.Meer informatie over de Vredeslijst maillijst