[Vredeslijst] notulen vergadering 24 februari

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Vr Feb 27 10:37:52 CET 2015


N O T U L E N VAN DE JAARVERGADERING VAN HET HVP OP 18 MAART 2014.

Aanwezig: To Ambari-van Albada,  Jan Bervoets, Mien de Dreu, Gerrit 
Frijstein, Gerard van de Ridder, Rob van de Ridder, Frans van der Vlugt,.

Afwezig met bericht: Johannes van der Harst, JosÚ van Leeuwen, Aart 
Stevens, Roel Wuite.

1.Opening vergadering

De vergadering wordt voorgezeten door Jan, die tevens notulist is

2.Mededelingen

Jan deelt mee dat Michiel van de Loo, eigenaar van studio 104. bezig is 
met een tentoonstelling van antioorlogsaffiches voor de komende 
vredesweek in september. Het bestuur heeft heb beloofd dubbelen toe te 
sturen, die zich in het HVP-archief van Aart Stevens bevinden. Vanuit de 
vergadering komen vragen over waar het archief van het HVP zich bevindt. 
Antwoord:

- De gehele afficheverzameling bevindt zich in het huis van Aart Stevens

- Het oud-archief van Gerard van Alkemade bevindt zich in het Haags 
Gemeentearchief. Daar zal ook de correspondentie van Jan Bervoets over 
de jaren 2004-2010 komen te berusten.

- De fotoarchieven  Boyd Noorda en Gerard van Alkemade bevinden zich bij 
Gerrit Frijstein. Deze worden op CD gezet en de originelen hebben het 
Vredesmuseum in Gouda als bestemming. Bij Gerrit berust een digitale 
fotoverzameling die voortdurend wordt gecompleteerd.

- Het tentoonstellingsmateriaal van 2006 en 2007 (laminaten van 
fotoafdrukken en gekopieerde documenten) en de tentoonstelling 100 jaar 
Den Haag stad van vrede en recht in cancaspanelen bevindt zich bij Jan 
Bervoets

- Adri Duivesteyn heeft een band met opnamen over de grote demonstratie 
tegen de kruisraketten van 9 oktober 1983 in Den Haag.

3. Proces Nuclear Secucrity Summit

Om donderdag 26 februari wordt iedereen opgeroepen om tegen half 9 te 
komen demonsteren voor de rechtbank, waar 34 mensen zullen worden 
voorgeleid voor het kantongerecht in verband met de 
antiatoombomdemonstratie tijdens de Nuclear Security Summit. Iedereen 
woirdt opgeroepen om half 9 aanwezig te zijn. De processen worden 
gehouden in groepen van 5 personen, die samen een kwartier terecht 
moeten staan. Dit lijkt erg snel, en wat er verklaard moet worden is 
afhankelijk van de instructies van de advocaat. Mogelijk zal de nadruk 
worden gelegd op de procedurele onregelmatigheden rond de aanhouding en 
zal de advocaat aansturen op een niet-ontvankelijkverklaring van de 
aanklacht. Jan is gevraagd na te gaan in hoeverre er pers aanwezig is 
bij het proces en de demonstratie die daarmee gepaard gaat.

(Omslag heeft inmiddels persberichten rondgestuurd, en er waren 
fotografen. J.B.)

4. De toekomst van het HVP

De vergadering is in overgrote meerderheid tegen de mogelijkheid om het 
Haags Vredesplatform om te zetten tot een stichting. Redenen zijn: de 
kosten en moete van het omzetten van de administratie, nieuwe akte van 
de notaris, nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel. Er is geen 
contact meer met de achterban en er is geen democratische controle. Dit 
voorstel wordt dus verworpen.

Leden van de vereniging zullen dus opnieuw contact opnemen met de Haagse 
Hogeschool, Bovendien zal er opnieuw een vredesdiner worden gehouden. De 
datum van dit diner wordt vastgesteld op 7 november, Onderwerp zal zijn 
/De NAVO als bedreiging van de democratie/. Hiervoor zal Jan een kort 
stuk ter toelichting schrijven, op basis waarvan sprekers kunnen worden 
aangeworven.

Sprekers kunnen zijn: Kees van der Pijl, Joris Luyendijk, e.a.

Beoogde datum is 7 november. Het plan is om vˇˇr de zomervakantie met 
sprekers overeenstemming te krijgen en na de zomervakantie met werving 
te beginnen,

Een en ander betekent dat het Haags Vredesplatform in zijn huidige 
formatie zijn activiteiten zal voortzetten. Hiervoor zullen nadere 
contacten moeten worden gezocht.

5 Bestuur en kas

  Het bestuur is nog steeds slapend. De voortzetting is afhankelijk van 
het feit of we mensen kunnen aantrekken.

De vergadering keurt begroting en kasverslag goed en dechargeert de 
penningmeester. Deze deelt mee dat van de 17 debiteuren die op de 
begroting zijn opgevoerd er 5 inmiddels hebben betaald.

Overige activiteiten

Jan doet mee aan de werkgoep Oorlog is geen oplossing. Daarin zitten 
mensen uit verschillende linkse stromingen te discussiŰren over 
geopoliktieke vraagstukken. Soms organiseren zij uit de eigen kring 
fora, omdat ze wel tot gemeenschappelijke conclusies komen, maar met 
elkaar tegensprekende motivaties. Mogelijk kan de Panderbar als plaats 
voor een forum dienen. Jan zal proberen om in mei of juni een forum te 
realiseren.

7, Rondvraag en sluiting

Mien wijst op het burgerinitiatief om een verdrag tot het verbod van 
kernwapens en om een petitie van Wise inzake de opslag van radioactief 
kernafval.

De vergadering besluit weer bijeen te komen op 19 mei, d.i. de dinsdag 
vˇˇr Pinksteren.

Jan Bervoets


Meer informatie over de Vredeslijst maillijst