[Vredeslijst] Rechtbank te Den Bosch kiest opnieuw voor bedrog

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Do Jan 31 16:57:54 CET 2013


(31 januari 2013 - Bericht van STELLING ADVOCATUUR)

P E R S B E R I C H T

Rechtbank te Den Bosch kiest opnieuw voor bedrog

Alphen aan den Rijn, 31 januari 2013 - 
Vandaag heeft de rechtbank te Den Bosch opnieuw gekozen voor 
bedrog. Dat deed de rechtbank in een beslissing op een 
wrakingsverzoek, dat was gedaan in een strafzaak tegen een 
vredesactivist. Al eerder, en bij herhaling, heeft de 
rechtbank ervoor gekozen om wrakingsverzoe­ken op basis van 
klinkklaar bedrog af te doen. Ondanks protestbrieven 
daartegen, heeft de rechtbank van­daag opnieuw de waarheid 
opzettelijk geweld aangedaan.


De strafzaak betreft een actie tegen kernwapens op de 
vliegbasis Volkel van 3 april 2010, waaraan tientallen 
vredesactivisten deelnamen. In die zaak werd betoogd dat de 
rechtbank het openbaar ministerie niet-ontvan­kelijk was. 
Dit omdat op de vliegbasis Volkel voorbereidingen worden 
getroffen voor militaire geweldstoepas­sing die strijdig is 
met het internationaal humanitair recht. De vredesactivisten 
traden daartegen op. De Ver­dragen van Genève houden immers 
de verplichting in om de verdragsbepalingen onder alle 
omstandighe­den te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Deze 
laatste verplichting houdt in dat reeds in vredestijd moet 
worden bewerkstelligd dat de krijgsmacht in gewapend conflict 
de begrenzingen van geweld zal respecteren.

De rechtbank te Den Bosch weigert echter stelselmatig om het 
voorziene gebruik van B-61 atoombommen te toetsen aan het 
internationaal humanitair recht. Dat recht verbiedt gebruik 
van militair geweld tegen de burgerbevolking onder alle 
omstandigheden. Ook is het onder alle omstandigheden verboden 
geweld te ge­bruiken dat geen onderscheid maakt tussen 
enerzijds de burgerbevolking en civiele objecten, en 
anderzijds combattanten en militaire doelwitten. De rechtbank 
beroept zich daarbij op het Kernwapen-arrest van de Hoge Raad 
van 21 december 2001, waarin de Hoge Raad beweerde dat 
de doelbewuste nucleaire vernieti­ging van steden 'onder 
omstandigheden' rechtmatig zou kunnen zijn. Een uitspraak die 
onmiskenbaar en onloochenbaar lijnrecht ingaat tegen het 
internationaal humanitair recht en de Wet internationale 
misdrijven.

Op 29 november 2012 werd in de strafzaak tegen het 
merendeel van de vredesactivisten reeds uitspraak gedaan door 
een strafkamer waarvan mevrouw mr. E.C.P.M. Valckx de 
voorzitter was. In plaats van het internationaal humanitair 
recht te volgen en de Wet internationale misdrijven en toe te 
passen, volgde die strafkamer het misdadige Kernwapen-arrest 
van de Hoge Raad. Daarmee handelde de rechtbank opzettelijk 
in flagrante strijd met de rechtsplicht om overeenkomstig de 
wet recht te spreken.

Eén van de zaken tegen de vredesactivisten moet opnieuw 
worden gedaan. Mevrouw Valckx zou daarin opnieuw als 
voorzitter van de strafkamer optreden. Vanwege haar bewuste 
keuze in de zaak tegen de an­dere vredesactivisten om niet 
overeenkomstig de wet te oordelen, maar op het misdadige 
Kernwapen-arrest te volgen, is zij in deze naijlende 
strafzaak gewraakt. Haar weloverwogen weigering om 
overeenkomstig de wet te oordelen, is immers volstrekt 
onverenigbaar met de vereiste eerlijke en onpartijdige 
behandeling van een strafzaak.

De rechtbank te Den Bosch heeft het wrakingsverzoek 
afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank zich geba­seerd op een 
weloverwogen vervalsing van de reden die voor de wraking was 
opgegeven. In plaats van te stellen dat de wraking was 
gebaseerd op de weigering van mevrouw Valckx om 
overeenkomstig de wet te oordelen, beweerde de rechtbank dat 
de wrakingsgrond was dat zij 'een arrest van de Hoge Raad 
heeft gevolgd'. De uitdrukkelijk gestelde weigering om 
overeenkomstig de wet te oordelen, is willens en wetens door 
de rechtbank geheel uit de uitspraak gehouden, geheel 
verdonkeremaand. Voor dit bedrog zijn verant­woordelijk de 
mrs. J.A. Bik, J. van der Weij en J.H.L.M. Snijders.


-------

Noten voor de pers

Nadere informatie te verkrijgen bij mr. Meindert J.F. 
Stelling, tel. 0172 - 473687.

STELLING ADVOCATUUR, Stationsstraat 21-C, 2405 BL Alphen 
aan den Rijn tel. 0172 - 473687 / 06 - 3807 4678

Meer over (acties tegen) kernwapens in Nederland: 
http://www.vredessite.nl/kernwapens/2012/


(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor STELLING ADVOCATUUR
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst