[Vredeslijst] Bezuiniging op Defensie biedt kansen

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Apr 8 13:58:49 CEST 2011


(8 april 2011 - Bericht van Kerk en Vrede)

P E R S B E R I C H T

Bezuiniging op Defensie biedt kansen

Utrecht, 8 april 2011 - 
Vandaag zal minister Hillen, naar alle waarschijnlijkheid, 
een forse bezuiniging op Defensie bekendmaken. De afgelopen 
dagen is daarover al een en ander naar buiten gekomen en 
verschillende belangenorganisaties (de militaire vakbonden, 
marinestad Den Helder en eerder de landmachtgemeente Assen) 
hebben al gewaarschuwd voor de gevolgen. Algemeen wordt 
gesproken over ongekende bezuinigingen met ingrijpende 
gevolgen voor de rol die Nederland op het wereldtoneel kan 
spelen.

Dit alles staat in schril contrast tot de enorme 
bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking die reeds bij de 
presentatie van het regeerakkoord bekend zijn gemaakt en het 
afgelopen najaar verder zijn ingevuld. Deze bezuinigingen 
zijn zeker zo fors en niet vergeten mag worden dat Nederland, 
ook na beide bezuinigingsrondes, nog steeds twee keer zoveel 
aan Defensie uitgeeft als aan Ontwikkelingssamenwerking. 
Bovendien is het kabinet voornemens om de internationale 
criteria van wat Ontwikkelingssamenwerking mag heten zodanig 
op te rekken dat daar meer militaire activiteiten onder mogen 
vallen dan thans het geval is. 

Bij de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking zagen we 
de belanghebbenden echter niet uitgebreid waarschuwen voor de 
gevolgen. Waarschijnlijk omdat deze niet in Den Helder of 
Assen wonen maar in Afrika of Azië. Waarschijnlijk omdat 
deze belanghebbenden zich minder goed georganiseerd hebben 
dan de militairen in hun vakbonden. Misschien ook wel omdat 
de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking werden 
aangekondigd in een politiek klimaat waarin het bon ton was 
om laatdunkend te doen over de resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking en nut en noodzaak hiervan in 
twijfel te trekken. Er werd dan graag met incidenten 
geschermd, waarbij het geld slecht besteed zou zijn of niet 
geheel verantwoord kan worden. 

Maar hoe zit het dan met de resultaten van de 
Defensie-inzet. De inzet in Bosnië, Kosovo, Afghanistan, 
Irak en Libië. Je kunt je gevoeglijk afvragen of dat 
allemaal wel tot het gewenste effect heeft geleid of nog zal 
leiden. Ook hier lijkt volop sprake van bodemloze putten met 
als belangrijkste argument om er niet mee op te houden dat we 
het eenmaal begonnen project nu niet in de steek kunnen 
laten. En ook Defensie heeft met de nodige incidenten te 
maken, variërend van mislukte reddingsacties tot ongewenst 
gedrag in kazernes of tijdens een militaire kroegentocht. Het 
grootste “incident” is misschien nog wel dat de 
bezuinigingen die thans worden aangekondigd helemaal niet 
door deze regering waren voorgenomen, maar noodzakelijk zijn 
gebleken vanwege een volstrekt ondoorzichtig financieel 
wanbeheer in de afgelopen jaren. 

Van een vredesbeweging kan niet verwacht worden de 
voorgenomen bezuinigingen op Defensie te betreuren. De 
beschikbaarheid van minder Defensiemiddelen zal immers leiden 
tot minder (Nederlandse deelname aan) oorlogen. Tot degenen 
die de bezuinigingen wèl betreuren omdat deze de Nederlandse 
inzet voor de bevordering van vrede en veiligheid zouden 
verminderen, zouden we willen zeggen dat de bezuinigingen op 
Defensie juist kansen bieden daar ècht werk van te maken. 

Pleidooien uit de vredesbeweging en van anderen om veel meer 
werk te maken van de bevordering van een juridische, 
politieke en economische internationale rechtsorde, van het 
voorkomen van gewelddadige conflicten en van zgn. 
burgervredeswerk (professionele ongewapende trainers en 
bemiddelaars naar conflictgebieden uitzenden in plaats van 
militairen) werden altijd in de kiem gesmoord omdat we nu 
eenmaal het militaire middel al hadden en met dat middel mee 
konden doen met “de grote jongens”. Ook het argument dat 
Max van der Stoel tien jaar lang als OVSE-Hoge 
Vertegenwoordiger voor Nationale Minderheden vele 
gewelddadige conflicten heeft voorkomen of bezworen voor het 
geld van één straaljager en dat ook op dit gebied de inzet 
van civiele middelen dus veel goedkoper is dan met militaire 
middelen proberen te “genezen” (hoewel militaire acties 
moeilijk met iets als ”helen” in verband gebracht kunnen 
worden) konden de Nederlandse politiek (in tegenstelling tot 
die van Duitsland of de Europese Unie) nooit overtuigen. Nu 
het militaire middel echter, door de voorgenomen 
bezuinigingen, feitelijk vleugellam is gemaakt, zou de 
politiek eindelijk eens oog moeten kunnen hebben voor veel 
goedkopere middelen die daadwerkelijk een verschil kunnen 
maken als het gaat om de bevordering van internationale vrede 
en veiligheid. 

Laten we van de nood een deugd maken en deze kans niet 
voorbij laten gaan.

-------

Noten voor de pers

Meer informatie bij Kerk en Vrede: 030-2316666. Web: 
http://www.kerkenvrede.nl

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Kerk en Vrede
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst