[Midden-Oosten] (Fwd) PERSVERKLARING Kerk en Vrede: Nederlandse inzet in Afghanistan zit scheef

Boyd Noorda (prive adres: zie sociamedia.nl) mailinglists2008 op sociamedia.nl
Ma mei 14 15:57:42 CEST 2012


Kerk en Vrede: Nederlandse inzet in Afghanistan zit scheef

Utrecht, 14 mei 2012 - Het bestuur van Kerk en Vrede is ontstemd over de 
inzet die de demissionaire regering dit weekend aankondigde tijdens de 
NAVO-top volgend weekend in te zullen brengen voor de Nederlandse 
betrokkenheid in Afghanistan na 2014. "Alleen de getallen spreken al 
boekdelen," aldus Kerk en Vrede voorzitter Henk Baars die net ťťn dag 
eerder door de Algemene Ledenvergadering was herbenoemd. "De inzet is 
ongelofelijk scheef."  

BEDRAGEN VAN BIJDRAGEN

De genoemde getallen betreffen vooral de financiŽle bijdragen die 
Nederland van 2015 tot 2017 wil leveren aan de salarissen van de Afghaanse 
veiligheidstroepen. Het gaat daarbij om EUR 30 miljoen per jaar waarvan 
bijna 85% uit het toch al sterk gereduceerde budget voor 
ontwikkelingssamenwerking. Overigens valt deze bijdrage vrijwel in het 
niet op het totaal dat de internationale gemeenschap jaarlijks zal moeten 
bijdragen, namelijk 1 miljard dollar per jaar voor de salarissen van 
Afghaanse politiemensen en militairen. En dat is dan weer een kwart van de 
4 miljard dollar die voor deze salarissen nodig is en waarvan de Afghaanse 
regering zelf slechts 500 miljoen dollar kan ophoesten, van een bruto 
nationaal product dat 2 miljard dollar omvat. Waar het resterende bedrag 
van jaarlijks 2,5 miljard dollar vandaan moet komen wordt uit de 
regeringsbrief niet duidelijk.  

Een en ander is in ogen van Kerk en Vrede in ieder geval geen vorm van 
"duurzame financiering" en al helemaal niet van "duurzame veiligheid" waar 
de regeringsbrief over spreekt. Duurzame veiligheid wordt niet 
bewerkstelligd door veiligheidstroepen maar door een proces van 
verzoening, herstel van vertrouwen en sociaal-economische ontwikkeling. De 
regering stelt in de brief: "De geboekte voortgang [van militaire 
veiligheid - KenV] is niet onomkeerbaar. Het verzoeningsproces is nog 
nauwelijks op gang gekomen." Ze verbindt hier echter geen consequenties 
aan. Begin juli wordt volgens de brief in Tokio verder gesproken over de 
bijdragen van de internationale gemeenschap aan de sociaal-economische 
ontwikkeling van Afghanistan, maar welke initiatieven de internationale 
gemeenschap wil nemen om het verzoeningsproces op gang te brengen blijft 
onbesproken, terwijl juist hier door gezaghebbende denktanks als de 
International Crisis Group alle prioriteit voor wordt bepleit. Kerk en 
Vrede sluit zich bij dit pleidooi aan.  

AFVLOEIEN

De veiligheid in Afghanistan komt door de transitie waarbij de westerse 
troepen in 2014 de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in heel 
Afghanistan aan de door hen opgeleide Afghaanse veiligheidstroepen zullen 
overdragen zelfs nog verder onder druk te staan, omdat van deze Afghaanse 
veiligheidstroepen de komende tijd ongeveer een derde deel zal moeten 
afvloeien om van het huidige kostenplaatje van 6 miljard dollar per jaar 
op de, nog steeds niet volledig gedekte, 4 miljard dollar per jaar te 
komen. Naar het oordeel van Kerk en Vrede wijst de regering terecht op de 
ervaring die "leert dat ontwapening en re-integratie niet eenvoudig zijn 
en een zorgvuldige planning, gekoppeld aan voldoende middelen, vereisen."  


Volgens Kerk en Vrede zullen die `voldoende middelenī er vooral toe moeten 
dienen om het afvloeiende veiligheidspersoneel op een andere wijze in hun 
bestaan te laten voorzien. Dit staat echter op gespannen voet met de 
nadruk op rechtstaatontwikkeling waar de Nederlandse regering zich op wil 
blijven concenteren in de door haar gefinancierde ontwikkelingsprojecten 
waarmee zoīn EUR 2 miljoen per jaar gemoeid is; nog geen 10% van de 
financiŽle bijdrage aan de salarissen van de Afghaanse veiligheidstroepen. 
Kerk en Vrede onderschrijft het belang van een rechtstaat maar wijst er op 
dat juist armoede, werkloosheid en vooral uitzichtloosheid duurzame 
veiligheid in de weg staan. Ze zou de financiŽle bijdrage aan de 
salarissen van het veiligheidspersoneel liever besteden aan projecten voor 
duurzame ontwikkeling.  

Met het oog op de enorme troepenreducties stelt Kerk en Vrede bovendien 
kritische vragen bij nut en noodzaak van de lopende trainingsmissie in 
Kunduz, het pleidooi van de regering om de EUPOL-trainingsmissie in 
Afghanistan voort te zetten en de opmerking dat voortzetting van de 
huidige trainingsmissie in Kunduz na 2014 aan een volgend kabinet wordt 
overgelaten. Omdat in de wandelgangen de zgn. "Kunduz-coalitie" al 
veelvuldig genoemd wordt als toekomstige regeringscoalitie zal Kerk en 
Vrede deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden. Naar het 
oordeel van Kerk en Vrede kunnen de huidige en de volgend weekend op de 
NAVO-top toe te zeggen middelen beter besteed worden aan de sociaal-
economische ontwikkeling van Afghanistan en zou de internationale 
gemeenschap zich veel meer dan nu het geval is moeten richten op het 
noodzakelijke vredes- en verzoeningsproces. Daar zou de Nederlandse 
regering op de NAVO-top ook voor moeten pleiten.  

ANDERE BALANS

De vereniging Kerk en Vrede heeft de afgelopen tien jaar bij voortduring 
gepleit voor een volstrekt andere balans tussen de militaire en de sociaal-
economische ondersteuning die Nederland en de internationale gemeenschap 
zouden moeten leveren aan de veiligheid en ontwikkeling van Afghanistan. 
De eenzijdige nadruk die de afgelopen jaren steeds weer is gelegd op de 
militaire bijdrage heeft het land geen stap verder geholpen en heeft de 
interne spanningen alleen maar verder aangewakkerd. Nu het Westen zich de 
komende jaren uit Afghanistan zal terugtrekken blijven de Afghanen met de 
gevolgen van de falende beleid zitten. Het is het slachtoffer van een 
blind geloof in de effectiviteit van militair geweld. Kerk en Vrede meent 
al sinds haar oprichting in 1924 dat we niet de weg van de oorlog maar die 
van vrede en verzoening moeten bewandelen en besloot in dat kader op haar 
ledenvergadering van afgelopen zaterdag 12 mei tot het voeren van een 
campagne "Maak Oorlog Illegaal".  


Op Zo, 13 mei, 2012 17:19, schreef Jan Schaake:
> Beste mensen,
>
> De regeringsbrief over Afghanistan staat nog steeds niet op internet, maar
> ik kreeg hem vanochtend wel doorgestuurd door een medewerker van de
> SP-Tweede Kamerfractie. Ik heb de brief inmiddels op de Afghanistan-inzet
> doorgenomen:
>
> 1. voortzetting van de huidige NAVO-missie in Kunduz (of elders) na 2014
> wordt aan volgend kabinet (de Kunduz-coalitie?) overgelaten;
> 2. Nederland is wel een voorstander van voortzetting van de EUPOL-missie
> na 2014 en zal zich daarvoor in blijven zetten;
> 3. de Afghaanse veiligheidstroepen zullen vanaf 2015 sterk worden
> gereduceerd; Nederland wijst op het moeizame proces van reÔntegratie. Maar
> waarvoor trainen we dan nieuwe recruten? Kunnen we dan niet beter in
> sociaal-economische ontwikkeling investeren?
> 4. Het gereduceerde Afgahaanse veiligheidstroepen kosten 4 miljard dollar
> per jaar; de internationale gemeenschap zal 1 miljard bijdragen; de
> Afghaanse regering 500 miljoen. Waar de resterende 2,5 miljard vandaan
> moet komen is mij niet duidelijk...
> 5. Nederland is bereid om vanaf 2015 25 miljard te betalen aan
> politiesalarissen (uit ODA- dus ontwikkelinsgelden) en 5 miljard per jaar
> voor militaire salarissen (uit non-ODA). Ik heb even niet paraat hoeveel
> we aan ontwikkelingsprojecten geven in Afghanisten, maar vast veel minder!
>
> Ik zal proberen om deze punten in een korte reactie te formuleren en zo
> mogelijk vanavond nog als persbericht rond te sturen. Morgen als brief
> naar de woordvoerders in de Tweede Kamer.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Jan Schaake
Meer informatie over de Midden-Oosten maillijst