The international council of voluntarily agencies

De internationale raad van vrijwillige agentschappen is een onafhankelijke, internationale vereniging van non-gouvermentele, non profit organisaties die is opgericht in 1962. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Genève, Zwitserland. Het verschaft een uniek werelds forum voor vrijwillige organisaties in het Noorden, Zuiden, Oosten en Westen: een forum waar men elkaar kan ontmoeten om ideeën uit te wisselen, strategieën te delen, acties te coördineren en effectieve samenwerking te bekrachtigen met culturen en gemeenschappen op verschillende vormen en niveaus van ontwikkeling. ICVA ondersteunt het werk van vrijwillige organisaties in het algemeen en van haar leden in het bijzonder, in het beïnvloeden van nationale en internationale politiek, Zij is voorstander van bescherming van vluchtelingen en verdrevenen, voor ondersteuning van ontlastende toevoer en rehabilitatie assistentie, voor het adopteren van duurzame ontwikkeling en het representeren van onafhankelijke humanitaire perspectieven aan het publiek, aan regeringen en aan inter-gouvermentele organisaties.

Het ICVA NGO ondersteuningsproject in Bosnië Hercegovina.

De NGO gemeenschap in Bosnië Hercegovina bevind zich deze dagen in een situatie van tegenstrijdige trends. Aan de ene kant zijn de verwachtingen ten opzichte van de NGO sector groeiende nu de consensus toeneemt ten opzichte van de essentiële rol die het kan en moet spelen in een ontwikkeling van een democratische en pluriforme Bosnische maatschappij.
Tegen deze achtergrond is er de realiteit van terugtredende donor fondsen. De verminderde interesse in de ‘softe sector’, met als doel het samenbrengen van sociale noden, heeft geresulteerd in een geleidelijk afbraak van de financiële ondersteuning van de NGO gemeenschap, zowel internationaal als nationaal. In een omgeving die onbekend is met zowel de opbrengsten als de noodzakelijkheden voor een enthousiaste vrijwillige sector, is de ontluikende nationale NGO gemeenschap in Bosnië Hercegovina geconfronteerd met acute uitdagingen in z’n pogingen haar activiteiten te verbeteren en de lange termijn levensvatbaarheid van de sector te promoten.

In deze context heeft het ICVA NGO ondersteuningsproject, sinds haar oprichting in de lente van 1996, het huidige werk en de toekomstige ontwikkelingen van de BiH NGO sector ondersteund zodat het mede een contributie kan leveren aan het voortgaande proces van reconstructie, democratisering en herintegratie. Wegens het exceptioneel hoge aantal NGO’s die nu werken in BiH (meer dan 200 internationale en 130 nationale volgens de huidige ICVA statistieken) is een versterkte coördinatie en samenwerking bijzonder noodzakelijk voor het algemene effectiviteit van beoogde assistentie in de regio. Een dergelijke coördinatie word zelfs nog belangrijker als aanzienlijke groepen vluchtelingen terugkeren.

ICVA heeft beoogd zich te richten op de noden van de NGO gemeenschap in z’n geheel, en het ondersteunen van NGO acties met betrekking op een breed scale van programma’s en van politieke en legale onderwerpen. Door middel van een netwerk van bureaus in Sarajevo, Tuzla en Banja Luka heeft het project haar activiteiten geïdentificeerd en gefocust in sleutelgebieden wat betreft coördinatie en networking, volume bouw, informatie deling en legale onderwerpen.

De volgende activiteiten vallen onder deze pogingen:

Gedurende 1997 is bijzondere aandacht geschonken aan de mogelijkheid voor nationale NGO’s om informatie en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijk programma’s op te zetten, fondsen te werven, gebruik maken van een collectieve advocaat die voorstander is van de NGO’s uitgangspunten en het meer effectief articuleren van de waarde van hun aangeboden hulp, zowel naar de regering toe al naar het publiek toe. Deze activiteiten zijn speciaal nodig in RS en delen van de federatie die buiten het de cirkel Sarajevo vallen. Een feit dat de aanwezigheid van ICVA in Banja Luka en Tuzla essentieel maakt met betrekking op dit doel.

November 1997

ICVA
International Council of Voluntery Agencies