Cyber-interview sa Ambrosijom

1.  "Recite mi nešto o vašim aktivnostima opcenito kao kulturne asocijacije, a zatim i
nešto o FFF, ostalim aktivnostima u BIH i aktivnostima u svijetu".

Na samom pocetku vazno je naglasiti da, osim toga što reproducira "vlastite"
umjetnicke kreacije, AMBROSIA kao kulturna asocijacija djeluje u razlicitim
oblastima, kao što su nauka (uglavnom humanistika) i filozofija, kao i na izgradnji
civilnog i multikulturnog društva. AMBROSIA je tokom trogodišnjeg rada realizovala
više od 150 projekata razlicitog obima i sadrzaja.
Jedan od najopseznijih projekata bio je organizacija FORBIDDEN FRUITS OF
CIVIL SOCIETY FESTIVALA u Sarajevu (dva puta). Radi se o festivalu kakav se po
prvi put organizira u Sarajevu. Motivi koji su inspirisali AMBROSIJU da pristupi
organizaciji su, prije svega, mogucnost za proširivanje komunikacije i saradnje
umjetnika i drugih kulturnih aktivista iz BIH sa umjetnicima i kulturnim aktivistima
iz Europe i šire, kao i promocija civilnog društva u BIH.
Najveci broj projekata spada u sferu umjetnicke produkcije manifestujuci se preko
performansa, koncerata, izlozbi, radio-emisija i sl. Dio ih je realiziran u Sarajevu i
Mostaru, ali vecina u inostranstvu - Slovenija, Ceška, Jugoslavija, Italija, Norveška.
Pored umjetnicke produkcije, clanovi AMBROSIJE su vrlo aktivni i u akademskom
zivotu. Ucesnici su više konferencija i seminara u Austriji, BiH, Norveškoj, Italiji,
Madjarskoj, Danskoj, posvecenih ljudskim pravima, demokraciji i alternativnoj
kulturi. Trenutno dva naša clana, u sklopu svog postdiplomskog studija u Ljubljani,
vrše etnometodološko istrazivanje o AMBROSIJI koje je izvor njihovih magistarskih
teza. Takodjer jedan naš clan, u sklopu svog postdiplomskog studija u Budimpešti na
CEU, vrši istrazivanja ideoloških uticaja na nastavne planove za predmet Historija.
Buduci planovi AMBROSIJE:
- gostovanje na dvije kulturne manifestacije u Holandiji
- izdavanje AMBROSIA NEWS-a
- gostovanje na FLASCHENPOST festivalu u Austriji
- ucešce na nekoliko seminara
- organizacija niza seminara iz humanistickih nauka u Sarajevu
- izvjestan broj manjih akcija (performansi, koncerti, itd.)

2.  Ambrosia je ranije bila veca grupa. Posebnu karakteristiku je predstavljao broj 7.
Sada više nije tako velika. Mozete li objasniti šta se dogodilo? Kako je ovo djelovalo
na AMBROSIJU kao umjetnicku grupu širokog polja djelovanja?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo moramo nešto reci o okolini u kojoj
AMBROSIA djeluje. Ta okolina je sve prije nego naklonjena AMBROSIJI, i ne samo
njoj, vec svim ljudima koji zele nešto kreativno da rade izvan polja etablirane kulture,
izvan mainstreama. Radi se o okolini koja, s jedne strane zbog politickog naslijedja
komunizma, a s druge strane, u sadašnjoj situaciji gdje je dominantna tendencija
podredjivanja svega naciji (dakle opet totalitaristicke tendencije) nema razvijen
osjecaj za nešto drugo, za drugacije strategije zivljenja. Koncept i praksa civilnog
društva je potpuno nerazvijen. AMBROSIA se u takvoj okolini javlja kao prva
organizirana grupacija koja za cilj ima upravo razvijanje i promoviranje tih razlicitih
strategija i praksi zivljenja. Ona to radi kroz raznovrsnu kulturnu akciju - putem
umjetnosti, kroz filozofiju i druge humanisticke znanosti, kao i kroz razlicite
promotivne aktivnosti. Buduci da su te aktivnosti s jedne strane prepoznate od strane
dominantnih krugova kao bez vrijednosti ili cak suprotne "opštem interesu", a s druge
strane, one organizacije koje podrzavaju opoziciju, naše akcije ne vide politicki
relevantnim, jer nismo politicka organizacija i ne borimo se za politicku vlast, to se
AMBROSIA nalazi u jednom procijepu velikih "politickih igara" i upucena je na
samu sebe i na vrlo mali broj organizacija koje podrzavaju rad na razvoju civilnog
društva. (To su do sada bili samo FOD Soros i USAID). Takvoj okolini AMBROSIJE
odgovara i njena finansijska situacija.
Zbog svega toga, AMBROSIA, da bi opstala i još kreativno djelovala, treba ogromne
kolicine energije. Jedini izvor energije koji AMBROSIJI stoji na raspolaganju je
entuzijazam njenih clanova. Taj entuzijazam znaci da svi oni koji u i sa
AMBROSIJOM vrlo cesto moraju zrtvovati dobar dio licnog zivota i obaveza i dati
prioritet aktivnostima same AMBROSIJE. Te aktivnosti nisu samo kreativan rad i
zapravo su najmanje kreativan rad, vec u datoj situaciji vrlo opsezan i naporan
organizacijski rad. Suština djelovanja AMBROSIJE je vjecni entuzijazam i zrtva
njenih clanova u kreiranju sopstvenog svijeta.
AMBROSIA je na pocetku brojala veci broj ljudi. Vecina ih je bila fascinirana
idejama i ambicijama AMBROSIJE, ali zapravo bez ideje kako ce se to realizirati,
kako ce se raditi. I dok je broj aktivnosti bio manji, oni su uspijevali odrzati korak sa
aktivnošcu AMBROSIJE. Medjutim, kada je broj aktivnosti porastao i kada su ti ljudi
poceli postajati svjesni da ce sve više trebati davati od sebe, a vrlo malo dobijati licno
za sebe, oni su poceli polako odustajati. Njihovim odlaskom AMBROSIA je gubila
dio energije, ali su se polako iskristalizirali ljudi koji su se u velikoj mjeri
identificirali sa AMBROSIJOM i koji sve svoje zivotne i profesionalne aktivnosti
vide kroz i kao djelovanje AMBROSIJE - svjesni da to nije egzistencija ni bogatih ni
slavnih.
To jezgro su ljudi koji su zapravo i iznijeli veci dio aktivnosti AMBROSIJE (naravno,
uz pomoc onih koji su bili tu) i to ce raditi i ubuduce, jer AMBROSIA ne namjerava
smanjiti obim aktivnosti. Naravno, AMBROSIA je uvijek otvoren prostor za sve one
ljude koji hoce i mogu doprinijeti njezinom radu, ali koji shvataju šta to zapravo znaci
raditi u i sa AMBROSIJOM.

3.  Prilicno me je inspirisao vaš dokument koji govori o broju 7. Ali takodje znam i da
je on prilicno star. Mozete li mi nešto reci o tome? I mozete li mi objasniti šta je još
uvijek ostalo od svih ovih aktivnosti?

Zbog aktivnosti, situacije i broja ljudi, AMBROSIA je stalno u poziciji da mijenja
svoju organizacijsku strukturu. Kako smo vec rekli, bez obzira na sve, AMBROSIA
ne namjerava da smanji broj aktivnosti u koje je ukljucena, vec zapravo tezi da ih
poveca. Takvoj jednoj situaciji mora odgovarati i efikasnija i neopterecenija
organizaciona struktura. Tako da u situaciji u kojoj je bilo 7 odjeljenja bilo je vrlo
teško iskoordinirati odredjene projekte. Buduci da su se zapravo odredjene stvari
preklapale, to smo odlucili da pojednostavimo organizacionu shemu, tako da sada
postoje:

U stvarnosti, ova odjeljenja uvijek djeluju nadopunjujuci se u svakom pojedinacnom
istupu AMBROSIJE - tako da je svaka aktivnost AMBROSIJE višedimenzionalna i
cin zajednicke kreacije.
U tom smislu sve strateške osnove AMBROSIA djelovanja su zadrzane: (1)
slucajnost kao temeljni kreativni cin (otud i broj 7 - jedino istorijsko znacenje koje mi
uzimamo u vezi broja 7 je to da je on za Pitagorejce oznacavao bit slucaja), (2)
djelovanje s onu stranu svakodnevne egzistencije, (3) priblizavanje, (4) integralnosti
svijeta, koji je integralnost ravnopravnih razlicitosti i kao takav (5) pankatastrofa
ovog sadašnjeg svijeta neravnopravnih razlicitosti (kapitalizam) i ravnopravnih
nerazlicitosti (socijalizam), (6) multimedijalnost i (7) interdisciplinarnost.

4.  Odakle dolazi ime AMBROSIA i šta ono znaci (kako opcenito, tako i doslovcei
filozofski)?

AMBROSIA je starogrcka rijec koja doslovno znaci "besmrtnost" (a=ne +
brotos=smrtan, covjek). Kao dio grcke mitologije ona oznacava hranu za bogove i
njihove konje koja ih cini besmrtnim.
Kako AMBROSIA shvata AMBROSIJU, ona izmice tradicionalnom shvatanju znaka
kao nominacije stvarnosti. Kao rijec, ona nije puki naziv. Nema definisan referent.
AMBROSIA se upisuje u simbolni registar igrom konstrukcija zadatog smisla.
Ostavljeni tragovi oslikavaju mapu mogucih znacenja vjecno ironizirajuci "nastale"
price. Kao prokazivanje "agrikulturne" vezanosti simbola za tlo, AMBROSIA je nešto
više od puke kombinacije elemenata.

Ambrosia