[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Kursus 'The winner takes it all? - VU, A'dam-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:    "burO Op Orde" <buro.op.orde@luna.nl> 
Subject: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM "The winner takes it all? Verdelingsvraag 

Geachte mevrouw/meneer, 

Als belangstellende in internationale ontwikkeling dachten wij dat u 
wellicht geinteresseerd zou kunnen zijn in de VU cursus 
Ontwikkelingsproblematiek met als thema: "The winner takes it all? 
Verdelingsvraagstukken in  de wereld". 
Deze cursus wordt  van 14 september tot 14 december a.s. gegeven en 
staat open, niet alleen voor studenten van universiteiten en hogescholen 
(vanuit heel Nederland), maar ook voor andere belangstellenden. 

Zie voor verdere informatie onderstaande cursusbeschrijving met naam en 
adres van de contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 
Els van der Lugt, 
secretariaat SID-Nederland. 

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 
Interfacultair Bijvak Onwikkelingsproblematiek 

Dit najaar heeft het bijvak Ontwikkelingsproblematiek het thema: 
"The winner takes it all? Verdelingsvraagstukken in de wereld" 

Doel van de cursus is het geven van inzicht in de problematiek van arme 
landen, mede gezien in het licht van de relaties tussen het Noorden en 
het Zuiden. 
De cursus omvat een serie inleidende en het thema betreffende 
hoorcolleges, en parallel aan de colleges een aantal werkgroepen, voor 
studenten die ontwikkelingsproblematiek als keuze-/bijvak in hun 
studie-programma opnemen. Afhankelijk van het aantal te behalen 
studiepunten kan een bijvak worden gevolgd van 4 tot 12 weken. 

In de periode van 14 september - 14 december 2000 komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

Winnaars en verliezers in een veranderende wereld (prof.dr.H.J. 
Tieleman, Fac Godgeleerdheid, UU) 

Milieu en ontwikkeling: naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten 
(mw.dr. J. Gupta, Instituut v. Milieuvraagstukken, VU); 

Mondialisering en internationaal eerlijk delen (prof.dr.M.A. Keyzer, St. 
Onderzoek Wereldvoedselvoorziening en Fac. FEWEC/VU); 

Veranderende visies op gelijke rechten in Noord en Zuid (prof.mr.N.J. 
Schrijver, Fac. Rechtsgeleerdheid, VU); 

Toegang tot voedsel: overlevingsstrategieen op het platteland (dr. R. 
Ruben, Leerstoelgroep Onwikkelingseconomie, LUW); 

Stedelijke armoede: de strijd om werk en huisvesting (drs. J.J.F. Heins, 
IDO/VU); 

Medicijnen voor de armen -  de WTO en de ontwikkelingslanden (mw.mr. 
E.F.M. 't Hoen, Artsen zonder Grenzen); 

Vrouwenrechten: de lange weg naar meer gelijke kansen (mw.prof.dr. J.M. 
Richters, Leids Universitair Medisch Centrum); 

De strijd om gelijke rechten voor kinderen wereldwijd (prof.mr. J. Doek, 
Fac. Rechtsgeleerdheid, VU); 

Onderwijs en technologie: gelijke kansen en toegang gewaarborgd? (dr. 
G.D. Thijs, Fac. Exacte Wetenschappen, VU); 

Aziatische tijgers: de panacee voor kansarmen? (dr. J.G.G.M. Kleinen, 
Fac. Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA); 

Latijns Amerika: verdwenen dictaturen en nieuwe rechten voor culturele 
minderheden? (prof.dr. J.M. Baud, CEDLA, UvA); 

Afrika's vele culturen en identiteiten: rem of stimulans voor meer 
gelijke kansen? (dr. P. Boele van Hensbroek, Fac. Wijsbegeerte en Bureau 
Buitenland, RUG); 

Perspectieven voor een meer kansrijke samenleving in het Zuiden: de rol 
van de Nederlandse ontwikkelingsgemeenschap (dr. P.R.J. Hoebink, Derde 
Wereld Centrum, KUN). 

Werkgroepen: 

De Aziatische crisis voorbij? 
Stedelijke en milieuprojecten 
Nederlandse ontwikkelingshulp 
Onderwijs, wetenschap en technologie. 
Kernthema's Society for International Development 

De colleges worden gegeven aan de VU, in het W&N gebouw, zaal KC-159, 
Ingang De Boelelaan 1083a, Amsterdam elke donderdag van 10.00 - 11.45 uur. 

Een informatieboekje is aan te vragen bij het secretariaat: Eva Schulz, 
Onderwijsbureau FEW, kamer P-351, De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam; 
tel. (020) 4447657, e-mail: eschulz@few.vu.nl 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Stuur ons geen attachments (MS-Wordbestanden). Alleen platte tekst. 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam