[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nieuwe publicatieNieuwe publicatie van de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het
(Belgische) Federaal Planbureau:

101 bouwstenen van een duurzame ontwikkeling 
(Teksten van de Task Force Duurzame Ontwikkeling, samengebracht door
Pieter Dresselaers)

http://www.plan.be/nl/pub/wp/detail_wp.stm?pub=wp0003

Duurzame ontwikkeling is een project dat de complexiteit van
maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen onder ogen ziet, van het
lokale tot het mondiale niveau. Daardoor is het niet eenvoudig om het
onderwerp te presenteren op een manier die voor iedereen te begrijpen
is. Voor het welslagen van dit project en vanuit democratisch oogpunt is
het echter onontbeerlijk om het met de nodige pedagogie aan een breed
publiek uit te leggen. Dit repertorium heeft tot doel om een eerste
antwoord te geven op deze nood, op basis van de werken van de Task Force
Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau.

De Task Force, die in januari 1998 binnen het Federaal Planbureau
opgericht werd, is de auteur van de volgende documenten: 

 Het volledige rapport "Op weg naar duurzame ontwikkeling" (450 blz.)is
beschikbaar in gedrukte vorm en is toegankelijk op de website van het
Federaal Planbureau.
http://www.plan.be/nl/pub/other/detail_other.stm?pub=opsdrep02
 De samenvatting van het rapport "Op weg naar duurzame ontwikkeling?"
(23 blz.) is beschikbaar in gedrukte vorm en is toegankelijk op de
website van het Federaal Planbureau. 
http://www.plan.be/nl/pub/other/detail_other.stm?pub=opsdrep01
 Planning Paper nr. 85 "Duurzame ontwikkeling, een project op
wereldschaal" (190 blz.) is beschikbaar in gedrukte vorm en op de
website van het Federaal Planbureau.
http://www.plan.be/nl/pub/pp/detail_pp.stm?pub=pp085

Deze drie documenten behandelen begrippen die in het kader van duurzame
ontwikkeling een specifieke betekenis hebben. Voor niet-ingewijden
kunnen deze begrippen onduidelijk of betekenisloos overkomen. Maar ook
personen die wel vertrouwd zijn met het onderwerp kunnen in verwarring
gebracht worden door deze veelheid aan terminologie die specifiek is
voor duurzame ontwikkeling. Ook een aantal instellingen, conferenties en
verdragen en hun rol inzake duurzame ontwikkeling zijn onvoldoende
bekend.

Dit repertorium heeft dus een dubbel doel: het dient om de materie
toegankelijker te maken voor niet-specialisten en het moet bijdragen tot
een goed begrip van duurzame ontwikkeling in het algemeen en van de
gebruikte terminologie in het bijzonder. Het is geen lijst van
academische definities maar wel een verzameling teksten over op zichzelf
bestaande termen. Die moeten de lezer een praktisch inzicht verschaffen
in de problematiek van duurzame ontwikkeling. Hiervoor werd ruimschoots
beroep gedaan op de teksten van Ferado1 en PP85. Als er in die teksten
geen goede definitie voorhanden was is er gezocht naar een bestaande
definitie, liefst uit een officiŽle bron zoals een verdragstekst. Het
gaat hier dus niet om een echt glossarium maar eerder om een werkmiddel
in volle evolutie, dat publicatie na publicatie verfijnd moet worden.

Deze alfabetisch geordende lijst van begrippen brengt voor elk lemma de
volgende informatie bijeen:

 het sleutelbegrip;
 de Franse vertaling, de Engelse vertaling (behalve voor specifiek
Belgische begrippen);
 een verklarende tekst. Als die afkomstig is van een andere bron dan de
referentiedocumenten
(het eerste Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling (Ferado 1) en
Planning Paper 85 (PP85)), dan is de bibliografische referentie ervan
opgenomen. Als het om een gepubliceerd document gaat, wordt de
bibliografische verwijzing ook gegeven. Ook zijn de internetadressen van
sommige organisaties toegevoegd;
 een verwijzing naar de paginaís in Ferado 1 en PP85.

Als bijlage worden de Franse en de Engelse termen gepresenteerd in twee
alfabetische lijsten, samen met hun Nederlandse vertaling.

Dus kom eens kijken naar

101 bouwstenen van een duurzame ontwikkeling 

op
http://www.plan.be/nl/pub/wp/detail_wp.stm?pub=wp0003
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
 
Pieter Dresselaers, Redacteur
Task Force Duurzame Ontwikkeling    Tel.: 02/507.74.78
Federaal Planbureau           Fax : 02/507.74.86
Kunstlaan 47-49             mailto:pd@plan.be
B-1000 Brussel             http://www.plan.be

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam