[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] vertrouwen in de overheid
nee, ik heb geen vertrouwen in de overheid.
op grond van mijn persoonlijke ervaringen met politie, 
justitie,landelijk bestuur, provinciaal bestuur, 
gemeentelijk bestuur, defensie enz., enz.

als gemeenteraadslid, als reserve-officier, als 
vertegenwoordiger van jongerencentra, als landelijk 
voorzitter van de BWO, als ambtenaar van de GSD, als 
jongerenwerker, als aktievoerder enz., enz.

het wordt tijd voor een omslag in dit land en wel nu!

honderd jaar terug werden de plannen voor algemeen kiesrecht 
ontvangen met reakties als: "niet haalbaar", "dat wordt een 
chaos", "het volk is er niet klaar voor".
nu worden diezelfde geluiden gehoord wanneer je spreekt over 
zelfbestuur, algemeen beslissingsrecht e.d.

zelfbestuur dient de basis te zijn van onze nieuwe 
demokratie.
we heffen de scheiding tussen beslissers en uitvoerders op.
buurtbewoners, dorpelingen, stedelingen, regiobewoners enz.
gaan zelf beslissen over alles wat henzelf aangaat.
de huidige overheid heeft haar krediet verspeeld!!!

elke woning een aansluiting op de digitale snelweg.
participatie van bewoners.
elke week een aktueel tema centraal, waar anders Kamer, 
Kabinet en Raden over zouden beslissen.
nu maken wij de dienst uit.
Mogelijke temaas: wat en hoe en hoeveel produceren en waar.
welke energiebronnen gebruiken (wind, water, zon, fossiele 
brandstoffen), wel of geen "gratis" openbaar vervoer en hoe,
nog meer gif en/of gevaarlijke al of niet chemiese stoffen
gebruiken en opslaan en waar, wel of geen geneties 
gemanipuleer.

nieuwe taakverdeling:
1. het volk beslist
2. dienstverlenende organen voeren uit
3. gekozen bestuurders bewaken de beleidsvorming en verdere
   demokratisering
4. overheidstaken en besluiten worden uitgevoerd door 
   dienstverlenende organen en bedrijven

voorstel:
- een landelijk en intensief programma voor de demokratie
- met dit programma investeren we gericht in 
de-konditionering, het recht van initiatief, overdracht van 
sturingskennis, training van vaardigheden voor zelfbestuur 
en beslissingsrecht.

onderdelen van het programma zijn:
- het kreeren van ontmoetingsplaatsen waar gesprek, debat, 
meningsvormin als het ware "natuurlijk" plaatsvinden.
te denken valt aan internet, maar ook aan pleintjes met 
muziektenten, buurthuizen in eigen beheer en straathoeken 
met bankjes.
- het opzetten van oefenplaatsen in bedrijven, scholen, 
universiteiten, buurten waar mensen trainingen en kursussen 
kunnen volgen en aan de hand van voorbeelden zich kunnen 
oefenen in demokratie.
- het inrichten van "huizen van de demokratie" in buurten en 
dorpsgemmenschappen. hier vindt het zelfbestuur onderdak, 
dicht bij de mensen.
- brainstormen wordt een vast onderdeel van het bestuurlijk 
proces. regelmatig rond de tafel met betrokkenen en 
belangstellenden. laat de geest maar waaien en dat allemaal 
onder het motto: "geen idee is stom".
deze aanpak geeft zicht op wat de deelnemers zelf willen en 
schept kansen om echt gezamenlijk aan de slag te gaan.
- zelfbestuur, zelfaktiviteiten, zelforganisatie 
ontwikkelen zich rondom kansen die de mensen zelf aangeven.
deze worden waar nodig ondersteund.
- het overheidsbeleid is nu teveel probleemgericht. geweld 
in het onderwijs? dan zijn er opeens miljoenen voor 
veiligheidsprojekten op scholen, enz.
Beter lijkt het te bouwen op initiatieven die de mensen zelf 
nemen.
- aanstellen van procesmanagers die als taak krijgen het 
demokratiseringsproces te bewaken. te vaak is in het 
verleden slechts de burokratie gedecentraliseerd en zijn de 
baantjes op een iets lager nivo verdeeld tussen de nieuwe 
bonsjes. (voorbeeld stadsdeelraden in Amsterdam)
- "participatie" en "betrokkenheid" draaien we om. deze 
begrippen zijn bij de overheid heel populair, maar de toon 
riekt naar de manier waarop het begrip "inspraak" om zeep is 
geholpen. straks is de overheid betrokken bij de burgers en 
participeren bestuur en politiek in de initiatieven van 
"onderop".
- er komt een landelijk instituut voor de basisdemokratie 
met als taak het bundelen van ervaringen, het uitvoeren van 
onderzoek en het beschikbaarstellen van al deze inzichten.
- bovenal schept de overheid bewust een sfeer waarin 
initiatief van burgers wordt toegejuicht, fouten maken wordt 
gezien als een leerervaring en het nemen van 
verantwoordelijkheid op alle nivo's wordt gestimuleerd.
- openbaar bestuur. het woord zegt het al. alles is dus 
openbaar, met name archieven van de BVD, de bijbaantjes en 
lobbykontakten van bestuurders/ ambtenaren/ 
volksvertegenwoordigers, de geheime agenda van de regering, 
de onderhandelingen over een regeerakkord en de afspraken 
met Brussel.
- helaas is er naar mijn idee geen funktie meer weggelegd 
voor Prins W.A.. die mag trouwen met Maxima en zonder troon 
de waterhuishouding managen.

de nieuwe demokratie zal de berichtgeving in de media enorm 
vitaliseren. want wat is frustrerender dan kijkers, 
luisteraars en lezers voortdurend opzadelen met informatie 
en inzichten waar ze niets (of slechts sporadies en 
indirekt) iets mee kunnen.
na alle uitzendingen over Woensdrecht, Borssele, Volkel, 
Drachten, Enschede en noem maar op mag de kijker, lezer, 
luisteraar nog steeds niet meebeslissen. 
hebben de mensen dat recht wel, dan wordt het meteen een 
stuk interessanter en belangrijker de berichtgeving in de 
media te volgen. wie zich een mening vormt spreekt straks 
een woordje mee. wie meebeslist wil dat goed doen en hongert 
naar informatie. debat, opinievorming, 
onderzoeksjournalistiek en verslaggeving leven op. het 
beroep van journalist wordt weer spannend en zinvol.
zeker wanneer alternatieve media van plakkers tot internet 
en van piraten tot aktiegroepen alle ruimte krijgen/nemen
om hun steentje aan het openbare debat bij te dragen.

abc amsterdam (anarchisties basisdemokraties centrum)

gerard w. schut  

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam