[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] nieuw boek van de Hongerstichting: Wereld delenBericht van de Hongerstichting, Amersfoort 

             Zojuist verschenen: 

     WERELD DELEN op weg naar EEN wereld, EEN mensheid 

  Met het boek 'Wereld Delen' probeert de Hongerstichting te Amersfoort 
de bewustwording over de ongelijke verdeling in de wereld kracht bij te 
zetten. Want, hoewel de wereld als geheel over voldoende mogelijkheden en 
middelen beschikt om iedere wereldburger van een menswaardig bestaan te 
verzekeren, is de realiteit van alledag er ook een van bizarre rijkdom 
naast immense armoede. Terwijl de rijkdom in het Westen zich steeds verder 
opstapelt, heeft ruim een miljard mensen niet genoeg te eten en te 
drinken. 

  In het boek 'Wereld Delen' wordt een aantal mechanismen van scheefgroei 
en de vorm waarin ze zich manifesteren voor het voetlicht gebracht. Aan de 
hand van vijftien interviews wordt het thema ongelijke verdeling op 
positief-kritische wijze belicht, bezien vanuit verschillende 
invalshoeken: de Derde Wereld, het milieu, de ekonomie, 
ontwikkelingssamenwerking, de positie van de vrouw en de allerarmsten; de 
rol ook van de vakbond, het bedrijfsleven en de overheid. 

  Aan het woord komen: Gerrit Huizer, Bob Goudzwaard, Dorothee Solle, Els 
Postel, Philip Smith, Henk Tieleman, Hans Achterhuis, Irene van Staveren, 
Edith Sizoo, Allerd Stikker, Hein Stufkens, Andre Lascaris, Jan 
Glissenaar, Anton Westerlaken en bisschop Tiny Muskens. 

  Enkele citaten: 

  ,,Schaarste hangt niet zozeer samen met tekorten, maar meer met het 
permanente gevoel nooit genoeg te hebben.'' (Hans Achterhuis) 

  ,,Ontwikkelingssamenwerking heeft alleen kans wanneer het een vorm van 
delen betreft van zowel de zaden als de vruchten. Aanvankelijk dacht ik: 
we moeten leren offers te brengen ten bate van de Derde Wereld. Maar het 
is andersom. We moeten leren wijsheid te hebben ten opzichte van ons eigen 
geluk. Daar zit dan automatisch de voorzorg voor de ander in ingebouwd.'' 
(Bob Goudzwaard) 

  ,,Bezit is nooit absoluut. Het moet altijd gezien worden binnen het 
kader van de doelstellingen van de rijkdommen van de wereld. Zolang niet 
alle mensen genoeg te eten en drinken hebben, zich kunnen kleden en 
onderdak hebben, is alle bezit relatief.'' (bisschop Tiny Muskens) 

  ,,Belangrijk is, dat het gebruik van geweld niet wordt gevierd als een 
overwinning; dat men zijn afschuw over het moeten gebruiken van geweld 
laat merken en te kennen geeft, dat men dit beschouwt als een nederlaag. 
Elk gebruik van geweld zou ervaren moeten worden als een nederlaag.'' 
(Andre Lascaris) 

  ,,De ervaring van bevrijding, ook al is die maar zeer klein, is een 
ongekende kracht. Ik geloof dat onze hopeloosheid, onze onmacht vaak ook 
een niet waarnemen is van kleine overwinningen.'' (Dorothee Solle) 

  Als de interviews iets duidelijk proberen te maken, is het, dat de in 
het Westerse samenlevingsmodel ingeslopen eenzijdige focus op konkurrentie 
en eigenbelang, allerlei niet bedoelde neveneffekten heeft en in direkte 
relatie staat tot de groeiende tweedeling in de wereld. Gepleit wordt voor 
een aanpassing van strukturen en een mentaliteitsverandering, die ook het 
belang van de ander en het recht van de zwakkere insluit; die recht doet 
aan het inzicht, dat een mens niet louter voor zichzelf leeft, maar 
integendeel zijn mens-zijn voor een belangrijk deel ontleent aan zijn 
relatie met andere mensen. 

  ,,We zullen de wereld moeten delen om onszelf en de aarde te kunnen 
helen''. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wereld delen (John Habets en Henk Gloudemans, redaktie) 
208 pagina's - Prijs f 34,90 - Uitg. Ten Have b.v., Baarn 
ISBN 90-259-4788-3 

Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij: de Hongerstichting 
Postbus 27, 3800 AA Amersfoort. Tel. 033 - 4650840 
gironummer 4373079 (o.v.v. "bestelling WD") 

Verspreiding in Belgie: Verkoopmaatschappij Bosch & Keuning, Antwerpen 

-------- Einde bericht --------------------------------------------------- 

* Oorlog is geen oplossing! * <http://www.ddh.nl/vrede> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam