<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) Actie-avond Wageningen Duurzaam op 26 april



------- Forwarded Message Follows -------


"Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen"

Het Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen houdt een Actie-avond
Duurzaam Wageningen op maandag 26 april, in De Wereld, 5 meiplein te
Wageningen. Deze avond is bestemd voor maatschappelijke organisaties en
burgers van Wageningen. Het doel van de avond is het opstellen van een
actieprogrammma waarin staat op welke manier de organisaties en burgers
kunnen meewerken om van Wageningen een duurzame stad te maken. In het
begin van de avond zal Rik Eweg, wethouder milieu en ruimtelijke ordening
van Wageningen, een beeld schetsen van de voortgang van de duurzame
ontwikkeling. Sinds 1995 werkt Wageningen aan de invulling van een
Wageningse Lokale Agenda 21, een duurzaamheidsagenda voor de 21e eeuw. De
oorsprong van deze agenda ligt bij de VN conferentie over milieu en
ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Daarnaast worden ervaringen met
een soortgelijk initiatief in Vught door Joop van Hezik van een bureau
voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken, toegelicht.

Op de actie-avond Duurzaam Wageningen worden vijf themagroepen
georganiseerd te weten: internationale solidariteit, consumeren /
consuminderen, verkeer en vervoer, natuur en landschap en water- en
energiebesparing / ecoteams. De bedoeling is dat we per themagroep
inventariseren wat er niet duurzaam is in Wageningen en dat we punten
bedenken voor maatschappelijke groepen om eraan bij te dragen dat
Wageningen hierin duurzamer wordt. Aan het eind van de avond wordt dit
plenair samengevat. Het platform bundelt alle suggesties en zo maken wij
ons eigen actieprogramma Duurzaam Wageningen, oftewel de Lokale Agenda 21
Wageningen.

Maatschappelijk Platform Duurzaam Wagenin-gen
Het Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen is de opvolger van het
Platform Wageningen Stemt Duurzaam. Deze werd opgericht in het kader van
de Campagne Gelderland stemt duurzaam die vooraf ging aan de
ge-meenteraadsverkiezingen van maart '98. Nu het beoogde doel (Wageningen
stemt duurzaam) redelijk is gelukt, willen wij de volgende stap zetten:
Wageningen wordt duurzaam. Het platform wil daarvoor contact leggen met
zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties en burgers om gezamenlijk
een Lokale Agenda 21 op te stellen. De rol van het platform hierbij is het
co÷rdineren van de themagroepen, zoals gevormd op 26 april, het
onderhouden van contact met de gemeente en op de hoogte blijven van
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Wij willen de mensen bewust
maken van de samenhang tussen de huidige milieuproblematiek, de ongelijke
wel-vaartsverdeling en onze huidige 'onduurzame' leefwijze. Een duurzame
gemeente heeft aandacht voor heel wat meer dingen dan gescheiden afval en
glasbakken.  Duurzaamheid is breder dan milieubeleid. Het gaat erom een
leefwijze te ontwikkelen waarbij geen afwenteling van milieugevolgen of
uitput-ting van energie plaatsvindt ten koste van generaties na ons of
andere volken. Het gaat in een duurzame stad om een evenwichtige en
ge´ntegreerde verdeling van economische, ecologische en maatschappelijke
belangen. U kunt zich aanmelden om mee te doen bij Johanna Cuelenaere,
Haarweg 87, 6709 PS Wageningen tel. 411607 of bij Ida Blok, Albardaweg
191, 6702 CW Wageningen, tel. 414407. Of per e-mail: Ecoboon@hotmail.com

-----
Aanvulling:
     netnummer Wageningen: 0317
     aanvang: 19:30

Bron: http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam