[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Gentech& Voeding: Com. Terlouw presenteert Plan van Aanpak
Breed Maatschappelijk DEBAT of Poging tot Brainwash??

Vanaf dit weekeind kan aktie gevoerd worden op de websites die 
verderop in dit bericht vermeld staan. Ter voorbereiding hierop zal ik 
nog wat meer info sturen.


Jan Terlouw presenteerde vanochtend in Nieuwspoort het Plan van
Aanpak voor het Breed Maatschappelijk Debat over gentechnologie
en voeding. Het Plan getiteld "Eten en Genen"  bestaat uit de
volgende onderdelen: (letterlijke citaten uit de persmap)

1)"Er worden 7 exemplarische toepassingen van voor het publiek
herkenbare genetisch gemodificeerde voedselproducten in
discussie gebracht".

Veelbetekenend is de volgende zin:
"In het debat moet het accent niet liggen op het overbrengen van
gedetailleerde kennis over de gebruikte technieken, maar op de
maatschappelijke consequenties ervan".
De voorbeelden betreffen:
-Phytophtora resistente aardappel;
-Herbicide resistente snijmais
-koude tolerante zalm met roze kleurgenen
-transgene rijst met vitamine A
-langer houdbare tomaat
-BSE-vrije koeien
-cholesterolverlagende zuivel

Ten behoeve van het publiek debat wordt een website opengesteld
met info over het debat, een nieuwspagina en een mogelijkheid om
op de zeven voorbeelden te reageren. De site gaat eind van deze
week de lucht in en is bereikbaar oncder een van de volgende url's
http://www.etenengenen.nl
http://www.biotechdebat.nl
http://www.biotechnologieenvoedsel.nl

2) De Minister van LNV heeft begin dit jaar een groot aantal
maatschappelijke organisaties op het terrein van landbouw, milieu,
ontwikkelingssamenwerking, industrie en wetenschap uitgenodigd 
deel te
nemen aan het debat. Deze organisaties-die partij zijn bij het
onderwerp- zullen in de maanden april en mei door de 
commissieworden
benaderd voor een gesprek over hun visieop de
afwegingsbalansen/opiniemeters en  op de problematiek van eten 
en
genen in het algemeen.


3)Om te achterhalen hoe het publiek denkt, worden representatieve
deelgroepen van het Nederlandse publiek gevormd. Zij worden 
gericht
geinformeerd en bij hen wordt-vooral via meningsvormende debatten-
na
de zomer gepeild wat zij ervan denken en waarom (kwalitatief
onderzoek). (Op mijn vraag wie de "gerichte informatie" zou gaan
verzorgen kwam van Terlouw geen antwoord).

4)op 25 juni a.s. organiseert de commissie het Congres "Eten en
Genen". Belangrijkste doel van dit congres is zicht te krijgen op de
vragen die bij het publiek leven: waarover maakt de burger of
consument zich zorgen, welke dilemma's ziet hij, op grond van welke
waarden weegt hij die af, welke kennisbehoefte bestaat er? Inzicht in
dit soort vragen kan benut worden om het vervolg van het publieke
debat optimaal te laten aansluiten bij de maatschappelijke vragen
dierond eten en genen leven. De deelnemers van de representatieve
deelgroepen zullen daarom zo actief mogelijk betroken worden bij dit
startcongres.

5) In de periode medio september-medio november worden de
debatten per deelgroep van het publiek gevoerd. De deelnemers
daaraan worden gevoed met informatie (alweer: door wie?) en
voeren met elkaar discussie aan de hand van voorbeelden.

6) In dezelfde periode worden consumenten benaderd met
algemene informatie. Consumenten boven de 18 jaar worden met
het publieke debat geconfronteerd via de huisbladen van grote
levensmiddelenorganisaties. Daarin zal een katern over eten en
genen worden opgenomen.

Consumenten onder de 18 jaar zullen via de bovenbouw van de
scholen woren benaderd. Een (wetenschaps)theatervorm heeft
bewezen inhoudelijk een goede manier te zijn om een ingewikkeld
onderwerp bij deze doelgroep dichterbij te brengen. Van deze
voorstelling zal een videofilm worden gemaakt. De commissie zal
alle scholen aanschrijven met het volgende aanbod:
-de videofilm
-een debathandleiding voor docenten
-een algemene informatiebrochure via het internet.
-deelname aan een elektronisch discussieplatform voor leerlingen
onderling, verbonden met Kennislink dat voor het Min. van OC&W
in relatie tot Kennisnet wordt ontwikkeld.

7) Maatschappelijke organisaties en verbanden die een natuurlijk
platform vormen voor het debat in de samenleving worden
uitgenodigd om in het najaar van 2001 op een of andere wijze in
hun gelederen te entameren. De commissie stelt hiervoor een
"gereedschapskist" met faciliteiten ter beschikking zoals:
-voorbeelden en balansen/opiniemeters
-documentatie over achtergronden, technieken, consequenties en
ontwikkelingen rond gentechnologie en voedsel
-een videoband/cd-rom met interviews en beeldend materiaal dat
als algemene opwarming voor discussies gehanteerd kan worden
-een kleine financiele bijdrage in de logistieke kosten (fl.1500,-) De
organisaties worden ook uitgenodigd de resultaten van hun discussie
aan de commissie kenbaar te maken.

8)medio november/begin december wordt er een landelijk
publieksdebat gehouden, waaraan vertegenwoordigers van grote
publieksorganisaties deelnemen.

9)begin december wordt een kwantitatief onderzoek gehouden in de
vorm van een steekproef onder de Nederlandse bevolking. Hierin
worden de resultaten van het van het kwalitatieve onderzoek
betrokken.

Wytze de Lange
XminY gentechcampagne

| Bericht van de list <GEN-TECH@nic.surfnet.nl> .
| Voor info of hulp, mail <mk@kr8.nl> .
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam