[Vredeslijst] Prins Willem Alexander de nieuwe Prins Kernafval ?

WISE wiseamster op antenna.nl
Do mei 24 16:01:33 CEST 2012


In deze nieuwsbrief:

Uranium? laat toch zitten...
Zeeland stroomt naar de toekomst !
Donateurs
Groene stroom? Ja graag ! campagne van start 
Veranderingen bij WISE
Open Dag 
Eeuwig kernafval
Japan langdrurig getroffen
Wordt Willem Alexander de nieuwe Prins Kernafval ?


Uranium? laat toch zitten....

Ondanks Fukushima zijn er nog veel landen die in 
kernenergie investeren. Niet toevallig zijn dit vooral 
landen met een staatseconomie en een groot democratisch tekort; 
Korea, de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en China bij-
voorbeeld. Dat betekent dat er nog steeds intensief naar uranium
wordt gezocht. In veel westerse landen wordt dit door wetgeving 
en een sterke milieubeweging steeds moeilijker. En dus stropen 
de mijnbouwbedrijven Afrika af. In landen als Mali, Malawi, Niger,
Kameroen en Tanzania dreigen er nieuwe mijnen geopend te worden.
In 2010 heeft WISE een zeer succesvolle trainingsweek georgani-
seerd voor in totaal 30 Afrikaanse NGO's uit 14 landen. In de 
maanden daarna hebben we een aantal van hen ondersteunt met toe-
gang tot geld, onderzoek, lobby-werk en media-aandacht. In maart 
van dit jaar waren we in Mali op een internationaal congres, 
bedoelt om de Malinese overheid te informeren en te beinvloeden 
en om de lokale bevolking, die het slachtoffer dreigt te worden 
van een Canadees mijnbouwbedrijf, een hart onder de riem te 
steken. In 2012 gaan we de Afrikaanse 'civil society' ondersteunen
bij het opzetten van een sterk en duurzaam netwerk zodat de 
strijd tegen uraniummijnbouw effectief gevoerd kan worden. 
Uranium? Keep it in the ground... 

Zeeland stroomt naar de toekomst !

In december kondigde energiebedrijf Delta officieel aan wat we 
eigenlijk al een tijdje aan zagen komen; die nieuwe kerncentrale 
komt er waarschijnlijk niet. In april werd het definitief 
bevestigd, volgens het Zeeuwse energiebedrijf  gaan "de plannen 
in elk geval voor enkele jaren" de ijskast in. En dat is heel 
goed nieuws! WISE heeft de afgelopen twee jaar keihard gewerkt 
om dit resultaat te behalen. We zijn heel veel in het prachtige 
Zeeland geweest en hebben intensief samen met andere groepen 
campagne gevoerd om Delta en de politiek op andere gedachten te 
brengen. Een kerncentrale tegenhouden is al moeilijk genoeg, nu 
moeten we er ook nog voor zorgen dat het energiebedrijf en de 
provincie zich ook echt duurzaam gaan ontwikkelen. Samen met de 
mede door ons opgerichte stichting Stroom naar de Toekomst en de
Zeeuwse Milieufederatie werken we nu aan het ontwikkelen van een 
wenkend perspectief voor de provincie; besparing,schone en betaal-
bare stroom van een echt Zeeuws bedrijf. 
Helaas blijven sommige partijen pleiten voor een nucleaire toe-
komst; de VVD neemt in haar partijprogramma op dat er voor het 
jaar 2030 vier nieuwe kerncentrales moeten worden gebouwd……
Voor de campagne tegen de bouw van de nieuwe kerncentrale in Zee-
land hebben we vanaf maart 2010 nieuwe donateurs geworven, 
honderden mensen die bereid waren ons tien euro per maand te geven
om heel gericht capaciteit in te zetten voor het werk in Zeeland
en Den Haag. En het is gelukt! Hetis mogelijk om Nederland van
schone en betrouwbare elektricteit te voorzien zonder gebruik te 
maken van vieze, gevaarlijke en dure atoomstroom. De campagne
was een groot succes en we feliciteren iedereen die daar aan 
heeft bijgedragen dan ook van harte met het behaalde resultaat. 

Donateurs 

WISE is in belangrijke mate afhankelijk van particulieren die ons
werk financieel steunen. Dat zijn mensen die een vaste machtiging
hebben afgegeven (donateurs) of mensen die bijvoorbeeld twee keer
per jaar een gift aan ons overmaken. In totaal heeft WISE (stand
mei 2012) 1520 donateurs. Dat is heel mooi maar dat is nog wel te
weinig om onze ambities waar te maken. We hopen dan ook van ganser 
harte dat u ons wilt steunen, het liefst door vaste donateur te 
worden maar een 1-malige gift is natuurlijk ook heel erg fijn. We
weten en merken dat veel mensen  het financieel zwaar hebben en 
scherpe keuzes moeten maken. Misschien is het dan goed om te bena-
drukken dat WISE extreem lage overheadkosten heeft en dat de mede-
werkers van WISE een zeer bescheiden salaris verdienen. We willen
het geld immers vooral besteden aan activiteiten, publicaties en
acties. Want verandering komt niet vanzelf tot stand ! 
Ons rekeningnummer ?  40 88 285

Via http://www.tegenstroom.nl/aanmelden kunt u een machtiging 
afgeven voor een periodieke schenking of een 1-malige gift. Als u
er voor kiest om uw gift notarieel vast te leggen voor 5 jaar is
dat fiscaal zeer voordelig; neemt u contact met ons op of kijk op
http://www.tegenstroom.nl/node/1261 

Groene stroom? Ja graag

De meest simpele manier om het klimaat te redden?Overstappen op 
groene stroom. We gaan er even van uit dat de ontvangers van deze
nieuwsbrief dat al lang hebben gedaan…. In april heeft WISE onder-
zoek gedaan naar alle energiebedrijven die op de Nederlandse markt 
stroom verkopen. We hebben alle etiketten weer op een rij gezet 
en komen op basis van het onderzoek tot een nieuwe top 5 van 
meest smerige bedrijven als het gaat om CO2-uitstoot en productie
van kernafval. Nieuw is de aandacht voor initiatieven voor lokaal
opgewekte duurzame energie, wat ons betreft een hoopgevende en 
energieke ontwikkeling waar we graag ons steentje aan bijdragen! 
Kijk eens rond op http://www.groenestroomjagraag.nl 
Wilt u een klimaatcafe organiseren, kent u nog een lokaal energie-
initiatief dat nog niet op de kaart staat? Neem gerust contact 
met ons op. 

Veranderingen bij WISE

We zijn zo druk geweest met het tegenhouden van nieuwe kern-
centrales dat we wat achterstand hebben opgelopen in het onder-
houd van de organisatie. Maar gelukkig hebben we in maart en april
veel kunnen doen; de website wordt onderhanden genomen en is in 
juni klaar, de statuten (die sinds 1978 eigenlijk niet aangepast
waren……) worden herzien en we hebben een nieuw bestuur. We zijn 
trots op onze bestuursleden; Loeke Pam, Krista van Velzen, Thijs 
de la Court, Bob Wester en Frieda Kas. Op de website staat wat 
meer informatie over deze mensen.  
Overigens zoeken we nog een bestuurslid, liefst iemand met er-
varing op het gebied van financien. Interesse? Neem contact op 
via wiseamster op antenna.nl 

Open Dag

Vraagt u zich ook wel  eens af hoe het er bij WISE nou uit ziet? 
Wat we de hele dag doen, waar het kantoor is, waar uw geld precies 
aan besteed wordt? In oktober organiseren we de eerste open dag 
voor donateurs en andere geinteresseerden. Kennismaken met de 
medewerkers, het bestuur, een film en een inhoudelijk programma, 
afgesloten met een drankje. We mikken op half oktober, u hoort er 
nog van. 

Eeuwig kernafval 

WISE publiceert al ruim dertig jaar de Nuclear Monitor, inmiddels 
het laatst internationaal verschijnende blad over kernenergie, 
geschreven  vanuit een kritisch perspectief. Twintig keer per 
jaar, sinds 1979, wordt het blad verspreid onder duizenden mensen 
over de hele wereld, veelal lokale groepen die de geboden infor-
matie gebruiken in hun werk. Begin mei 2012 verschijnt een 
speciaal nummer met een overzicht van de stand van zaken in het 
debat over kernafval, in maar liefst 33 landen. Heel opvallend; 
alle authoriteiten en producenten van kernafval in die landen zeg-
gen dat ze vinden dat het probleem van kernafval binnen 1 gene-
ratie moet worden opgelost. En vervolgens,  zo blijkt uit het 
overzicht, kiezen al die landen voor uitstel, vaak voor minstens 
100 jaar. Want "dan zal er wel een technische oplossing zijn 
gevonden die we nu nog niet kennen….". 
Het speciale nummer (Engelstalig) is te koop voor 25 euro. Als u 
een abonnement neemt op de Nuclear Monitor krijgt u dit speciale 
nummer gratis. Een abonnement kost voor de papieren versie
(20 nummers)100 euro en de digitale versie (20 nummers)50 euro. 

Japan langdurig getroffen

In januari was WISE in Japan voor een groot congres tegen 
kernenergie en een bezoek aan de door de ramp in Fukushima 
getroffen regio. Beangstigend, deprimerend, schokkend, verdrietig, 
woede opwekkend… Hier werd heel invoelbaar wat het betekent als 
een sterk geindustrialiseerd land een groot gebied moet ontruimen. 
Dat kan niet. En dus leven tienduizenden mensen in grote angst. 
Ze krijgen elke dag na het gewone weerbericht de stralingswaarden 
van die dag door, weten dat het gevaarlijk  is maar kunnen geen 
kant op. Het is voor een land als Japan onmogelijk om haar bevol-
king effectief te beschermen, waar moeten ze heen? 
Gelukkig eindigde het bezoek met een zeer inspirerend congres met 
duizenden Japanse anti-kernenergie activisten. We hebben daar 
presentaties gegeven, met heel veel lokale groepen gesproken en 
enkele duizenden Japanse buttons en stikkers (Kernenergie? Nee 
bedankt) verspreid. Overigens liggen alle 54 Japanse kerncentrales 
stil, voor onderzoek of omdat al gebleken is dat ze onveilig zijn. 
Dit is werkelijk revolutionair; het land heeft het natuurlijk 
moeilijk maar het is nu niet bepaald zo dat het hele economische 
of openbare leven stil is komen te liggen. Integendeel; er lijkt 
een nieuwe energie aangeboord te zijn, de Japanse overheid en 
miljoenen burgers werken nu eindelijk aan een schone energie-
toekomst. 

Wordt Prins Willem Alexander de nieuwe Prins Kernafval ? 
De Urenco fabriek in Almelo verrijkt uranium voor tientallen kern-
centrales over de hele wereld. Op 7 juni wordt een extra pro-
ductiehal geopend; Nederland levert dan aan nog meer landen 
brandstof voor kerncentrales. Prins Friso van Oranje-Nassau is 
financieel directeur van Urenco. Nu is zijn broer, Prins Willem
Alexander, gevraagd om op 7 juni de opening van de nieuwe hal te 
verrichten. 
 
Een maand na het begin van de ramp in Fukushima zei Willem-
Alexander nog het volgende; 

"De effecten van de tsunami hebben ons ook op niet mis te verstane 
wijze duidelijk gemaakt welke betekenis een veilige en duurzame 
energieproductie heeft. De gevolgen van de klimaatverandering en 
de eindigheid van onze huidige energiebronnen zijn voor ons al 
langer reden om over een CO2-arme, energie-efficiŽnte toekomst na 
te denken. De actuele gebeurtenissen in Japan onderstrepen nog 
eens nadrukkelijk hoe belangrijk het is, het aandeel van zon, 
wind en water in onze energievoorziening te verhogen. Duurzaamheid 
is het trefwoord hier - dat is eigenlijk niets nieuws. (…) De 
eindigheid van de fossiele brandstoffen, de klimaatverandering en 
veiligheidskwesties dwingen ons ertoe in toenemende mate in te 
zetten op energiebronnen zoals zon, wind en water".
(April 2011, Dresden, Duitsland) 

En in 2009 sprak Willem-Alexander nog de volgende woorden: 
"We staan voor een tijdperk waarin we met minimaal vier onwense-
lijke pieken worden geconfronteerd: peak oil, de peak gas, peak 
coal en de peak uranium"….. "Wat we nog nodig hebben is de poli-
tieke wil en de juiste aanpak bij investeringen ten behoeve van 
een fundamentele transitie naar een nieuw energiesysteem. Dat zijn 
we aan onze kinderen en de toekomstige generaties verplicht. Door 
te investeren in duurzame oplossingen maken we onszelf gezonder, 
onze planeet schoner, onze economieŽn sterker en onze toekomst 
rooskleuriger. (…) Ons doel met deze top is niets minder dan een 
revolutie te beramen - een vreedzame revolutie die ons en de 
generaties na ons duurzame oplossingen verschaft voor de meest 
urgente kwesties waar de mensheid zich voor gesteld ziet: klimaat-
verandering, energiezekerheid en een rechtvaardige menselijke 
ontwikkeling".
(Januari 2009, Abu-Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten) 

De keuze voor kernenergie is bepaald niet revolutionair. Verdere 
groei van kernenergie is niet alleen gevaarlijk, vervuilend en 
duur maar blokkeert ook regelrecht de gewenste doorbraak naar 
werkelijk schone energie. WISE roept Prins Wille Alexander dan 
ook op om alsnog niet in te gaan op de uitnodiging van de Urenco 
groep om de nieuwe productiehal te openen. 
WISE stuurt hierover een Open Brief aan Willem Alexander. 

Als u een petitie wilt tekenen die de Prins oproept niet mee te 
werken aan de opening dan kunt u terecht bij 
http://enschedevoorvrede.nl/


Wilt u meer informatie over WISE, neem dan contact op met 
wiseamster op antenna.nl of 020-6126368

Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen aan een kennis, collega of 
vriend? Dat kan: http://wise.forwardtomyfriend.com/r-kklrfhtr-5C5A8C03-hrejid-l-rThis email was sent to vredeslijst op ddh.nl.
If you are no longer interested you can unsubscribe instantly:
http://wise.cmail3.com/t/r-u-hrejid-kklrfhtr-y/
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst