[Vredeslijst] International day of Action against Depleted UraniumWeapons

joop de Vries johannus.devries op chello.nl
Vr Nov 5 14:54:46 CET 2010


Hallo Merijn de Jong en wie dit leest, Vrede en alle goeds!

Jullie oproep werd direct gevolgd door een oiproep van Hans van Iterson van 
de NVMP. Daar ben ik bij aangesloten, dus reageerde ik eerst naar hen. 
Daarop kwam reactie en vervolgens reageerde ik weer.
Daarvan hierbij een weergave.
WAAROM NU OOK NAAR JULLIE? OMDAT BETERE ACTIE MOET!
        -weergave correspondentie- :
 Beste Hans,
opnieuw dank voor jouw reactie.
Ik heb zelf ook gezocht op internet en trof het belangwekkende artikel bij: 
http://www.motherearth.org/du/dossier2007_nl.pdf:
    " Belgie verbiedt als eerste land wapens met verarmd uranium"
Op 20 juni 2007 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die het 
gebruik en de productie verbiedt van "inerte munitie en bepantsering die 
verarmd uranium of elk ander industrieel vervaardigd uranium bevat".


De hoorzitting met onafhankelijke deskundigen en de talrijke brieven van 
bezorgde burgers en wetenschappers hebben in grote mate bijgedragen tot deze 
politiek belangrijke beslissing. Op 7 maart 2007 stemde de Belgische 
Kamercommissie voor de Landsverdediging unaniem voor het wetsvoorstel. 
Tijdens deze stemming waren de vlaamse christendemocratische kamerleden 
afwezig. Op het allerlaatste ogenblik werd het woord "wapens" uit het 
wetsvoorstel weggelaten en vervangen door "inerte munitie en bepantsering". 
Deze wijziging kwam er op uitdrukkelijk verzoek van de vlaamse 
liberaal-democraten om het voorwerp van verbod duidelijk te omschrijven 
zodat elke mogelijke verwarring met andere wapensystemen vermeden wordt.

Het begrip "inerte munitie" duidt op het feit dat projectielen met verarmd 
uranium geen explosieven bevatten die nodig zijn om een doelwit te 
vernietigen. Uraniumprojectielen maken louter gebruik van hun kinetische 
energie teneinde gevechtstanks effectief te doorboren (en bijkomstig van de 
zelfontbrandende eigenschap van tot stofdeeltjes gefragmenteerd verarmd 
uranium ).

Op 22 maart 2007 gaven alle 117 aanwezige volksvertegenwoordigers in de 
plenaire Kamervergadering hun goedkeuring aan de door de Commissie aanvaarde 
tekst. De Senaat besliste om niet te evokeren en bijgevolg werd het 
wetsontwerp ter ondertekening voorgelegd aan de minister van justitie en aan 
Koning Albert.

(Wet ter aanvulling van de wapenwet wat betreft het verbod op wapensystemen 
met verarmd uranium, 33988 Belgisch Staatsblad, 20 juni 2007; 
http://www.motherearth.org/du/wet_20_06_07.pdf ) "

Dit ter bemoediging. Als het in BelgiŽ kan, moet het overal kunnen. Hoe dat 
te bewerkstelligen!?

Moeten we te rade gaan bij "motherearth"? Of misschien hen de leiding geven 
voor acties!

Sinds 2009 is besloten dat KringVoorVredeZutphen slechts incidenteel in 
actie zal komen en weer een Vredesbulletin zal laten verschijnen. Dit jaar 
hebben we inderdaad maar twee keer een bulletin laten verschijnen (en 
stonden we met z'n 2- of 3Žn op de markt te Zutphen uit te delen), nl in 
maart en in augustus.

Het is te kort dag om morgen ook in actie te komen. Maar deze kwestie 
verdient wel degelijk stimulans. Maar wel krachtiger dan wat IKVPaxChristi 
wil op hun website: "Onderzoek"...
(ik wil ook hen aanschrijven hierover en wijzen op het reeds in 2007 
behaalde succes in BelgiŽ, via http://www.motherearth.org!)

Via hen kwam ik ook achter de uitstekende bijdrage:

Gevraagd: Meer voorzorg en transparantie rond het gebruik van uraniumwapens
Naar aanleiding van de komende stemming in de VN in New York over een 
resolutietekst aangaande uraniumwapens, publiceerde de International 
Coalition to Ban Uranium Weapons onderstaande discussietekst.

--------------------

De resoluties van de VN-Algemene Vergadering die in 2007 
(A/C.1/62/L.18/Rev.1) en 2008 (A/C.1/63/L.26) werden goedgekeurd, 
aanvaardden dat conventionele uraniumwapens 1 potentieel de gezondheid van 
mens en milieu kunnen schaden. In november 2010 zal de VN-Algemene 
Vergadering zich opnieuw buigen over een nieuwe resolutie. Na een 
overzichtsstudie over de post-conflict impact en verwerking van 
uraniumwapens, die een onderzoeksmissie naar de Balkanlanden omvatte, heeft 
de International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW) twee 
sleutelprincipes bepaald: voorzorg en transparantie, waardoor VN-lidstaten 
en internationale organisaties zich moeten laten leiden bij hun houding 
tegenover het probleem van de uraniumwapens.
Hoewel er geen grootschalige lange-termijn-studies werden verricht naar de 
volksgezondheid in gebieden waar uraniumwapens werden ingezet, suggereren de 
resultaten van laboratoriumonderzoek, de ziektepatronen bij veteranen en de 
getuigenissen van kankers en aangeboren afwijkingen, dat er een sterk 
potentieel voor schadelijke effecten bestaat, tot lang na de inslag van deze 
wapens.Uit de recente geschiedenis blijkt dat gedetailleerd veldonderzoek over de 
potentiŽle impact van het gebruik van uraniumwapens enorm moeilijk is. 
Volksverhuizingen, de zwakheid van de naoorlogse gezondheidszorg en de 
politieke administratie, en een gebrek aan financiŽle en technische 
assistentie, zullen altijd het ingewikkelde epidemiologische werk in 
naoorlogse omgevingen hinderen.UNEP, het VN-Milieuprogramma, wil voorzorg bij het management van sites die 
besmet werden door het gebruik van uraniumwapens. Ten dele is dit te wijten 
aan de onzekerheden over het lange termijn gedrag van de munities en hun 
restanten. Een brede waaier van factoren zoals het klimaat, het bodemtype, 
het landgebruik en de nabijheid van woningen beÔnvloedt het risico dat 
voortspruit uit de besmetting door uraniumwapens. Hoewel, misschien is de 
belangrijkste factor wel technische expertise. De vlugge identificatie, het 
veilige management en de lange-termijn-monitoring van besmette plaatsen 
vereist een hoog niveau van expertise, en dure gespecialiseerde uitrusting, 
wat gewoonlijk ontbreekt in landen die getroffen worden door conflicten. Ook 
financiŽle ondersteuning en politieke wil spelen een cruciale rol maar er is 
geen garantie dat deze beschikbaar zijn.De financiering wordt soms gegarandeerd door inlandse bronnen. Andere staten 
proberen financiering te verkrijgen van internationale donoren. Na het 
gebruik van uraniumwapens in Irak in 2003, verzocht het Iraakse Ministerie 
voor Milieu formeel om steun van UNEP voor een uitgebreide vaststelling van 
de besmette plaatsen en voor een ontsmettingsprogramma. UNEP had hiervoor 
onvoldoende fondsen. De vrijgemaakte budgetten resulteerden in beperkte 
vaststellingen van besmette plaatsen en training van een handvol slecht 
uitgeruste Iraakse onderzoekers. Door de in toenemende mate wispelturige 
veiligheidssituatie die na het conflict ontstond werd ook het gebruik van 
internationale deskundigen ingeperkt.De besmetting door het gebruik van uraniumwapens beÔnvloedt ook de 
sociaal-economische gezondheid van de gemeenschappen waar dit wapentype werd 
gebruikt. Door het wantrouwen van nationale en internationale overheden kan 
de angst voor radioactieve straling vergroten wat de economische wederopbouw 
kan belemmeren. In andere gevallen kan de druk op het landgebruik uitmonden 
in het gebruik van onveilige besmette plaatsen voor de landbouw, de 
huisvesting of de industrie.

Er bestaan geen vlugge reparaties of technologische veranderingen die het 
potentiŽle risico van het gebruik van uraniumwapens kunnen verminderen. Deze 
wapens bevatten immers altijd uranium dat steeds chemisch en radioactief 
giftig is.In het licht van deze beschouwingen en van de moeilijke voorspelling van de 
impact van besmetting door uraniumwapens, schrijft de logica voor dat een 
benadering van voorzorg - van het type dat VN-organen, NGO's en regionale en 
nationale parlementen adviseren - uraniumwapens uitsluit.De conflicten in Irak en de Balkan toonden aan dat het gebruik van 
uraniumwapens niet beperkt bleef tot gepantserde doelwitten. Aangezien 
uraniumkogels deel uitmaken van de 'standaard gevechtsmix' van 
wapenplatformen, is het meer en meer waarschijnlijk dat ze zullen worden 
gebruikt bij conflicten. Dit was de oorzaak van het gebruik van 
uraniumhoudende munitie tegen civiele infrastructuur, zoals gebouwen en 
installaties voor radio-uitzendingen. De besmetting van deze plekken 
vergroot duidelijk de mogelijke blootstelling van burgers, aangezien er 
aanzienlijke druk zal zijn om sleutelinfrastructuur opnieuw te gebruiken of 
om aan wederopbouw te doen op geografisch belangrijke plaatsen.Een ander resultaat van de diversificatie van de doelwitten was, dat het in 
toenemende mate moeilijk geworden is om potentieel gevaarlijke plaatsen te 
identificeren, te merken en te omheinen.Het aantal besmette plaatsen situeert zich in de tien- of honderdtallen en 
kan tijdens een langdurig conflict oplopen tot in de duizendtallen. 
Naargelang de betrokken wapenplatformen en munities, zal van het uranium dat 
vrijgegeven is in het milieu het volume en het risico variŽren.Door deze graad van onzekerheid is de snelle vrijgave van de coŲrdinaten van 
de plaatsen waar uraniumprojectielen werden afgevuurd, van cruciaal belang 
om significante en vermijdbare blootstellingen van de burgerbevolking te 
voorkomen. Blootstellingen gebeuren door inademing van uraniumhoudend stof, 
opname van besmet voedsel of water, inzameling van schrootmetaal of het 
gebruik van uraniumkogels als souvenir. Ook het personeel van NGO's die in 
de besmette regio actief zijn, loopt risico om blootgesteld te worden aan 
verarmd uranium.Artikel 4 van Protocol 5 van de Conventie over chemische wapens (CCW) legde 
aan de partijen van gewapende conflicten een norm op voor de opname, het 
behoud en de overdracht van gegevens die betrekking hebben op Explosieve 
Oorlogsrestanten (ERW). Terwijl de definitie van ERW in het Protocol 
betrekking had op wapens die niet behoorlijk werkten of die waren 
achtergelaten, blijft het principe van transparantie waardevol.Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruikers van uraniumwapens, daar waar 
ze dit nog niet hebben gedaan, de coŲrdinaten van plaatsen waar 
uraniumwapens insloegen, snel bekendmaken aan nationale overheden en aan de 
Verenigde Naties. Dit is van wezenlijk belang in Irak, waar het gebrek aan 
gegevens betekenisvol onderzoek naar de impact van deze wapens belemmert.Uraniumwapens brengen bij mensen een volledig voorspelbare morele respons 
teweeg. Ontdaan van zijn lading veroorzaakt de kwestie op typische wijze 
weerzin en ongeloof. Het is onwaarschijnlijk dat hierin verandering komt, 
want het gebruik van chemisch en radioactief giftige materialen in 
conventionele wapens zal nooit moreel aanvaardbaar zijn. Er is daarom weinig 
twijfel aan de steun van het publiek voor de pogingen van staten en civiele 
samenlevingen om het gebruik van uraniumwapens in te perken. Dit proces is 
inderdaad reeds gestart en in sommige landen reeds goed ontwikkeld. Het is 
niet langer een kwestie van of deze wapens zullen worden verboden, maar van 
wanneer dit zal gebeuren.Even belangrijk als wanneer, is de vraag hoe. ICBUW kijkt er naar uit om een 
dialoog te openen met staten en relevante internationale organisaties over 
de praktische aspecten van de ontwikkeling van een verbod op het gebruik van 
uranium in conventionele munities. Uraniumwapens hebben veel gelijkenissen 
met landmijnen en clustermunities. De ervaring in de omgang met beide types 
van wapens dient het debat van de nodige informatie te voorzien.Moeten uraniumwapens in de categorie van de Explosieve Oorlogsresten worden 
geplaatst of moeten zij de kern vormen van een nieuwe categorie van TRW - 
Toxische Oorlogsresten? Kan de Conventie over Chemische Wapens met 
uraniumwapens omspringen, of vereisen uraniumwapens een onafhankelijk 
verdragsproces? Moet voorzorg, een concept dat verwant is aan het 
Internationaal Humanitair Recht en aan de milieuwetgeving de basis vormen 
voor toekomstige discussies?Dit is een vruchtbare grond. We wensen er bij staten die belang hechten aan 
de bescherming van de gezondheid van mens en milieu op aan te dringen om de 
bovenstaande vragen te explorerenVoor meer informatie:

International Coalition to Ban Uranium Weapons

www.bandepleteduranium.org

info op bandepleteduranium.org1 Met het woord uraniumwapen worden pantserplaten en antitankmunitie 
aangeduid die het zware metaal verarmd uranium(Engels: depleted uranium) 
bevatten teneinde respectievelijk pantserplaten resistenter te maken tegen 
de inslag van munitie, en de effectiviteit van antitankprojectielen te 
vergroten om oorlogstanks te vernietigen.Sorry voor het lange stuk, maar 't is de moeite waard, toch?

Vriendelijke groet, Joop.
----- Original Message ----- 
From: Hans van Iterson
To: joop de Vries
Sent: Friday, November 05, 2010 12:17 PM
Subject: Re: Filmpje International day of Action against Depleted Uranium, 
als reactie op Joop's schrijven dd 5-11-2010 aan Hans Iterson:

Dank voor de hint; 20 minuten ervoor kreeg ik dezelfde hint, met erbij:
"Morgen (6 november) is het de International Day of Action against Depleted
Uranium Weapons. Over de hele wereld wordt actie gevoerd voor meer
transparantie over het gebruik van wapens die verarmd uranium bevatten." Dat
is een belangrijke toevoeging.
Maar bij beide ontbreekt de aanwijzing hoe burgers adequaat kunnen reageren.
Publiceer bijvoorbeeld meteen
1. een lijst met plaatsen waar gedemonstreerd wordt
2. adressen waarheen per e-mail kan worden gereageerd
3. wat verder ertoe doet.


Deze kritiek neemt niet weg de waardering voor jullie publikatie.


Met vriendelijke groet, Joop de Vries, Vredesbulletin Zutphen.
5-11-2010 11:59Beste Joop,


Ja dat ben ik met je eens, het filmpje roept natuurlijk de reactie op: wat 
kan ik als burger/enkeling doen?! waar kan ik mijn protest laten horen etc.
Maar ja, het is een IKV/Pax Christi initiatief ik hebmensen alleen maar 
gewezen op de informatieve aard van het filmpje. DU (depleted uranium) is 
best een inegwikeld odnerwerp en dat wordt op een gedegen wijze inzichtelijk 
gemaakt.
Op hun site meldt IKV/Pax:


IKV Pax Christi pleit voor transparantie over het gebruik van deze munitie 
en voor technische assistentie in gebieden waar het gebruikt is. Daarnaast 
moet een moratorium op het gebruik van verarmd uranium worden ingesteld 
totdat duidelijk is wat de lange termijn gevolgen zijn voor mens en milieu.


Momenteel wordt in de 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
New York een nieuwe resolutie over de effecten van verarmd uranium 
bediscussieerd. Deze resolutie roept op tot meer transparantie van lidstaten 
die het gebruikt hebben ten einde beter onderzoek te faciliteren en pleit 
voor toepassing van het voorzorgsprincipe. IKV Pax Christi hoopt dan ook de 
Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid zal nemen en in zal stemmen 
met deze resolutie.
en zie verder: 
http://www.ikvpaxchristi.nl/themas_veiligheid_en_ontwapening_verarmd_uranium.htm


DU is vooral een issue dat binnen de internationale politiek (de VN) moet 
worden aangekaard (via onze regering). De NVMP heeft hierover in het 
verelden diverse brieven an de politiek geschreven en zelfs, begin 2008, in 
samenwerking met Krista van Velzen en Henk van de Keur van Laka een politiek 
seminar belegt. Zie bijlagen. Ook Wim Zwijnenburg van IKV heeft daarna nog 
een heel goed DU-voorlichtingsrapport geschreven (zie hun website).


Maar goed, voor klachten betreffende de gebrekkige followup die je aan het 
filmpje kan geven moet u bij IKV/Pax zijn.


vr. groet,


Hans
----- Original Message ----- 
From: "Merijn de Jong" <dejong op ikvpaxchristi.nl>
To: <vredeslijst op ddh.nl>
Sent: Friday, November 05, 2010 10:41 AM
Subject: [Vredeslijst] International day of Action against Depleted 
UraniumWeapons


Morgen (6 november) is het de International Day of Action against Depleted 
Uranium Weapons. Over de hele wereld wordt actie gevoerd voor meer 
transparantie over het gebruik van wapens die verarmd uranium bevatten. 
Waarom zijn deze wapens zo schadelijk, en wat kunnen we ertegen doen? Je 
ziet het in dit filmpje, gemaakt door IKV Pax Christi en de International 
Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW).

http://www.youtube.com/watch?v=Dw06pWtCP6E

_______________________________________________
Vredeslijst mailing list
Vredeslijst op ddh.nl
http://less.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst


--------------------------------------------------------------------------------Geen virus gevonden in het binnenkomende-bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 8.5.449 / Virusdatabase: 271.1.1/3237 - datum van uitgifte: 11/04/10 
08:42:00
Meer informatie over de Vredeslijst maillijst