[Vredeslijst] Verarmd uranium en Afghanistan

Henk van der Keur henk.vdkeur op antenna.nl
Wo Jul 28 12:18:58 CEST 2010


Amerikaans militair en civiel personeel worden blootgesteld aan te 
hoge stralingsdoses tijdens transporten van verarmd uraniummunitie 
naar Afghanistan en Irak.
Gebruik van verarmd uraniummunitie in Afghanistan wordt steeds aannemelijker.
[Engelstalige tekst: zie hieronder]

Henk van der Keur, stichting Laka, juli 2010

In de afgelopen vijf jaar is steeds meer informatie beschikbaar 
gekomen over de Amerikaanse export van verarmd uranium (depleted 
uranium ? DU) munitie naar Afghanistan (en Irak). De stukjes van een 
legpuzzel brengen het beeld dat het gebruik van DU munitie in 
Afghanistan aannemelijk is.

In januari 2007 wordt een brief van 19 mei 2005 bekend waarin een 
ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Transport door een 
commandant van het Amerikaanse Leger wordt bedankt voor het regelen 
van vergunningen voor het verschepen van ladingen met DU munitie. De 
brief werd geschreven vanwege een "incident" bij een dergelijk 
transport, waarvan de details niet worden gegeven. Niet veel later 
duikt er echter een brief (18 mei 2005) op waaruit blijkt dat het 
"incident" een voorval betrof waarbij pallets met DU munitie tot elf 
maal de dosislimiet voor blootstelling aan radioactieve straling 
overschreed. De brief was enige tijd te lezen op de website van het 
Amerikaanse ministerie van Transport en vervolgens verwijderd.

In juli 2009 werd een handleiding van de Bundeswehr verkregen waarin 
vraagtekens gezet worden bij de ontkenningen van de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk dat zij verarmd uranium gebruikt zouden 
hebben in Afghanistan. Er wordt gesuggereerd dat DU is gebruikt tegen 
Talibanstrijders in de Operatie "Enduring Freedom". Vanaf het begin 
van de gevechtshandelingen in Afghanistan heeft het Pentagon beweerd 
dat de Taliban niet de beschikking heeft over gepantserde doelen, 
terwijl schattingen van Janes Defence in 2003 aangaven dat de Taliban 
bij aanvang van de oorlog beschikte over 100 tanks en 250 
pantservoertuigen. Het zou - in lijn met de ervaringen in Irak - 
ongebruikelijk zijn als de VS deze doelen niet zouden hebben beschoten 
met DU munitie vanuit de lucht.

Recente informatie die verkregen is door wikileaks geeft meer uitleg 
over de gebeurtenis in 2005 dat allesbehalve een incident blijkt te 
zijn geweest. Amerikaanse werknemers in de militaire en civiele sector 
blijken stelselmatig te worden blootgesteld aan te hoge 
stralingsniveaus tijdens transporten van DU munitie naar Afghanistan 
en Irak., waaronder werknemers in munitiefabrieken, truckchauffeurs en 
anderen die voor langere tijd verblijven in de nabijheid van 
geconcentreerde voorraden van DU munitie. Zoals bemanningen van 
schepen, munitieverladers, en piloten van gevechtstoestellen als het 
A-10 grondaanvalstoestel en bemanningen van tanks en andere 
pantservoertuigen.

Verarmd Uranium is het restproduct dat ontstaat bij het verrijken van 
natuurlijk uranium, zoals plaatsvindt bij Urenco in Almelo. Hoewel 
laagradioactief afval is DU lastig om op te slaan. Het blijft 
miljarden jaren radioactief en na verloop van tijd wordt het niet 
minder, maar juist hoger radioactief. Overheden weten er net als bij 
hoogradioactief afval er geen raad mee. Vanwege de hoge dichtheid, de 
zwaarste onder de zware metalen, wordt DU gebruikt in hoge snelheid 
kogels. Bij inslag op een gepantserd doel ontstaan stofwolken met zeer 
fijn verdeelde nauwelijks oplosbare stofdeeltjes. Behalve radioactief 
zijn die zeer giftig. De giftigheid wordt vergeleken met dat van 
nikkel, een erkende kankerverwekkende stof. Eenmaal ingeademd blijven 
deze deeltjes voor altijd in het lichaam en kunnen kanker, 
neurologische en andere kwalen veroorzaken of geboorteafwijkingen bij 
het nageslacht. Zulke verschijnselen komen wijdverspreid voor onder 
burgers van Irak die in DU besmette gebieden leven.


US Military and Civilian Workers continue to be exposed to dangerously 
high levels of radiation during depleted uranium (DU) munitions 
transports to Afghanistan and Iraq.
Use of DU munitions in Afghanistan seems more and more probable.

Parts of depleted uranium (DU) munitions transports to war zones in 
Afghanistan (and Iraq) have come to light in the past five years. More 
and more pieces of the jigsaw puzzle become available that make a 
reasonable case for the use of DU in Afghanistan

In January 2007 a US Army letter, dated May 19, 2005, is released in 
which an administrator of the US Department of Transport is thanked 
for continuing the exemptions on transports of DU shipments. The 
letter was written because of an "incident" concerning US Department 
of Defense (DoD) DU shipments of which the details are unknown. Not 
much later, however, a suppressed decision letter - written on May 18, 
2005 - revealed that the contact radiation dose rates of the 
munitions pallets were up to eleventh times the exposure limit. The 
letter was avaiable for a time on the website of the Department of 
Transport and subsequently removed.

In July 2009 a German Army (Bundeswehr) manual was obtained in which 
US and UK denial claims on DU use in Afghanistan have been challenged. 
Since the first hostalities in Afghanistan the US Army continues to 
misrepresent that the Taliban have no armored targets, while estimates 
by Janes Defence in 2003 suggested that the Taliban had at least 100 
main battle tanks and 250 armoured fighting vehicles at the beginning 
of the conflict. It would be unusual if the US Army had chosen not to 
engage these targets with DU munitions from the air.

Recent information obtained by wikileaks gives more explanation on the 
events in 2005, which appeared to be anything but an incident. US 
military and civilian workers continue to be exposed to dangerously 
high levels of radiation during DU munitions transports to Afghanistan 
and Iraq, including workers in the ammunition factories, truck drivers 
and anyone else who must spend long hours in close proximity of 
stockpiles concentrated DU ammunition. Such as ship crews and 
munitions loaders, aircraft pilots and fighting vehicles crews.

Depleted Uranium (DU) is a residual product of the uranium enrichment 
process. Though low-level radwaste, it is difficult to store DU. 
Besides it remains radioactive for millions of years, it also becomes 
more radioactive after a period of time. Just like high radwaste 
authorities don't know what to do with this in the long term. DU is a 
very dense heavy metal and is therefore used as counterweights or 
ballast weights in airplanes, forklifts and other products. For the 
same reasons it is used in high velocity anti-tank shells or munitions 
and in armored vehicles for protection. Especially the use of DU in 
munitions is a grave issue, because on impact on hard targets the DU 
metal is released in clouds of finely divided sparsely soluble DU 
oxide dust particles. The chemical toxicity is comparable with nickel. 
When inhaled these particles stay in the human body forever and can 
cause cancer, neurological disorders, other severe ailments or birth 
defects in offspring. Such phenomena are widespread among civilians in 
DU contaminated areas in Iraq.

More information about the Vredeslijst mailing list