[Vredeslijst] Rechtszaak over standpunt Hoge Raad dat genocide rechtmatig zou kunnen zijn

omslag op omslag.nl omslag op omslag.nl
Vr Jul 2 18:49:52 CEST 2010


(2 juli 2010 - Bericht van Stichting Tribunaal voor de Vrede)

P E R S B E R I C H T

Rechtszaak over standpunt Hoge Raad dat genocide rechtmatig zou kunnen zijn

Amsterdam, 2 juli 2010 - 
Maandag 5 juli aanstaande vinden vanaf 10:15 uur voor het 
gerechtshof te Den Haag de plei­dooien plaats in het hoger 
beroep in de zaak van de Stichting Tribunaal voor de Vrede en 
2.000 mede-eisers tegen de Staat. Onderwerp van het geding is 
de alleszins opmerkelijke opvatting van de Hoge Raad, dat 
niet op de voorhand zou kunnen worden gesteld dat genocide en 
mili­taire aanvallen op de burgerbevolking onder alle 
omstandigheden onrechtmatig zouden zijn.

De Hoge Raad uitte deze opvatting in zijn arrest van 21 
december 2001 (LJN: ZC3693). Dat ar­rest werd gegeven in 
een geding van de Vereniging van Juristen voor de Vrede en 
4.500 mede-eisers tegen de Staat over gebruik van kernwapens. 
Eisers vroegen daarin een rechterlijk ver­bod van ondermeer 
medewerking van de Staat, in welke vorm dan ook, aan het 
gebruik van strategische kernwapens tegen steden. Die 
vordering werd afgewezen, omdat volgens de Hoge Raad niet op 
de voorhand zou kunnen worden gesteld, dat dat gebruik van 
kernwapens onder alle omstandigheden onrechtmatig zou zijn. 

Met die opvatting werd door de Hoge Raad lijnrecht ingegaan 
tegen het Genocideverdrag, de Conventies van Genève en het 
Aanvullend Protocol I bij die verdragen. Het Genocideverdrag 
verbiedt de genocide onder alle omstandigheden. De Conventies 
van Genève en het Aanvullend Protocol I verbieden militaire 
aanvallen op de burgerbevolking, eveneens onder alle 
omstandig­heden. Gezien deze absoluut en onder alle 
omstandigheden geldende verboden, is het uitgeslo­ten dat de 
omstandigheden waaronder gebruik van kernwapens tegen steden 
zou plaatsvinden, van enige betekenis zouden kunnen zijn voor 
de juridische waardering daarvan. De nucleaire vernietiging 
van steden is onder alle omstandigheden een misdaad van de 
hoogste orde. 

Het Tribunaal voor de Vrede en mede-eisers achten het 
onaanvaardbaar dat de Hoge Raad de rechtsorde op deze 
bijzonder grove wijze schendt. De Hoge Raad legt zodoende de 
misdadige voorbereidingen voor nucleaire massamoord van 
genocidale omvang geen strobreed in de weg. Hij collaboreert, 
als hoogste rechtscollege in Nederland, met die misdadige 
voorbereidingen in plaats van bescherming daartegen te bieden 
zoals het recht vereist. Eisers vorderen dan ook een 
verklaring voor recht dat de Hoge Raad zodoende onrechtmatig 
heeft gehandeld. 

Opvallend is in deze zaak dat de positie van de eisers 
formeel niet verschilt van die van de eisers in het proces 
over de vrouwendiscriminatie door de SGP (arrest Hoge Raad 
van 9 april 2010, LJN: BK4547). De Staat heeft in beide 
zaken dan ook precies dezelfde formele bezwaren aangevoerd 
tegen de ontvankelijkheid van de eisers. In de SGP-zaak 
werden die bezwaren door de rechtbank Den Haag van tafel 
geveegd. In de onderhavige zaak werden zij door diezelfde 
rechtbank gehonoreerd. Dit verschil kan uitsluitend worden 
verklaard uit het feit dat het in de onderhavige zaak gaat 
over een opvatting van de Hoge Raad en over kernwapens.

-------

Noten voor de pers

Voor nadere informatie: 

Mr. M.J.F. Stelling, voorzitter van het Tribunaal voor de 
Vrede 

Telefoon: 0172 - 473687 of 06 - 38074678

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door 
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Stichting Tribunaal voor de Vrede
More information about the Vredeslijst mailing list