[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
Pipi's brief aan de Tweede Kamer

Rotterdam, 29 augustus 1997

Pippi Autoloze Zondag
Soetendaalseweg 59a
3036 EK Rotterdam
010-2652624

Uw kenmerk: VW-97-407/425

Aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte Commissie,

Met deze brief willen wij uw aandacht vragen voor het onderwerp `autoloze zondag'.
In Nederland begint inmiddels een draagvlak te onstaan voor de invoering van een autoloze zondag. Wij vragen u dit draagvlak verder te vergroten en de daadwerkelijke uitvoering van een autoloze zondag ter hand te nemen.

Inleiding
Het verkeer wordt wel de slagader van de economie genoemd. Maar door de toename van het aantal auto's slibt deze slagader dicht. De economie loopt als het ware een trombose op. Met stollingsremmers proberen we de vaart erin te houden. Immers: stilstand is achteruitgang en alles draait om vooruitgang. We zijn gewend geraakt om milieu en gezondheid daarbij als randvoorwaarden te zien: niet minder, maar ook niet meer dan dat.
Wanneer we in de auto stappen is het niet onze bedoeling verkeersproblemen te creÙren, maar de schaal van deze problemen is een directe uitkomst van vele individuele beslissingen.
De auto ligt bij veel mensen heel gevoelig. De auto geeft een veilig gevoel, biedt privacy en verschaft aanzien. Voor velen betekent een auto ook vrijheid.
Deze vrijheid gaat echter ten koste van de vrijheid van anderen: de vrijheid om frisse lucht in te ademen, om buiten te spelen, om rustig te wonen, te lopen en te fietsen en om van natuur en milieu te genieten. AutoÆs bieden niet alleen snel vervoer, gemak en een prettig gevoel van vrijheid. Ze verstikken ook de stad, slurpen ruimte op, maken lawaai, zijn gevaarlijk en vervuilen de lucht.
Vroeg of laat zullen we met zijn allen een keuze moeten maken: elk jaar steeds meer autokilometers maken of bewust een keuze maken voor minder auto rijden. Voordat we die keuze maken, zou het prettig zijn als we af en toe even kunnen verademen en stilstaan bij ons rijgedrag. Een autoloze zondag kan die verademing en inspiratie geven.

Voordelen van de autoloze zondag
Een autoloze zondag is een maatregel die de burgers niet per sÚ als last zullen ervaren. Twee landelijke dagbladen schreven op 5 november 1973 het volgende over de autoloze zondag toen:

Toen de autoloze zondag in 1973 na zeven weken weer werd opgeheven, bleek uit een representatieve steekproef van de dienst luister- en kijkonderzoek van de NOS dat 65% van de Nederlanders de eerste autoloze zondag als positief had ervaren. Zelfs na zeven autoloze zondagen achter elkaar vond nog steeds de helft van de mensen het een prettige dag.
Uit een eveneens in die tijd gehouden lezersonderzoek van NRC-Handelsblad bleek dat maar liefst 90% van de inzenders vond dat de autoloze zondag moest worden gehandhaafd, voor zo'n twee keer per maand. Argumenten daarvoor waren een beperking van het aantal verkeersdoden en -gewonden, het beperken van de schade aan natuur en milieu en het meer kunnen genieten van ruimte en stilte.

Een maandelijkse autoloze zondag is niet alleen leuker, het is ook eerlijker dan andere maatregelen om het aantal autokilometers te beperken, zoals betaald parkeren, brandstofprijsverhogingen en andere belastingen. Een autoloze zondag treft iedereen: rijk en arm. Andere maatregelen treffen vooral de mensen met de laagste inkomens.

Lopende initiatieven
Rotterdam en Deventer zijn al bezig met de voorbereiding van een autoloze zondag.
Naar aanleiding van een eigen (kleinschalig) onderzoek heeft Pippi geconstateerd dat een meerderheid van de inwoners van Rotterdam een maandelijkse autoloze zondag steunt.
Vele andere gemeenten hebben ons laten weten dat zij sympathiek staan tegenover het idee van een autoloze zondag. Een klein aantal van deze gemeenten zal de autoloze zondag zelfstandig invoeren. Een groot aantal andere gemeenten hebben ons laten weten dat zij graag een autoloze zondag willen invoeren als deze op grotere schaal wordt ingevoerd, bij voorkeur landelijk.
Een besluit daarover moet dus in Den Haag vallen.

Verzoek aan de tweede kamer
Eerder hebben wij u verzocht een autoloze zondag in te voeren. Het draagvlak dat inmiddels In Nederland begint te ontstaan voor de invoering van een autoloze zondag, rechtvaardigt een niew verzoek.
Wij verzoeken u dan ook, mede namens een groot aantal Nederlandse gemeenten, het draagvlak voor een autoloze zondag verder te vergroten en de daadwerkelijke uitvoering van een autoloze zondag ter hand te nemen.

Graag vernemen wij over uw concrete plannen.

Met de meeste hoogachting,

Pippi


[Menu] [dDH]