[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
Nederlandse biologische landbouw blijft achter

Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek
Datum: 06 augustus 1997

Biologische landbouw klein maar fijn

Het aandeel van de biologische landbouw in het totale landbouwareaal is laag: nog niet één procent. Aan de andere kant is het één van de weinige sectoren van de landbouw die zich de afgelopen tien jaar hebben uitgebreid, van ruim 2 700 hectare in 1986 tot ruim 14 000 hectare in 1996.
In vergelijking met 1995 is het areaal biologische landbouw 12% groter. Vooral de biologische veeteelt en tuinbouw zijn in oppervlakte toegenomen. Het areaal biologische akkerbouw is echter gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS die zijn samengesteld in samenwerking met de controle-organisaties Skal en Blik.

Omschakelen niet eenvoudig

In veel Europese landen is het aandeel van de biologische landbouw in het totale landbouwareaal hoger dan in Nederland. Oostenrijk, Zwitserland en Zweden lopen voorop. Ver daarachter komen Finland, Duitsland en Denemarken. Nederland neemt de negende plaats in. In landen zoals Oostenrijk kan de stap van gangbare naar biologische landbouw wel makkelijker gezet worden omdat een groot deel van de landbouw extensief is en weinig gebruikmaakt van bestrijdingsmiddelen. De situatie in Nederland ligt anders. In 1994, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, was Nederland nog Europees koploper in het bestrijdingsmiddelengebruik per hectare.

Oppervlakte biologische akkerbouw daalt

Bij de biologische teelten besloegen (rund)veehouderijbedrijven de helft van het areaal. In de periode 1995-1996 is de oppervlakte die biologische akkerbouwbedrijven innamen, met 12% gedaald. Met name de oppervlakte granen en luzerne nam af. De arealen van de overige bedrijfstypes zijn gestegen. Verklaringen voor deze verschuivingen zijn moeilijk te geven; over de handel zijn weinig cijfers bekend. De indruk bestaat wel dat de binnenlandse vraag in de periode 1995-1996 is gestegen. Uit onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) blijkt dat meer dan de helft van de biologische producten wordt geëxporteerd. Veranderingen in de exportmogelijkheden hebben dus een grote invloed op het biologisch areaal.

Verschillen per regio en bedrijfstak

In Flevoland beslaat het biologisch landbouwareaal 4% van de totale landbouwoppervlakte. In Noord-Holland en Friesland is dat percentage ruim 1%.
Van elke 1 000 melk- en kalfkoeien in Nederland worden er 3 biologisch gehouden. Bij varkens en kippen worden slechts 2 van de 10 000 beesten biologisch gehouden.

Stimulering biologische landbouw

Omdat de biologische landbouw geen gebruikmaakt van landbouwchemicaliën, stimuleert het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) deze vorm van milieuvriendelijke landbouw. In het 'Plan van Aanpak Biologische Landbouw' uit 1996 is tot het jaar 2000 60 mln gulden uitgetrokken om de biologische landbouw te stimuleren. Daarnaast bestaan er nog andere stimulerende maatregelen van de landelijke overheid (groen beleggen, vervroegd afschrijven bedrijfsmiddelen).
Naast het Rijk hebben ook landbouwbedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, milieuverenigingen, supermarkten en lagere overheden de laatste jaren diverse initiatieven ontplooid om de biologische landbouw te stimuleren.

Technische toelichting

Biologische producten zijn te koop in natuurvoedingswinkels, speciaalzaken, supermarkten en op biologische boerenmarkten. Daarnaast is het groenten-abonnement een klein maar groeiend afzetkanaal. Bij biologische landbouw wordt geen gebruikgemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
Skal is de door de minister van LNV aangewezen controle-instelling die toezicht houdt op naleving van de wettelijke productievoorwaarden. De door Skal gecontroleerde en goedbevonden biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk. Een klein deel van de dierlijke productie, die nog niet bij de wet geregeld is, wordt door de Belgische controle-organisatie 'Blik' gecontroleerd. Biologische landbouw dient niet verward te worden met milieubewuste teelt waarbij nog wel bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. F.C. van der Linden van het CBS, tel. (070) 337 42 07, e-mail flnn@cbs.nl.

Via Skal kunt u meer te weten komen over de organisatie van de controle van biologische producten en over het EKO-keurmerk. Biologica is de belangenorganisatie van de biologische sector en kan u adressen verstrekken van biologische boeren en handelaren.
Telefoon Stichting Skal, (038) 422 68 66 en Biologica, (030) 230 07 13.
Oppervlakte biologische landbouw

------------------------------------

      Totaal

      ------------------------

      aantal   opper-

      bedrijven  vlakte

------------------------------------

      abs.    ha

      ---------- ----------

1986        278    2 724

1989        359    6 544

1990        399    7 469

1991        439    9 227

1995        521   12 789

1996        554   14 334

------------------------------------

Bron: Skal en Blik, bewerking CBSBiologische landbouw in Europa, 1996 1)

----------------------------------------------------------------------

             Oppervlakte      Aandeel in het

             biologische landbouw totale landbouwareaal

----------------------------------------------------------------------

             ha          %

             -------------------- ----------------------

Oostenrijk               249 662          12,5

Zwitserland               59 400          5,6

Zweden                 105 000          3,4

Finland                 44 732          2,0

Duitsland               310 484          1,8Denemarken               42 184          1,5

Italië                 204 238          1,4

Noorwegen                7 817          0,8

Nederland                14 334          0,7

Luxemburg                 625          0,5België                  5 000          0,4

Frankrijk                97 000          0,3

Engeland                47 901          0,3

Portugal                10 192          0,3

Ierland                 11 104          0,3Griekenland               4 500          0,1

Spanje                 28 130          0,1

----------------------------------------------------------------------

1) Hieronder vallen oppervlakten gecertificeerde biologische landbouw.

  In alle landen behalve Nederland zijn oppervlakten in omschakeling

  ook meegeteld. In Nederland is ongeveer 1500 ha in omschakeling.

Bronnen: * Nic Lampkin, Department of Agricultural Sciences,

      University of Wales

     * Eurostat, LuxemburgOppervlakte biologische landbouw, naar bedrijfstype

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                   1995         1996         Stijgingspercentage

                                        1996 tov 1995

                   ----------------------------------------------------------------

                   aantal   opper-  aantal   opper-   aantal   opper-

                   bedrijven vlakte  bedrijven vlakte   bedrijven vlakte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                   abs.    ha    abs.    ha     %

                   --------- --------- --------- --------- ---------------------

Akkerbouwbedrijven             106   5 118    109   4 525     3    -12

Tuinbouwbedrijven             122    317    128    368     5     16

Fruitteeltbedrijven             40    173     45    199     13     15

(Rund)veehouderijbedrijven         158   5 382    188   7 071     19     31

Intensieve veehouderijbedrijven       12    10     11     13     -8     27

Gemengde bedrijven             83   1 786     73   2 158    -12     21Totaal biologische landbouw        521  12 789    554   14 334     6     12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: Skal en Blik, bewerking CBS


[Menu] [dDH]