[West-Sahara] antwoorden Kamervragen handel in zand

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Wo Sep 6 13:36:23 CEST 2017


De antwoorden op de vragen van de SP zijn er inmiddels. Hoewel de
reactie op vragen 4 en 5 nauwelijks antwoorden genoemd kunnen worden.

-----------------------------

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken
over de handel in zand uit West-Sahara (ingezonden 31 juli 2017).

Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 28
augustus 2017).

Vraag 1, 2, 3
Kent u de berichten «Nederlands bedrijf vervoerde illegaal zand naar
Gran Canaria» en «Trouble in paradise: the Canary Island beach accused
of illegally importing sand»?1
Kunt u bevestigen dat de Nederlandse reder Eemswerken zand uit
West-Sahara heeft vervoerd naar Gran Canaria? Zo nee, wat zijn dan de
feiten?
Kunt u bevestigen dat Spaanse milieuautoriteiten een schip van
Eemswerken hebben onderschept omdat hiermee zand uit West-Sahara zou
zijn vervoerd? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Antwoord 1, 2, 3
Ja, via de media is kennisgenomen van de genoemde berichten. Desgevraagd
hebben de bevoegde Spaanse autoriteiten bevestigd dat bij een
routine-inspectie op 28 juni 2016 in de haven van Las Palmas uit de
documentatie van genoemd schip is gebleken dat betrokken schip zand
vervoerde dat afkomstig was uit de Westelijke-Sahara. Er loopt geen
juridisch onderzoek naar het schip noch de bemanning, maar de informatie
over het schip is wel doorgegeven aan een lokale onderzoeksrechter in
verband met onderzoek naar het gebruik van zand afkomstig uit de
Westelijke Sahara voor kustplaatsen op Spaans grondgebied. Dit onderzoek
is momenteel nog lopend.

Vraag 4, 5
Deelt u de opvatting dat deze handel in zand door Eemswerken (mogelijk)
illegaal is? Zo nee, kunt u dan in detail en concreet aangeven hoe deze
handel in lijn met het internationaal recht is?
Bent u van opvatting dat u de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde dient te bevorderen? Zo ja, hoe heeft u in dit geval
gehandeld om te voorkomen dat in strijd met het internationaal recht
werd gehandeld? Is er bijvoorbeeld contact opgenomen met de reder om te
wijzen op de juridische bezwaren en gevaren van de handel in zand uit
West-Sahara? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 4, 5
De regering heeft op dit moment geen aanwijzingen ontvangen van
toezichthoudende instanties of het Openbaar Ministerie dat er sprake is
van een overtreding van Nederlandse of Europese regelgeving. De
Nederlandse regering heeft geen zicht of er sprake is van een schending
van Spaanse regelgeving.
De regering heeft de grondwettelijke taak de ontwikkeling van de
internationale rechtsorde te bevorderen (artikel 90 Grondwet). Ten
aanzien van economische activiteiten in conflictgebieden heeft de
regering zich onder meer van deze taak gekweten door zich in te zetten
voor de ontwikkeling van een internationaal normatief kader voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit kader zijn ook bepalingen
opgenomen met betrekking tot conflictgebieden.
Economische activiteiten in de Westelijke Sahara zijn niet per definitie
in strijd met het internationaal recht. Wel waarschuwt de Nederlandse
regering bij het doen van investeringen en zaken in het gebied van de
Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad, zoals aangegeven op de
website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hierbij wordt
gewezen op risico’s en voorwaarden. Het is van belang dat opbrengsten
van dergelijke activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke
bevolking. Die bevolking moet ook adequaat betrokken worden. De
rijksoverheid voert tevens een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO)-beleid. Bepalingen over conflictgebieden van de VN, de Raad van
Europa en de OESO zijn hierbij maatgevend.

bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2548.htmlMeer informatie over de West-Sahara maillijst