[West-Sahara] Ploumen over invoer uit West-Sahara

fwillems op antenna.nl fwillems op antenna.nl
Vr mei 12 13:45:28 CEST 2017


Ter informatie

Er is met minister Koenders van BuZa gesproken over de invoer uit
West-Sahara maar ook met minister Ploumen van Buitenlandse Handel.
Er staat een ongecorrigeerd stenogram van die vergadering online op
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/
en dan even zoeken naar het stuk RBZ Handel van 9 mei 2017.
	
Fragmenten hier uit die ter zake doen zijn:

-------------------
mevrouw Diks namens de fractie van GroenLinks:

Dan heb ik een punt over de import uit de Westelijke Sahara. Het is een
tamelijk complexe zaak. Er is een tamelijk ingewikkelde discussie over
ontstaan. We begrijpen dat het als procedurepunt staat genoteerd deze
week en dat er een mandaat komt voor de onderhandelingen met Marokko ten
behoeve van de uitbreiding van de reikwijdte, zodat de goederen uit de
Westelijke Sahara ook onder het gunstige tarief ingevoerd zouden kunnen
worden. Maar wij vroegen ons wel het volgende af. In december vorig jaar
is er een uitspraak geweest van het Europees Hof dat juist de goederen
uit de Westelijke Sahara niet onder het associatieverdrag tussen EU en
Marokko vallen. Als de minister het nu als procedurepunt aan de orde
stelt, is dat dan niet een te magere manier van aanvliegen van een groot
punt? Want het gaat ons er natuurlijk om dat de mensen in de Westelijke
Sahara invloed kunnen hebben op de manier waarop met hun spullen, met
hun omgeving omgegaan wordt. Kan de minister aangeven of er ook een
volkenrechtelijk advies ligt waarop gebaseerd is dat het uitbreiden van
de reikwijdte naar de Westelijke Sahara niet in strijd zou zijn met het
associatieverdrag?

Ik heb nog een detailvraag.

De voorzitter:
Tot slot.

Mevrouw Diks (GroenLinks):
Er is enige discussie ontstaan over een vrachtschip, afkomstig uit de
Westelijke Sahara, dat in Dordrecht is aangemeerd op 30 april. Dat bleek
achteraf strooizout te bevatten. Wat is er met dit schip, de Albiz, en
de bijbehorende vracht gebeurd? Hoe kijkt de minister daarnaar?

---------------
en

---------------
de heer Bouali van de fractie van D66.

Bij de update van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en
Marokko kwam ik het voornemen tegen, de territoriale reikwijdte ervan
expliciet uit te breiden naar de Westelijke Sahara. Wat vindt de
minister hiervan? Verliezen we op deze manier een drukmiddel om Marokko
te bewegen, in ieder geval de mensenrechtensituatie aldaar te
verbeteren? Met andere woorden: is het vooral een handelsbesluit of een
besluit, gericht op het bevorderen van duurzame vrede aldaar?

Bij de handelsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Egypte en JordaniŽ vraag
ik de minister, naast de inclusieve en duurzame groei om blijvende
aandacht voor mensenrechten. Hoe wil de minister dat in de lopende
onderhandelingen verder versterken in deze landen?
----------------

en

-----------------
Minister Ploumen:


Ik kom op de Westelijke Sahara. Ik ga het even heel precies zeggen. Het
is ook mijn laatste punt. Het is inderdaad complex, ingewikkeld en
belangrijk. Het Europese Hof heeft op 21 december 2016 geoordeeld dat
het associatieakkoord en het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Marokko
niet van toepassing zijn op de landbouw- en visserijproducten uit de
Westelijke Sahara. Dat is een duidelijke uitspraak. Daarmee werd voor de
Douane en het bedrijfsleven onduidelijk hoe ze moeten omgaan met
producten uit die Westelijke Sahara, bijvoorbeeld als het gaat om
importtarieven. Die onduidelijkheid is niet goed. Die willen we zo snel
mogelijk oplossen.

Complicerende factor is dat het niet mogelijk is om met de Westelijke
Sahara zelf afspraken te maken zolang het VN-proces niet tot een
oplossing is gekomen over het bestuur over de Westelijke Sahara. De
Europese Commissie heeft een mandaat opgesteld voor de onderhandelingen
met Marokko over de uitbreiding van de geografische reikwijdte van twee
protocollen bij het associatieakkoord. De EU heeft ervoor gekozen om de
Westelijke Sahara dezelfde voordelige tarieven te laten hebben als
Marokko. Anders zou het in de ogen van sommigen misschien dubbel
oneerlijk zijn: geen status en ook nog eens hogere importtarieven.

Wat moet er nu dan gebeuren, kijkend naar de uitspraken van het Hof en
het internationaal recht? Als je de protocollen op de Westelijke Sahara
van toepassing wilt verklaren, betekent dat ten eerste dat de
oorspronkelijke bevolking adequaat moet worden betrokken, ten tweede dat
de oorspronkelijke bevolking moet profiteren van de opbrengsten en ten
derde dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het uitgangspunt dat Marokko
slechts de facto bestuursautoriteit is. Dit is echt erg ingewikkeld. Het
kabinet heeft erop aangedrongen dat deze drie uitgangspunten wel op
tafel moeten blijven voor een definitief mandaat. Wij gaan dat heel
specifiek volgen en we zullen de Kamer daarover blijvend informeren.
Hetzelfde geldt overigens voor de minister van Buitenlandse Zaken.

De laatste stand van zaken aangaande het vrachtschip is dat nog niet
bekend is of de importeur van het zout vrijstelling van invoerrechten
gaat vragen. Over de importtarieven voor zout bestaat nu erg veel
onduidelijkheid. Ik kan me voorstellen dat de importeur, als de
inschatting wordt gemaakt dat er nog wel wat tijd is, de zaak even laat
rusten. Maar dat weet ik niet zeker. Ook die zaak volgen we en ik zal de
Kamer daarvan op de hoogte houden.

---------------------

Mijn commentaar:
De minister trekt geen conclusies! Als de oorspronkelijke bevolking moet
profiteren van de opbrengsten, zoals ze zegt, dan gaat het bij de invoer
van zout in Nederland niet om invoerrechten op het zout maar om de
bestemming van de opbrengst bij verkoop van dat zout. Dat zout wordt
nota bene ingevoerd om verkocht te worden aan Nederlandse overheden,
gemeenten en Rijkswaterstaat!Meer informatie over de West-Sahara maillijst