[West-Sahara] antwoorden richtsnoeren etiketteringsbeleid

Frank fwillems op antenna.nl
Do Mrt 17 22:00:08 CET 2016


Er zijn antwoorden gekomen van minister Koenders op de vele Kamervragen
gesteld door Ten Broeke c.s. over richtsnoeren voor het
etiketteringsbeleid.

Hieronder de vragen waarin de Westelijke Sahara wordt genoemd.
Het hele stuk staat hier:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/03/16/beantwoording-kamervragen-over-richtsnoeren-voor-een-etiketteringsbeleid-voor-de-herkomst-van-producten/beantwoording-kamervragen-over-richtsnoeren-voor-een-etiketteringsbeleid-voor-de-herkomst-van-producten.pdf

Het is een nogal uitgebreid stuk en daarom heb ik de Sahara-krenten uit
de pap gehaald:


 ---

Vraag 2
Welke positie heeft de Nederlandse regering ingenomen ten opzichte van
de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het als
‘Marokkaans’ etiketteren van producten uit de Westelijke Sahara, die
mede dankzij het vrijhandelsakkoord met Marokko makkelijker kunnen
worden verkocht in de Europese Unie, illegaal is en in het bijzonder ten
opzichte van het besluit van Hoge Vertegenwoordiger Mogherini om tegen
deze uitspraak in beroep te gaan?
Hoe verhoudt deze gang van zaken en de Nederlandse positie hierin zich
tot het dictum en de geest van de motie-Ten Broeke, die ook tot correcte
etikettering van producten uit de Westelijke Sahara zou moeten leiden?

Antwoord
De uitspraak van het Gerecht (onderdeel van het Hof van Justitie van de
EU) heeft geen betrekking op etikettering en heeft daarmee geen directe
relatie met de motie-Ten Broeke c.s.

Het Gerecht heeft op 10 december 2015 uitspraak gedaan in een door
Frente Polisario aanhangig gemaakte rechtszaak betreffende de sluiting
van een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Marokko voor landbouw- en
visserijproducten. In zijn uitspraak heeft het Gerecht het Raadsbesluit
tot sluiting van dat verdrag nietig verklaard voor wat betreft de
werking voor de Westelijke Sahara. Op 14 december 2015 heeft de Raad
besloten in beroep te gaan bij het Hof van Justitie tegen deze uitspraak.

---

Vraag 41
Bent u bereid nationale richtlijnen op te stellen over de etikettering
van producten uit andere illegaal bezette gebieden, zoals de Krim,
Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara? Zo nee, waarom niet?

Vraag 43
Bent u, nu er naar uw eigen zeggen 'binnen de Europese Unie geen
draagvlak is voor etikettering van producten uit de Westelijke Sahara'
(begrotingsdebat 19 november 2015) bereid hiertoe nationaal over te
gaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 41 en 43
Het kabinet hecht aan duidelijkheid over de herkomst van producten.
Gezien het bestaan van een gemeenschappelijke markt is een uniforme
uitleg en toepassing van EU-wetgeving door alle lidstaten evenwel het
doel. Bij beoordeling van de opportuniteit van een etiketteringsadvies
voor producten uit ‘andere illegaal bezette gebieden’ hanteert het
kabinet dan ook als uitgangspunt dat een EU brede aanpak dient te worden
nagestreefd. Het aannemen van nationale richtsnoeren is
niet verenigbaar met die inzet.

Zie ook het antwoord op vraag 1.

---

Vraag 48
Is het etiketteren van producten uit de illegaal door Marokko bezette
Westelijke Sahara in strijd met de Richtlijn oneerlijke
handelspraktijken, of biedt de richtlijn daar juist alle ruimte toe?

Antwoord
Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke handelspraktijken bepaalt in
algemene zin dat consumenten een ge´nformeerde keuze moeten kunnen maken
bij de aanschaf van producten en dat etikettering daarom niet misleidend
mag zijn. Indien de herkomst van een product is aangegeven, moet deze
informatie – om de consument niet te misleiden – correct zijn en de
gemiddelde consument er niet toe brengen of kunnen brengen een besluit
over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Het is
niet voor elk product noodzakelijk om de herkomst weer te geven. Wanneer
het niet verplicht is, kunnen bedrijven in de Unie zelf besluiten of ze
de herkomst van het product willen aangeven. De
informatie op een product mag de consument niet misleiden ten aanzien
van de werkelijke herkomst van het product.

--Meer informatie over de West-Sahara maillijst