[West-Sahara] motie SP : dat moet beter

seMUel Sahureka clarksemuel op hotmail.com
Vr Feb 15 23:43:32 CET 2013


Beste Frank 

Het indienen van de motie is op zich al een stap voorwaarts, het betekent dat de kwestie nu
onder de aandacht is gekomen van de nederlandse politiek. Mij lijkt nu een regelmatige en 
intensieve lobby een grote noodzaak om de aandacht beter te kunnen 'vormen' en 'stroomlijnen'  naar een
breed politieke steun.

Misschien is het indienen van een petitie een volgende stap. Vraag is wie gaat het indienen, 
welke organisatie? Bijvoorbeeld eentje met de naam de 'Oorspronkelijke' bewoners van
west Sahara. Maar de groep JULLIE dus kan het als zodanig ook indienen maar dan 'op verzoek van
de oorspronkelijke bewoners' van.....

Wat ik probeer aan te geven dat de Sahrawi in beeld moeten komen, en dat de naam Sahrawi net
zo normaal wordt gebezigd als de Berbers. 

De Sahrawi moeten een 'gezicht' hebben. 

Aan het indienen van de petitie moet een sterke lobby activiteit voor af plaatsvinden.

Ik hoor wel

Groetjes


seMUel
> Date: Fri, 15 Feb 2013 23:00:47 +0100
> From: fwillems op antenna.nl
> To: west-sahara op ddh.nl
> CC: h.vgerven op tweedekamer.nl
> Subject: [West-Sahara] motie SP : dat moet beter
> 
> Het SP kamerlid Van Gerven heeft een poging gedaan om de 2e Kamer een
> duidelijke uitspraak te ontlokken over het visserijakkoord waarover wordt
> onderhandeld door de EU en Marokko. Dat is helaas nog niet gelukt.
> 
> Uit het Kamerverslag (zie hieronder) kan worden opgemaakt dat de motie is
> ontraden door staatssecretaris Dijksma, die het advies geeft om te wachten
> tot er een akkoord is bereikt. Opvallend was dat de bedoeling van de motie
> mondeling net niet goed werd toegelicht door de indiener die stelde:
> "De motie bepleit om ook op te komen voor de belangen van de lokale
> bevolking. Dat is de essentie van de motie."
> Dat is een onzorgvuldige uitspraak waarmee hij in een val trapt.
> 
> Wie is de lokale bevolking wiens belangen moeten worden behartigd? In
> West-Sahara zijn de *oorspronkelijke* bewoners inmiddels een minderheid.
> De "lokale bevolking" bestaat nu voor een groot gedeelte uit Marokkaanse
> kolonisten. De Marokkaanse regering heeft geen probleem met het behartigen
> van de belangen van de lokale bevolking.
> Gelukkig is de schriftelijke tekst van de motie wel goed want die spreekt
> over: "met instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke
> bevolking". Dat is een formulering die uit het juridisch advies komt dat
> Hans Corell heeft opgesteld voor de Veiligheidsraad en die is overgenomen
> door de juridische dienst van het Europees parlement.
> Die oorspronkelijke bevolking woont voor een groot gedeelte in
> vluchtelingenkampen in zuid-Algerije. En om hen gaat het nu juist, met het
>  visserijakkoord tussen Marokko en de EU worden deze vluchtelingen
> bestolen.
> 
> Een andere gevaarlijke adder onder het gras in het visserij-akkoord is de
> vraag wie zou moeten bepalen wie de groep mensen is wiens wensen en
> belangen moeten worden behartigd. Als Marokko en de EU denken dat
> onderling uit te kunnen maken in een akkoord dan is het de vraag hoe zij
> dat kunnen uitleggen. Dat kan heel interessant worden.
> 
> Er is geen vertegenwoordiger van de oorspronkelijke bevolking aanwezig bij
> de onderhandelingen en zij worden niet geraadpleegd. De Saharawi zitten
> niet aan tafel. Marokko stelt dat zij Marokkanen zijn en dus namens hen te
> spreken.
> 
> De EU voert nu onderhandelingen over de natuurlijke rijkdom van een gebied
> waar een VN missie de wapenstilstand bewaakt, met slechts een partij in
> het conflict. Daarmee worden de vredesonderhandelingen onder leiding van
> de VN bemoeilijkt. Is dat de bedoeling? Is er wel respect voor de
> Nobelprijs?
> 
> Het is mogelijk om een snel tot zinvolle onderhandelingen te komen met
> uitzicht op een fatsoenlijk akkoord dat recht doet aan de oorspronkelijke
> bevolking terwijl Marokko daar geen bezwaar tegen kan maken. Dat kan als
> de EU onderhandelingen over de visserij in het kader worden geplaatst van
> de vredesonderhandelingen onder leiding van de VN gezant Christopher Ross.
> 
> In Nederland kan een parlementaire motie bij een andere commissie wellicht
> aandringen op actie van de regering om het vredesproces op deze wijze een 
> impuls te geven. De visserij-onderhandelingen moeten een bijdrage leveren
> aan het vredesproces en die niet in de wielen rijden zoals dat nu gebeurt.
> 
> Het is belangrijk dat er snel een goed akkoord wordt bereikt. Nu worden de
> kusten voor West-Sahara leeggevist door schepen die zich niet veel
> aantrekken van het internationaal recht, verantwoord beheer van de
> visstand, en goede vangstmethoden. Het corrupte Marokkaanse gezag en op
> geld beluste reders brengen schade toe aan de visstand en onthouden
> Saharawi vluchtelingen rechtmatig inkomen. De visserij-onderhandelingen
> zoals die nu worden gevoerd zijn slecht, schadelijk en verspillen tijd.
> 
> 
> Frank
> 
> 
> -------------------------------------
> 
> De voorzitter:
> Dan gaan wij nu luisteren naar de heer Van Gerven. Ook hij heeft twee
> minuten.
> 
> De heer Van Gerven (SP):
> Voorzitter. Ik heb een tweetal moties.
> 
> De Kamer,
> 
> gehoord de beraadslaging,
> 
> overwegende dat Nederland de claims van Marokko over de Westelijke Sahara
> niet erkent;
> 
> van mening dat de visserij in het kader van het visserijakkoord niet in
> overeenstemming is met het internationaal recht indien niet expliciet
> aangetoond kan worden dat de exploitatie van de viswateren van de
> Westelijke Sahara door de EU middels een akkoord met Marokko, met
> instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke bevolking van de
> Westelijke Sahara plaatsvindt;
> 
> verzoekt de regering, in de Landbouw- en Visserijraad te bepleiten niet in
> te stemmen met het nieuwe protocol in het kader van het visserijakkoord
> indien niet expliciet aangetoond kan worden dat de exploitatie van de
> viswateren van de Westelijke Sahara door de EU, middels een akkoord met
> Marokko, met instemming van en voor het profijt van de oorspronkelijke
> bevolking van de Westelijke Sahara plaatsvindt,
> 
> en gaat over tot de orde van de dag.
> 
> De voorzitter:
> Deze motie is voorgesteld door het lid Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt
> de indiening ervan voldoende ondersteund.
> 
> Zij krijgt nr. 688 (21501-32).
> -------------------------
> 
> Staatssecretaris Dijksma:
> 
> Ik kom nu op het voorstel van de heer Van Gerven. Hij vraagt mij in zijn
> motie op stuk nr. 688 om iets te doen met betrekking tot het akkoord over
> de exploitatie van de viswateren van de Westelijke Sahara. Ik heb aan de
> Kamer voorgesteld om gewoon de uitkomst van het akkoord af te wachten en
> op basis daarvan te beoordelen of wij kunnen instemmen. Mijn voorstel is
> dus om die uitkomst af te wachten. Vervolgens kunnen wij een gesprek
> voeren over de vraag of wij in staat zijn om het akkoord te steunen. Ik
> verzoek de heer Van Gerven dus heel vriendelijk om zijn motie aan te
> houden, want anders moet ik die ontraden. Volgens mij is ons standpunt
> helder en voegt deze motie niets toe aan wat wij op dit moment aan het
> doen zijn.
> 
> De voorzitter:
> Mijnheer Van Gerven, houdt u uw motie aan?
> 
> De heer Van Gerven (SP):
> Nee, ik heb nog een aanvullende vraag. De motie bepleit om ook op te komen
> voor de belangen van de lokale bevolking. Dat is de essentie van de motie.
> Ondersteunt de staatssecretaris die inzet? Dat is eigenlijk de bedoeling
> van de motie.
> 
> Staatssecretaris Dijksma:
> Ja, natuurlijk. Dit zal worden afgewogen ten opzichte van het Nederlands
> belang. De belangen van de lokale bevolking moeten hierin echter zeker een
> rol spelen. Dit is bij mij echt wel in goede handen.
> 
> De heer Van Gerven (SP):
> Stel dat die belangen niet voldoende behartigd zijn in de ogen van de
> staatssecretaris, zou zij dan een afwijzend standpunt innemen of toch
> meegaan met de meerderheid van Europa?
> 
> Staatssecretaris Dijksma:
> Dat is een open kwestie. Dat hangt voor mij dus echt af van de uitkomst.
> Als ik denk dat die niet goed genoeg is, stem ik niet in. Dat is altijd
> zo.
> 
> De voorzitter:
> De staatssecretaris ontraadt dus de motie op stuk nr. 688.
> 
> 
> - de motie-Van Gerven over niet instemmen met een nieuw protocol bij het
> visserijakkoord (21501-32, nr. 688);
> 
> 
> In stemming komt de motie-Van Gerven (21501-32, nr. 688).
> 
> De voorzitter:
> 
> Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS,
> GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de
> aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
> 
> 
> bron:
> http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-2013&nr=53
> 
> 
> _______________________________________________
> West-Sahara mailing list
> West-Sahara op ddh.nl
> http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/west-sahara
 		 	   		  
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://ddh.nl/cgi-bin/mailman/private/west-sahara/attachments/20130215/134d75a0/attachment-0001.htm>


Meer informatie over de West-Sahara maillijst