[Vredeslijst] Fwd: Fw: vrijheid van meningsuiting - kort geding tegen Haagse orde van advocaten

G.Frijstein g.frijstein op hetnet.nl
Do Sep 3 17:59:37 CEST 2015


Hallo allemaal,
Dit bericht s.v.p. doorsturen naar jullie contacten om “onze” advocaat 
Meindert te steunen in zijn strijd voor vrije meningsuiting.
Hoi Rob
*From:* Meindert Stelling <mailto:meindert.stelling op planet.nl>
*Sent:* Tuesday, September 01, 2015 11:18 PM
*To:* 'Gonnus Doeven' <mailto:gonnus op hotmail.com> ; 'Mark' 
<mailto:marka op riseup.net> ; 'Rob Boogert' <mailto:rboogert op xs4all.nl> ; 
'Wendie' <mailto:wendie op puscii.nl> ; 'Ali Jansen' <mailto:a.ja op planet.nl>
*Subject:* vrijheid van meningsuiting - kort geding tegen Haagse orde 
van advocaten

Beste mensen,

Ik heb mij opnieuw genoodzaakt gezien een kort geding aan te spannen 
tegen de Haagse orde van advocaten ter verdediging van de vrijheid van 
meningsuiting. Dit naar aanleiding van een nieuwe aanval van de deken op 
mijn meningsuiting als advocaat. Het kort geding vindt plaats op 
*dinsdag 15 september 2015, te 10:00 uur, in het Paleis van Justitie aan 
de Prins Clauslaan 60 te Den Haag.* De betreffende dagvaarding is als 
bijlage gevoegd.

De deken heeft niet willen afwachten wat het oordeel van de Hoge Raad is 
over zijn vermeende bevoegdheid om zich als deken, dus als 
bestuursorgaan, te bemoeien met de meningsuiting van advocaten. Die 
kwestie ligt momenteel voor aan de Hoge Raad, naar aanleiding een eerder 
geschil daarover tussen de deken en mij. Daarin deed de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op 14 juni 2013 uitspraak 
(ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3831), waarbij ik in het ongelijk werd gesteld. 
Dit gebeurde in een vonnis waarin merkwaardigerwijs met geen woord werd 
gerept over art. 7 van de Grondwet, de grondwettelijke bepaling inzake 
de vrijheid van meningsuiting. Ook het gerechtshof Den Haag stelde mij 
in zijn uitspraak van 6 januari 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2015:2) in het 
ongelijk. In dat arrest ging het gerechtshof lijnrecht in tegen de 
uitleg die de grondwetgever heeft gegeven van art. 7 Grondwet.

De deken van de Haagse orde van advocaten wilde afgelopen mei informatie 
van mij ontvangen over de aangifte die ik had gedaan van mijn vermeende 
belediging van het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Een aangifte die ik 
deed teneinde te bewerkstelligen dat een onpartijdige rechter zou 
vaststellen dat daarvan geen sprake was geweest. Mij was namelijk ter 
zitting van 1 december 2014 door het hof het woord als raadsman ontnomen 
wegens belediging. Dit gebeurde naar aanleiding van mijn conclusie dat 
het hof, in een tussenbeslissing in de betreffende strafzaken, welbewust 
had gekozen voor misleiding. Die conclusie bracht ik naar voren ter 
verdediging van twee anti-kernwapen activisten. In de bekritiseerde 
tussenbeslissing had het gerechtshof, ondanks mijn eerdere 
waarschuwingen daartegen, zich opzettelijk gebaseerd op een aperte 
onwaarheid.

Omdat de deken van een plaatselijke orde van advocaten geen formeel 
wettelijke bepaling kan aanwijzen waarin de wetgever de meningsuiting 
van advocaten heeft beperkt, weigerde ik de deken de gevraagde 
informatie. Hij dreigde toen onmiddellijk met de indiening van een 
dekenbezwaar tegen mij bij de raad van discipline, zonder in te gaan op 
de kwestie van zijn bevoegdheid. Dat dreigement heeft hij inmiddels ook 
ten uitvoer gebracht. Daarbij baseert de deken zich op mijn 
meningsuitingen in brieven. Zo meent de deken dat een advocaat niet het 
volgende mag schrijven:

/Het "oordeel" van het hof is zodoende op niets anders gebaseerd dan 
ongebreidelde vooringenomenheid./

Ook zou een advocaat volgens de deken niet mogen schrijven:

/Ten slotte merk ik op, dat ik grote waarde hecht aan de vrijheid van 
meningsuiting. Mensen hebben hun leven gegeven voor die vrijheid. Ik ben 
dan ook niet van plan om te zwichten voor het bedrog en machtsmisbruik 
van tuchtrechtelijke colleges die willens en wetens de Grondwet 
schenden. Voor colleges die zich veeleer als een sektarisch genootschap 
gedragen, dat iedere afwijking van zijn sacrosancte dogma's zonder enige 
intellectuele reflectie afwijst, in plaats van te handelen als een 
rechtscollege dat zijn oordeel door middel van een logische geldige 
redenering verbindt met de feiten, de wet en rechtsbeginselen. Evenmin 
ben ik van plan te zwichten voor het stupide machtsmisbruik van een in 
juridische, intellectuele en morele zin door en door corrupte deken./

Het gaat bij de aangehaalde uitspraken om oordelen en waardeoordelen 
over de handelwijze van tuchtrechtelijke colleges en van de deken van de 
Haagse orde van advocaten. Oordelen waarvan het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens talloze malen heeft geoordeeld dat die geuit mogen 
worden, indien zij voldoende basis vinden in de feiten. Oordelen waartoe 
ook een grote mate van vrijheid bestaat, omdat het gaat om het 
functioneren van met rechtspraak belaste colleges en van de deken als 
overheidsorgaan. Onlangs heeft het Hof nog een advocaat in het gelijk 
gesteld, nadat hij door de Franse overheid was bestraft voor zijn 
kritische opmerkingen in een interview over het functioneren van een met 
name genoemde onderzoeksrechter (EHRM 23 april 2015 /Morice tegen 
Frankrijk/, no. 29369/10). De advocaat mocht die opmerkingen maken en 
zijn bestraffing vormde een schending van de vrijheid van meningsuiting.

Ik zou graag zien dat er wat sympathisanten van mij bij het kort geding 
aanwezig zouden zijn. Zien jullie mogelijkheden? Zouden er mensen vanuit 
het Haags Vredes Platform te bewegen zijn Rob?

Vriendelijke groeten,

Meindert

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst