[Vredeslijst] aub: stilzwijgende goedkeuring militair verdragMarokko

Frank Willems fwillems op antenna.nl
Di Sep 17 22:26:07 CEST 2013


Beste Joop,

Je leest het goed. De minister van Buitenlandse Zaken spreekt niet over de
militaire bezetting van West-Sahara bij zijn verzoek om stilzwijgende
goedkeuring van het verdrag voor militaire samenwerking met het land dat
zich daaraan schuldig maakt.
Ook bij de levering van de fregatten werd daar niet over gesproken.

Nederland erkent de Marokkaanse aanspraken op West-Sahara niet. De grenzen
van Marokko lopen op een Nederlandse kaart anders dan op een Marokkaanse.
Toch zijn in het verdrag geen afspraken gemaakt over de grenzen van Marokko.
Dat is met opzet zo gedaan. Anders kan men namelijk niet tot
overeenstemming komen. Dezelfde methode wordt toegespast bij de nieuwe
visserijovereenkomst met Marokko: er is niet aangegeven in welk zeegebied
het van toepassing is. Bij goedkeuring door het Europees Parlement kan dan
de zee voor de kust van West-Sahara leeggevist worden terwijl Marokko daar
geld voor krijgt.

Ondertussen blijven de Saharaanse vluchtelingen in zuid Algerije
afhankelijk van internationale voedselhulp. In het verleden heeft dat in
de oorlog voor onafhankelijkheid in het gebied tot gevechten op zee
geleid. In het zeegebied bevinden zich waarschijnlijk ook flinke
olievoorraden.
Daar heeft de minister het niet over nee, want daar bewaart hij het liefst
het stilzwijgen over.

  Frank


Op Di, 17 september, 2013 9:57 pm schreef joop de Vries:
>

> Beste Frank Willems,
>
>
> Volgens onderstaande is er (door Nederland?) een militair verdrag
> getekend met Marokko. Daarbij gaat het onder anderen over zaken in verband
> met door Nederland verkochte fregatten.
>
> Hebben of krijgen die fregatten ook taken met het oog op West Sahara?
> Het is bekend dat Marokko dat gebied militair overheerst.
> Zijn er in het verdrag ook afspraken gemaakt over non-inmenging door
> Marokko
> vanuit deze fregatten in dat gebied? Zo ja, hoe luiden die afspraken? En
> zo nee, waarom niet?
>
> Het is van belang dat Nederland geen vuile handen maakt in dezen.
>
>
> Graag aandacht voor dit aspect.
> Verheldering over deze zaken is gewenst.
>
>
> Met respect,
> Joop de Vries, Zutphen.
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Frank Willems" <fwillems op antenna.nl>
> To: <vredeslijst op ddh.nl>
> Sent: Tuesday, September 17, 2013 1:21 PM
> Subject: [Vredeslijst] aub: stilzwijgende goedkeuring militair
> verdragMarokko
>
>
> Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
> der Staten-Generaal Binnenhof 4
> Den Haag
>
>
>
> Datum      12 september 2013
> Betreft     Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden
> en het Koninkrijk Marokko inzake militaire samenwerking; Rabat, 21 mei 2013
>
>
>
> Geachte Voorzitter,
>
>
> Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5,
> eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad
> van State gehoord, heb ik de eer u hierbij ter stilzwijgende goedkeuring
> over te leggen de op 31 mei 2013 te Rabat tot stand gekomen
> Kaderovereenkomst
> tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake
> militaire samenwerking (Trb. 2013, 95).
>
> Een toelichtende nota bij de Kaderovereenkomst treft u eveneens hierbij
> aan.
>
> De goedkeuring wordt alleen voor het Europese deel van Nederland
> gevraagd.
>
>
> De Minister van Buitenlandse Zaken,
>
>
> Frans Timmermans
>
>
> -----
>
>
> Kaderovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
> Marokko betreffende militaire samenwerking; Rabat, 21 mei 2013 (Trb.
> 2013,
> 95)
>
>
>
> TOELICHTENDE NOTA
> Inleiding
>
>
> De Kaderovereenkomst tussen Nederland en Marokko (hierna: de
> Overeenkomst)
> maakt het mogelijk om de defensiesamenwerking tussen beide landen verder te
> ontwikkelen. De aanleiding voor de Overeenkomst is de aankoop door Marokko
> van drie nieuwe fregatten van de "Sigma klasse", gebouwd door het
> Nederlandse "Damen Schelde Naval Shipbuilding". De Koninklijke Marine
> heeft ter ondersteuning van deze aankoop een trainingsprogramma verzorgd
> voor de Marokkaanse marine. De aankoop van de nieuwe fregatten maakt
> onderdeel uit van een moderniseringsprogramma van de Marokkaanse marine,
> waardoor het beter in staat is deel te nemen aan internationale operaties
> en mogelijk anti-piraterij missies bij de Afrikaanse westkust. Marokko
> zal in dit kader naar verwachting een beroep blijven doen op Nederland
> voor training en ondersteuning. Er kunnen voorts mogelijkheden ontstaan de
> samenwerking naar andere terreinen uit te breiden. Marokko heeft kenbaar
> gemaakt hiervoor een verdrag te willen sluiten. De Overeenkomst komt aan
> deze wens tegemoet.
>
> Defensiesamenwerking tussen Marokko en Nederland zal bijdragen aan de
> ontwikkeling van de bredere relatie tussen beide landen. Naast het genoemde
> belang van de Nederlandse defensie-industrie is de Overeenkomst van belang
> met het oog op eventuele nieuwe oefen- en trainingsmogelijkheden,
> samenwerking bij de bestrijding van piraterij en mogelijke afstoting van
> overtollig materieel.
>
> In de Overeenkomst zijn algemene voorwaarden voor defensiesamenwerking
> vastgelegd. De samenwerking kan plaatsvinden op de in artikel 1 aangegeven
> gebieden. Voor de uitwerking van concrete vormen van de samenwerking
> kunnen nadere afspraken worden gemaakt (zie toelichting op artikel 2).
> Daarnaast is voor de status van het personeel van beide partijen, indien
> in het kader van bovengenoemde activiteiten aanwezig op het grondgebied van
> de andere partij, eveneens op 21 mei 2013 te Rabat tot stand gekomen het
> Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk
> Marokko betreffende de status van strijdkrachten (Trb. 2013, 96). Dit
> verdrag omvat onder meer bepalingen inzake rechtsmacht, de afhandeling van
> schade en het dragen van wapens.
>
>
>
> Artikelsgewijze toelichting
>
>
> Artikel 1
> Dit artikel regelt de vormen die de militaire samenwerking kan aannemen.
> Het betreft onder meer samenwerking op de terreinen veiligheids- en
> defensiebeleid, deelname aan bilaterale trainingsoefeningen en samenwerking
> op het gebied van vredesoperaties.
>
> Artikel 2
> In artikel 1 zijn de algemene voorwaarden voor samenwerking vastgelegd.
> Voor verdere uitvoering van de samenwerking zullen partijen nadere
> afspraken maken door middel van een passend juridisch instrument. In de
> regel zal dit vorm krijgen in een "Memorandum van Overeenstemming" tussen
> de Ministers van Defensie van de partijen , welke in lijn dienen te
> zijn met de nationale wetten van de partijen. Indien er sprake is van een
> verdrag kan dit worden beschouwd als een uitvoeringsverdrag dat op grond
> van artikel 7, onder b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking
> verdragen geen parlementaire goedkeuring behoeft, behoudens het bepaalde
> in artikel 8 van die Rijkswet.
>
> Artikel 3
> Voor de doelmatige toepassing van de Overeenkomst zullen partijen
> periodiek bijeen komen in een gemengde militaire commissie. De werkwijzen
> en bevoegdheden van deze commissie worden in nader onderling overleg
> vastgesteld.
>
> Artikel 4
> Als basisbepaling is in dit artikel vastgelegd dat wat betreft vergrijpen
> de wetgeving van toepassing is van de staat op wiens grondgebied het
> vergrijp heeft plaatsgevonden. Zoals reeds in de inleiding van de
> Toelichtende Nota is vermeld is voor de status van het personeel een
> separaat verdrag met Marokko gesloten. Onderdeel van dit statusverdrag
> vormen de bepalingen inzake tuchtrechtelijke en strafrechtelijke
> bevoegdheden.
>
> Artikel 5
> Elke partij draagt de eigengemaakte kosten met betrekking tot de
> uitvoering van de Overeenkomst zelf, tenzij anders is overeengekomen.
>
> Artikel 6
> Dit artikel bevat bepalingen inzake de bescherming van gerubriceerde
> informatie welke in het kader van de samenwerking wordt uitgewisseld. De
> basisregel, vastgelegd in het eerste lid, is dat deze informatie niet aan
> derden kan worden overgedragen zonder toestemming van de partij die de
> informatie heeft verstrekt. Bescherming en rubricering van uitgewisselde
> informatie geschiedt op grond van de nationale wetgeving van de partijen
> (derde lid). De bevoegde instanties van de partijen kunnen een
> beveiligingsovereenkomst sluiten, waarin meer gedetailleerde bepalingen
> zijn vervat (vierde lid).
>
>
> Artikel 7
> Dit artikel bevat de gebruikelijke bepalingen inzake inwerkingtreding. In
> tegenstelling tot de bepalingen van het met Marokko gesloten statusverdrag,
> kan de Overeenkomst voorlopig worden toegepast vanaf de datum van
> ondertekening (tweede lid), aangezien de bepalingen in deze overeenkomst
> in overeenstemming zijn met de nationale wet- en regelgeving van de
> partijen. De Overeenkomst heeft een initiŽle looptijd van 5 (vijf) jaar en
> wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde tijdvak (derde lid). De
> bepalingen ten aanzien van de werkingsduur van deze Overeenkomst komen
> overeen met de betreffende bepalingen in het statusverdrag. De partijen
> komen verder overeen dat geschillen die voortvloeien uit of verband houden
> met de Overeenkomst, in overleg tussen de partijen worden opgelost (vijfde
> lid).
>
>
> Koninkrijkspositie
>
>
> Wat het Koninkrijk betreft, zal het verdrag alleen voor het Europese deel
> van Nederland gelden.
>
>
> De minister van Defensie,
>
>
> De minister van Buitenlandse Zaken,
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Vredeslijst mailing list
> Vredeslijst op ddh.nl
> http://www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/vredeslijst
>
>
>
> -----
> Geen virus gevonden in dit bericht.
> Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
> Versie: 2013.0.3408 / Virusdatabase: 3222/6672 - datum van uitgifte:
> 09/16/13
>
>
>
>

Meer informatie over de Vredeslijst maillijst