[Menu] [dDH]

News Archive 1998
Nieuwsbrief Stg. Balkan Comité Dordrecht

Dordrecht, maart 1998

Het is gelukt! Iedere gift die vorig jaar tussen 1 juni en 30 november bij ons binnenkwam, zou door een fonds verdubbeld worden, met een maximum van tienduizend gulden. Zeer velen van u reageerden daarop, zodat wij alleen al in dat ene half jaar fl. 17.509,45 aan giften van donateurs ontvingen. In de rest van 1997 konden we daar nog meer giften van u bij optellen. Naast deze particuliere giften zond een aantal fondsen ons een geldelijke bijdrage voor Radio B 92 in Belgrado. Net als de verdubbeling van donaties worden álle bijdragen van fondsen gegeven op voorwaarde, dat onze stichting giften van particulieren ontvangt. Wij zijn dan ook zeer blij met uw betrokkenheid bij Radio B 92, en ook met de voortgaande groei van het aantal donateurs: in de vier jaar van actieve geldwerving is het aantal donateurs van 230 tot 380 gestegen. Op naar de 400! Zijn er misschien in uw omgeving nog meer donateurs te werven?

Afgelopen herfst was voor ons, leden van de Stichting Balkan Comité Dordrecht, toch al een geweldige tijd. Want toen wij eind oktober al zeker wisten dat u de "verdubbelingsactie" had doen slagen, ontvingen we ook nog eens het bericht dat de hoofdredacteur van Radio B 92, Veran Mati van plan was om ons persoonlijk te komen bezoeken. Op maandag 10 november j.l. hebben wij vier uur lang met deze "Vaclav Havel van de Balkan" gesproken. Een fantastische aanvoerder van een fantastische groep radiomensen!
Veran Mati sprak ook een speciaal woord tot u. De bandopname, die daarvan gemaakt is, staat hieronder in zijn geheel afgedrukt.

Namens de leden van de Stichting Balkan Comité Dordrecht: Trui Boes, Kees Buist, Marija Jovanovi, Charlotte Nikoli-de Kruijff en Cees Nusteling,

Cees Nusteling, secretaris.

Vrije Radio B 92 op bezoek in Dordt

Uit het gesprek dat op 10 november j.l. in Dordrecht plaatsvond tussen de hoofdredakteur Veran Mati van het bekende, vrije radiostation B 92 uit Belgrado en de Stichting Balkan Comité Dordrecht, het volgende.

Medewerkers B 92

De medewerkers van B 92 behoren tot de beste journalisten van Joegoslavië, die in een goede sfeer samenwerken. Een deel van hen is in het buitenland geschoold. Ook lopen Franse en Duitse studenten bij ons stage.
Onze medewerkers zijn gewend aan de druk van regeringswege. Ook is de agressiviteit na het einde van de oorlog verminderd. Radio B 92 voelt zich sterker, want er zijn meer mensen die onze standpunten begrijpen en ons beluisteren.

Religie en nationalisme in vml. Joegoslavië

Sinds de omwenteling van 1989 gaan de mensen meer naar de kerk. Maar men beleeft daar meer z'n nationalisme dan z'n geloof. De kerken hebben tijdens de oorlog een twijfelachtige rol gespeeld: de Servisch-orthodoxe Kerk stond achter Miloevi en Karadzi, de Rooms-Katholieke Kerk achter Tudjman in Kroatië. Aan het begin van de oorlog hebben de patriarch van Belgrado en de kardinaal van Zagreb een poging tot verzoening gedaan. Maar de gelovigen en de lagere geestelijkheid kozen vóór nationalisme en tégen verzoening. De verklaring daarvoor is, dat de godsdiensten steeds onder dwang van de heersende systemen als communisme, en later nationalisme, moeilijk zèlf tot een geloofsinvulling konden komen.
Dit nationalisme is tijdens de Tweede Wereldoorlog verder versterkt doordat in Joegoslavië een burgeroorlog woedde tussen Islamieten, Kroaten en Serviërs. Na de Wereldoorlog heeft Tito de vuiligheden van die burgeroorlog tussen de drie partijen

niet in de openbaarheid laten komen, en veel nationalistische en racistische gevoelens onbespreekbaar gehouden. Tot en met Tito, Miloevi en Tudjman houden de heersende politieke systemen reeds eeuwenlang een soort mythe van de eigen geschiedenis in stand. Dit alles uit irrationele, nationalistische nostalgie. In de geschiedenis hebben ze nooit de realiteit weergegeven! De eigen bevolking is groter gemaakt dan de anderen. Kinderen worden hierin onderwezen, ook Veran Mati' eigen kinderen. Er woedt een veenbrand van onverwerkte mythes in plaats ervan, dat historische feiten worden weergegeven.
Onlangs nog is als gevolg daarvan een 12-jarige zigeunerjongen gedood. B 92 heeft een boek uitgegeven over zigeuners en een video gemaakt over de muzikale talenten van een 15-jarige zigeunerjongen. Een dergelijk projekt is er ook m.b.t. de onderdrukte Albanezen. Middels uitzendingen, boeken, films, forum-discussies etc. werkt B 92 aan een mentaliteitsverandering en daarmee aan democratie.
Het systeem wil de leugen. Pas als dit systeem weg is, kunnen Servië, Kroatië en Bosnië-Herzegowina hun eigen geschiedenis leren kennen, gebaseerd op de gebeurtenissen zoals die werkelijk plaatsgevonden hebben. Het zou goed zijn als de onderwijsinstellingen zo'n twintig jaar helemaal zouden stoppen met geschiedenisles, totdat er een democratie is ontstaan.

De kleinste oppositiepartij is een partij van weldenkende mensen, nl. die van Vesna Pesi. Zij leidt een burgerbond en is altijd anti-racistisch en verzoenend geweest. Daarom kreeg zij onlangs de Sacharov-prijs uit Noorwegen en uit de Verenigde Staten de Averell Harriman-award.


Veran Mati spreekt rechtstreeks tot onze donateurs
Wij vroegen Veran Mati of hij iets op een bandje wilde inspreken voor onze donateurs. Veran voldeed graag aan dit verzoek. Hij zei:

"Beste vrienden.
Ik ben Veran Mati, hoofdredacteur van Radio B 92, de radio die al negen jaar in Belgrado bestaat, die tegen oorlog in Joegoslavië is en die voor een nieuwe toekomst vecht. Die radiozender wil, dat dit land snel begint met zich te ontwikkelen als alle andere landen in Europa, op basis van gelijke rechten voor alle nationaliteiten die daar wonen.
De laatste jaren zijn we veel geholpen door verschillende organisaties binnen Europa, waaronder het Balkan Comité uit Dordrecht. Dus ook door de inwoners van Dordrecht en andere plaatsen in Nederland. Dat is niet alleen materiële hulp voor onze projekten, die als doel hebben ontwikkeling van cultuur en democratie, maar ook een manier om mensen van Belgrado te leren over de solidariteit die jullie ons bieden. Alles samengevat: meer vrede en democratie in Europa en in de hele wereld.

Ik ben blij met de kans, dat ik Dordrecht mocht bezoeken en kon praten met mensen, die al in het jaar 1992 met het initiatief kwamen om projecten zoals Radio B 92 te ondersteunen.
Ik hoop, dat deze samenwerking zich ook zal uitbreiden tot andere terreinen, zoals het in contact brengen van mensen uit Servië en Joegoslavië met mensen uit Nederland en Dordrecht. Zo kan men ook op een andere manier indrukken overbrengen van de democratie die jullie in Nederland hebben. Dus hopelijk zullen mensen van Belgrado door deze samenwerking inzien, dat zonder samenwerking tussen mensen en culturen in een land, niemand zal profiteren - behalve criminelen, oorlogsmisdadigers en slechte mensen, die niemand goeds toewensen dan zichzelf. En die voor hun eigen geluk dorpen, steden en zelfs mensen en rassen vernietigen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is ex-Joegoslavië! Op het punt van overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw is dat een grote tragedie, niet alleen voor ex-Joegoslavië, maar ook voor het huidige Europa. We mogen zoiets niet meer toestaan.

Bedankt voor al uw hulp en ondersteuning, die u ons biedt via het Balkan Comité en natuurlijk die van de Nederlandse regering en ook die van Press Now uit Amsterdam."

Aldus hoofdredacteur Veran Mati van de onafhankelijke Radio B 92 in Belgrado (vertaling: Stichting Balkan Comité Dordrecht).

Meer over het Balkan Comité Dordrecht


[Menu] [dDH]