[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
De toekomst van de Nederlandse Balkanpolitiek


Door Jan ter Laak uitgesproken tekst tijdens een vergadering van de
Buitenlandcommissie van de PvdA op 20 april 1999.

-  Onder nationalisme versta ik, in navolging van Gellner (1993) en Detreze 
  (1999) de politieke theorie c.q- ideologie die inhoudt dat nationale
  en staatsgrenzen moeten samenvallen- Konsekwent toegepast betekent dat
  alle volksgenoten ins Heim gehaald moeten worden en dat leden van
  andere natie weggezuiverd moeten worden.
-  Op de Balkan leidde dit tot gedachte van een Groot KroatiŽ, een Groot 
  ServiŽ, een Groot AlbaniŽ- KroatiŽ heeft het bijna gered- Als de
  federatie van Moslims en Kroaten in BosniŽ uiteenvalt, en de Kroaten
  van BosniŽ zich kunnen aansluiten bij KroatiŽ is het project van
  Tudzman voltooid- ServiŽ wil Kosovo (minstens gedeeltelijk) behouden
  en de Bosnische ServiŽrs losmaken uit de Dayton-staat BosniŽ en bij 
  ServiŽ trekken- De rompstaat van de Bosnische Moslims die overblijft ,
  zal zich gedwongen voelen zich op KroatiŽ te oriŽnteren- Op de langere
  duur zal KroatiŽ dan wel een (con)federatie aanbieden- Herinner de
  schets op het papieren servetje in Londen- De huidige massale
  verdrijving van de Kosovaren naar MacedoniŽ en AlbaniŽ voedt de al
  sinds de Liga van Prizren (opgericht in 1878 met oog op een Albanese
  vertegenwoordiging op het Congres van Berlijn) bestaande droom van
  "alle Albanezen in een staatsstructuur"- Het uiteenvallen van
  MacedoniŽ dat bij verwezenlijking van deze droom het gevolg, is zal
  bij de Bulgaren, die na de Tweede Balkan Oorlog (1913) MacedoniŽ
  verloren, de gedachte van een groot Bulgarije voeden.
-  Zware sancties zoals economische blokkade en bombardementen waarvan het 
  gehele volk de gevolgen voelt, voedt het nationalisme, versterkt de
  machtspositie van de leider en sluit de maatschappij in zichzelf op.-
  De internationale gemeenschap tracht nationalisme in te dammen door
  maatregelen die op uitsluiting zijn gericht en niet op maatregelen die
  op insluiting zijn gericht (zie punt 7 ).
-  Je kunt je afvragen waarom de internationale gemeenschap nooit 
  sanctiemaatregelen heeft uitgeprobeerd die alleen de leiders treffen
  (inbeslagname van banktegoeden, reisverbod enz.)- Waarom hebben
  inlichtingendiensten van de grote westerse landen en NAVO de afgelopen
  jaren verzamelde gegevens over betrokkenheid c- q-
  verantwoordelijkheid van leiders bij grove schending van humanitair
  oorlogsrecht niet (in bruikbare vorm) beschikbaar gesteld aan het
  Joegoslavie-tribunaal, ondanks herhaalde verzoeken van het Tribunaal?.
-  Onzeker is wat de komende weken c.q- .maanden zal gebeuren- Zal het 
  Duitse initiatief met behulp van Rusland een diplomatieke opening
  bieden?- Zal Milosovic om verdere verwoesting van zijn land te
  vermijden concessies doen.? bijvoorbeeld het aanbod een deel van
  Kosovo te ontruimen?- Zal de NATO een poging doen heel Kosovo te
  veroveren? Of zal de NATO, zonder officiŽle aankondiging om
  gezichtsverlies te vermijden, geleidelijk ophouden met de
  luchtaanvallen.? Milosovic kan dan delen van Kosovo (kloosters, mijnen
  en omgeving van Pristina) bij ServiŽ voegen en vluchtelingen toestaan
  (gedeeltelijk) naar de rest van Kosovo terug te keren.- Deze
  de-facto-opdeling zal internationaal niet erkend worden, maar kan
  geleidelijk als voldongen feit worden aanvaard- Aanvaarding van de
  opdeling van Kosovo zal door de Albanezen als verraad door de
  internationale gemeenschap worden ervaren- De Albanezen tekenden
  immers onder grote Amerikaanse druk en na een aantal eenzijdige
  Amerikaanse toezeggingen het autonomieverdrag van Rembouillet-
  Mogelijke opdeling van Kosovo zal leiden tot versterking van het UCK 
  en het verlangen naar Groot AlbaniŽ voeden, ook bij de Albanese
  gemeenschap in MacedoniŽ, en in AlbaniŽ, zeker in het noordelijk deel
  van dit land waar veel met de Kosovaren verwante families en clans
  wonen, en bij de grote Albanese diaspora...
-  De effecten van de huidige oorlog op de nabuurstaten zijn groot- 
  Allereerst de economische gevolgen maar ook op het oplaaien van
  nationalistische gevoelens in deze landen- Hongarije, pas lid van de 
  NATO, moet behoedzaam opereren vanwege de Hongaarse minderheid in
  JoegoslaviŽ- In Budapest vinden anti-Navodemonstraties plaats- 
  RoemeniŽ en Bulgarije zijn beiden orthodoxe landen- In RoemeniŽ roeren
  de twee nationalistische partijen steeds luider hun trom, gesteund
  door de leider van de beruchte mijnwerkersbond- In Bulgarije bestond
  een sterke pro-Navo en EU-lobby- Het optreden van de NAVO samen met de
  frustratie dat het Westen dat verlangen heeft genegeerd, voedt
  stromingen die Bulgarije weer meer op Rusland en ServiŽ wil richten-
  In Griekenland, lid van NAVO en EU, is deze zelfde verdeelde houding
  in de publieke opinie aanwezig.- De machtige orthodoxe staatskerk in
  Griekenland staat achter haar Servische zusterkerk- In KroatiŽ is
  zeker onderhuids van een triomfgevoel sprake- Eindelijk krijgen de
  ServiŽrs een lesje- Maar ook dit land dat voor groot deel afhankelijk
  is van toerisme, voelt de effecten- 

-  De Nederlandse Balkanpolitiek zou de volgende elementen moeten omvatten:
 Op korte termijn;

-  Eenheid van Kosovo is cruciaal, iedere plan dat leidt tot de facto of de 
  jure opdeling afwijzen ; 
-  Voorkomen dat MacedoniŽ uiteenvalt (Nederland heeft een goede relatie

  met dit land) en dat AlbaniŽ implodeert.
-  .Terugkeer van Kosovo in het Joegoslavisch c.q- Servisch staatsverband 
  is achterhaald- Internationaal protectoraat of VN-trustschap (idee van
  prof.Eric Suy) lijkt een onvermijdelijk interimoplossing- 
-  De UCK zal een machtsfactor blijven- Het militair deel dient onder 
  internationale gezag omgevormd worden tot een lokale politie- of
  legermacht, zoals ook in BosniŽ volgens het Daytonakkoord is geschied.
-  Binnen de EU dient onmiddellijk in samenwerking met UNHCR een taskforce 
  gevormd wordt die plannen uitwerkt om de vluchtelingen naar Kosovo te
  laten terugkeren (financiŽle middelen vrijmaken, civiele administratie
  van alle vluchtelingen opzetten, prefabwoningen op grote schaal
  beschikbaar houden enz.)-  f- Onveranderd vasthouden aan het
  Daytonakkoord zodat er geen sluipende deling van BosniŽ plaats vindt.

Op langere termijn:

 a. Alle Balkanstaten stimuleren zich te democratiseren en (als beloning)
het wenkend perspectief bieden dat zij op termijn lid kunnen worden van
Europese Unie- (Een nieuwe Jean Monnet zou moeten opstaan). -  Het
ontwikkelen van een reconstructieplan voor de Balkan- Gezien het 
  grote aandeel van de VS in de oorlog, zal de opbouw van de Balkan
  onvermijdelijk een belangrijke taak van Europa worden.
-  De installatie van een (permanente?) EU- Balkan Konferentie om punten a 
  en b- gezamenlijk uit te werken..
-  de samenleving in Europa ervan bewust maken dat deze opbouw van de 
  Balkan en de integratie in de Europese instituties grote financiŽle
  offers en blijvende betrokkenheid zal vragen.
-  Het Royaumontproces van de EU (een initiatief van de Raad van Ministers 
  van EU op 28.11.1997) dat steun verleent aan de bevordering van vrede,
  stabiliteit, interculturele samenwerking, mensenrechten en democratie
  op de Balkan en in Centraal Europa hecht grote waarde aan de rol van
  ngo's., maar blijkt onbekend bij ngo's in ons land-  - 
-  De Nederlandse politiek moet er toe bijdragen dat de Balkanpolitiek van 
  de VS en van de EU op elkaar blijven afgestemd- Herleving van oude
  hegomoniale tendenzen van Europese mogendheden inzake de Balkan zijn
  zoals we afgelopen jaren hebben gezien is uitermate schadelijk voor
  een effectieve Balkanpolitiek.- Betrokkenheid van de VS bij de Balkan,
  ook in de toekomst, is wenselijk en wezenlijk.
-  De NATO moet ernaar streven om alle landen van de Balkan bij Partnership 
  for Peace te betrekken- De nu weggezuiverde stafchef generaal Percevic
  sprak een jaar geleden over wenselijkheid dat JoegoslaviŽ een
  partnership for Peace met de NAVO zou aangaan.
-  Juist omdat isolering van een land nationalisme voedt, is het wenselijk 
  dat JoegoslaviŽ zo snel mogelijk weer zijn plaats inneemt in de VN en
  de OVSE en dat de sancties worden opgeheven.
-  Het Joegoslavie-tribunaal moet gehandhaafd en versterkt worden- 
  Regeringen moeten het Tribunaal in staat stellen artikel 7.2 van zijn
  Statuut na te komen- "The official position of any accused person,
  whether as Head of State or Government or as a responsible Government
  official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor
  mitigate punishment"- 

Jan ter Laak.


menu | dDH