[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Intensivering operatie "Allied Force";
versterking Nederlandse eenheden

Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal I.a.a.: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer D99001294 ; Datum 19 april 1999

Onderwerp: intensivering operatie "Allied Force"; versterking Nederlandse eenheden

Mede namens de minister van Buitenlandse Zaken informeer ik u over de versterking van de Nederlandse eenheden die in het kader van operatie "Allied Force" deelnemen aan de luchtoperaties boven de Federale Republiek Joegoslavië. Het kabinet heeft hiertoe besloten in verband met de voorgenomen intensivering van "Allied Force". Deze vindt plaats binnen het huidige mandaat van de Navo-Raad en bestaat uit de uitbreiding van de Navo-luchtvloot met enkele honderden vliegtuigen. Nederland draagt hieraan bij door vier F-16´s toe te voegen aan het Nederlands-Belgische detachement in Amendola. Het totaal aantal F-16´s komt hiermee op twintig. In overleg met de militaire autoriteiten van de Navo is gekozen voor gemoderniseerde F-16´s (MLU-configuratie).

Het Nederlandse detachement in Amendola wordt met 55 militairen uitgebreid tot 278 militairen, deels wegens de komst van de vier F-16´s en deels ter ontlasting van het reeds aanwezige grondpersoneel. De additionele uitgaven bedragen ongeveer 1.100.000 gulden per maand. In deze raming is nog geen rekening gehouden met munitieverbruik.

Voorts heeft het kabinet op verzoek van de Navo besloten de onderzeeboot Hr.Ms. Dolfijn tot medio juli uit te zenden naar de Adriatische Zee. De Dolfijn gaat deel uitmaken van de recentelijk opgerichte maritieme component van "Allied Force". Hierin zijn, in verband met de dreiging van de FRJ-vloot, de tot dusver zelfstandig opererende Navo-vlooteenheden opgenomen. Hiertoe behoort, naast enkele nationale taakgroepen, ook het permanente Navo-vlootverband in de Middellandse Zee (STANAVFORMED). De belangrijkste taak van deze maritieme component is de bescherming van de eigen eenheden.

Nederland draagt voorts bij aan de maritieme component van "Allied Force" met een P-3C Orion maritiem patrouille vliegtuig, reeds aanwezig in het operatiegebied in verband met de Navo Kosovo Verificatie Missie (NKVM), en met Hr.Ms. Bloys van Treslong, die thans deel uit maakt van STANAVFORMED. De additionele kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen 600.000 gulden en hebben betrekking op de inzet van de onderzeeboot gedurende twee maanden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave


menu | dDH