[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Oproep: stuur artikel naar 2e kamer

15 april 1999.

Geachte redactie,

Hierbij sturen wij u een artikel over de oorlog in Kosovo. Wij vragen u zo vriendelijk te willen zijn dit artikel zo snel mogelijk te plaatsen, want er is een oproep voor vrede aan verbonden. Wij willen middels dit artikel de mensen er bewuster van maken dat er oorlog is, en dat ze zelf daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan vrede. Wij vragen u dit artikel in ongewijzigde vorm te plaatsen. Bij voorbaat dank.

Roept dit artikel vragen of reacties bij u op, dan kunt u ons bereiken op het volgende adres:

Edwin Meijster (contactpersoon)
Broederschap van Wereldvrede
E-mail: vredewereldvrede@hotmail.com Derde Schinkelstraat 68, 1075 TM Amsterdam
tel. 020-6734689

Word wakker Nederland, we zijn in oorlog!

We zijn in oorlog en de meeste mensen doen alsof het hen niet echt aangaat. Of we kiezen de houding van medelijden en bezorgdheid over alle slachtoffers, of we kiezen de houding van passieve dader en vinden het allemaal prachtig wat de NAVO nu doet.
Word wakker dames en heren, jongeren en kinderen, waar sta jij in dit hele proces dat nu gaande is? Er is oorlog en ook Nederland doet mee. Er worden Nederlandse troepen gestuurd of ze zijn er al.Word wakker, want we zijn al in oorlog, ook al mag het dan ver weg lijken en jouw eigen kleine wereldje niet deren. Maar weet dan dat dit al vaker is gebeurd. Hele beschavingen zijn verdwenen en uitgeroeid en we weten zogenaamd niet waarom. Ik zal het u vertellen en dan mag u zo meteen zelf concluderen waar u staat. De Maya's, de Inca's, de volkeren van Atlantis, de Grieken, de Romeinen, het Mongoolse rijk, allerlei volkeren die een zogenaamde hoge plaats innamen in de wereld. Ze waren allemaal hoog ontwikkeld, tot hoogmoed en machtsmisbruik het verval in gang zetten. Deze beschavingen zijn verdwenen door oorlogen, een epidemie, weggevaagd uit het bestaan. Ook wij hebben nu een zogenaamde hoogontwikkelde beschaving. Weet u hoe hoog? Wij bewaken ons land met atoombommen en satellieten. Wij negeren de underdogs in de maatschappij. Wij doen alsof alles wat wij om ons heen zien ons niet kan deren. Als iemand op straat in elkaar wordt getrapt, dan zijn er maar weinig mensen die echt durven handelen. Als iemand verdrinkt onder het ijs staan we met een paar honderd man te wachten tot de brandweer komt. Dit zijn de harde feiten, en de mensen denken allemaal dat ze geen macht hebben. Ik, spiritueel meester, zeg mijn leerlingen: 'Jij bent de bron van jouw bestaan. Alles wat jij ziet, hoe jij de buitenwereld beleeft, proeft, ruikt, ervaart en vooral beoordeelt, zegt iets over jezelf. Ieder mens immers ervaart de buitenwereld anders, vanuit zijn eigen overtuigingen, gekleurd door zijn eigen ideeën. Maar we zijn vergeten dat wij de bron van ons bestaan zijn en dat elk mens een deel van een groter geheel is. Het meest verwerpelijke wat je kan doen is je medemens de wereld waarin hij of zij ervaart het middelpunt te zijn, ontnemen door hem te vermoorden. Dan speel je voor God als rechter. Maar het goddelijke oordeelt niet, de mens oordeelt over zichzelf. Er is niets ergers dan leven met schuldgevoelens. Dit leidt tot verval, ziekte en ouderdom. Op dit moment schuiven we het probleem van voormalig Joegoslavië af op de NAVO en de politiek in eigen land. Maar we vergeten dat we in ons democratische land iets te zeggen hebben over onze politieke dienaars. Zij zijn er namelijk om het land te leiden en te dienen en te luisteren naar de bevolking. Dus als wij als Nederlands volk met een meerderheid van 51 % nee zeggen tegen de oorlog, dan zal Nederland zich moeten terugtrekken. Net zoals India, China en Rusland nee zeggen tegen de oorlog. Vind je het niet raar dat wij in Nederland niets horen over de meningen van India en China, waarom zij het standpunt innemen niet mee te gaan in deze oorlog, die rustig zou kunnen escaleren tot een derde wereldoorlog? Houdt er rekening mee, burgers in Nederland, wij hebben de macht (wapens) en de hoogte van de zogenaamde beschaving (arrogantie en hoogmoed) bereikt om daadwerkelijk een derde wereldoorlog te kunnen ontketenen. Nostradamus heeft dit net zoals ik voorspeld. Ik wil het verder niet over mezelf hebben. Want ik ben niet van belang. Het is echter wel van belang te beseffen dat onze ouders en onze grootouders de tweede wereldoorlog nog steeds als een groot trauma meedragen. Wij staan hier een keer per jaar bij stil op herdenkingsdag. Dan draait men films over de gruwelen die de Nazi's hebben begaan in de tweede wereldoorlog. De Duitsers nemen nu echter het initiatief tot het bereiken van een vredesakkoord in de kwestie Kosovo. Zij hebben dus veel meer geleerd van het verleden dan wij soms denken. En besef dat nu wij Nederlanders aan de kant van de daders staan en ook bommen gooien. Geloof me de Kosovaren zijn er niet beter van geworden. Zij zullen net als onze ouders en grootouders jarenlang wenen en verbitterd zijn over de gruwelen van de derde wereldoorlog, want dat is het voor hen. Houdt er rekening mee, dat er geen weg terug is voor iemand die geweld gebruikt; het enige dat geweld brengt, is het inzicht dat het nog nooit iets heeft opgelost. De Amerikanen houden 'zogenaamde' opiniepeilingen over wat het volk wil. Langzaam maar zeker nadert de dag dat het gehele Amerikaanse volk gelooft dat er geen andere weg is dan oorlog met oorlog te beantwoorden. Ik geloof dat niet, net als Rusland en India. Ook China staat een oorlog op wereldniveau niet toe, ook al is zij nu in oorlog met Tibet. Waarom lezen wij daar in Nederland dan niets over? Dat zal ik jullie uitleggen. Slecht nieuws is geen nieuws maar alleen een mededeling van iets wat al gebeurt is. Negatief nieuws leidt voor de grote massa tot doemdenken, gevoelens van onmacht en het geloof dat mensen niet voor zichzelf kunnen denken. Deze gevoelens worden bewust en onbewust versterkt door de westerse media, zoals televisie, films en reclame, met als resultaat dat mensen bang worden en denken dat ze in een onveilige wereld leven. Ik ben me hier eens in gaan verdiepen en ik zie hoe de mensen gaan denken als ze na de oorlogsverslagen van Kosovo kijken en naar het domme geklets van zogenaamde hoge beschavingen als die waar de NAVO voor staat. Beschavingen die vol angst zijn bedreigd te worden in hun zogenaamde ideale wereldje en liever geweld gebruiken om hun problemen op te lossen.

Waar, dames en heren, hebben we in godsnaam geleerd dat geweld iets oplost? Leren wij ouders onze kinderen niet dat geweld niets oplost? Leren wij van onze rechters niet om geen eigen rechter te spelen en slechts geweld te gebruiken als zelfverdediging? Waar, dames, heren en jongeren, hebben Serviërs ons het leven zo zuur gemaakt dat wij er op zijn gaan hakken met bommen en nu door moeten gaan om ons gezicht niet te verliezen? U hoeft mijn standpunt niet in te nemen, maar ik vraag u als burger van Nederland, lidstaat van de NAVO, zelf na te denken en ook de mening van anderen eens aan te horen. Heeft Ghandi in uw ogen wel of niet iets bereikt? Heeft Tibet wel of niet uw sympathie bij het niet terugvechten tegen de Chinezen? Kunnen wij als burger dan alleen maar luisteren naar onze meerderen, ook al hebben zij misschien ongelijk? Geloof jij nu werkelijk dat je geen inbreng hebt in jouw wereld en de wereld die je waarneemt? Ik zeg je van wel! Nog geen honderdvijftig jaar geleden werd je op de brandstapel gebracht als je een andere mening had dan de toen geldende rechtsdienaren en machthebbers. Nu zien we in dat die machthebbers niet altijd gelijk hadden. Door de geschiedenis heen zou je kunnen concluderen dat ze het vaak mis hebben gehad en dat je dus zelf moet denken. Ik geloof dat waar jij voor staat als individu het enige belangrijke is. Er is maar één waarheid: alles is verbonden met alles. Als jij een waarheid aanneemt, is dat jouw waarheid en dan zal je omgeving die waarheid ook aannemen, al kan dat even duren. Soms als er in de buitenwereld dingen gebeuren die moeilijk te accepteren zijn, zullen wij moeten beginnen met onszelf af te vragen: 'Waarom overkomt ons dit? Hoe sta ik werkelijk diep van binnen tegenover dit probleem?' Weet dan dat je jezelf echt kan veranderen door te besluiten een nieuwe overtuiging aan te nemen. Maar kijk eerst naar de oude overtuiging en besef dat deze agressieve wereld alleen zo dichtbij kan komen omdat jij het onbewust of bewust hebt toegelaten. Dit geldt voor ieder mens. Toets dit in jouw beleving. Begin de wereld te verbeteren en begin bij jezelf. Alleen een spiritueel boek lezen en er een mening op na houden is niet belangrijk genoeg. Soms moet je ernaar handelen. Waar het nu om gaat is: ga jij als inwoner van Nederland passief akkoord met het feit dat de NAVO, dus ook Nederland, zometeen grondtroepen stuurt en er een echte, geweldadige, bloederige oorlog gaat ontstaan? Zo ja, slaap dan verder en klaag niet als we de tweede wereldoorlog gaan herdenken op 4 mei, maar besef dat het enige echte nut van herdenken kan zijn dat wij ons voornemen dat we zoiets nooit meer meemaken. Zou je nu door het lezen van dit artikel nog niet genoeg wakker geschud zijn, dan denk ik dat we nog een lange weg te gaan hebben als mensheid, om vrede te bereiken op de hele wereld en een gelijkwaardig en sociaal economisch bestaan op te bouwen voor de gehele mensheid. Als Nederland zich terugtrekt uit de oorlog verliezen we misschien ons gezicht, maar laten we liever ons gezicht verliezen dan levens. Wat we bijvoorbeeld wél kunnen doen als land dat niet meevecht, is mensen opvangen die niet wensen te leven in een fascistische politieke cultuur. Moeten we eerst deel worden van een probleem voordat we het probleem gaan oplossen? Of denk je ook niet dat onvoorwaardelijke hulp tot het hoogste gevoel van eigenwaarde kan leiden, kan dienen om dichter bij jezelf te komen en zo eenheid en vrede te bevorderen? Wacht niet af tot het te laat is. We kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren als we grondtroepen sturen. We kunnen niet weten hoe andere niet-NAVO landen reageren op dit vertoon van macht. Het zou wel eens tot een massale knokpartij kunnen leiden van verschillende landen. Heb je je wel eens afgevraagd hoe zo'n groepsgevecht ontstaat? Twee delen van een groep raken in een verhitte discussie of gevecht en u als derde denkt het op te kunnen lossen. Steeds meer mensen beginnen er zich mee te bemoeien, en vaak eindigen dit soort schermutselingen in een massale vechtpartij. Zo kan ook een wereldoorlog ontstaan. Alles wat in het klein gebeurt in jouw wereldje, leeft ook en gebeurt net zo in de grote wereld buiten jou. Microkosmos en macrokosmos. Nederland is zo spiritueel gezind en leest zoveel spirituele boeken, welnu, zei de meester, handel dan nu ook naar wat u heeft geleerd. Leer op één lijn te staan met je overtuigingen en accepteer de consequenties die daar uit voortvloeien. Kies voor Vrede, Vrede, Vrede.

Wij roepen iedereen op om uw of jouw stem te laten horen. Knip dit artikel uit en stuur het ondertekend op naar de Tweede Kamer, postbus 20018, 2500 EA in Den Haag. Bedenk dat jouw stem het verschil kan uitmaken tussen oorlog of vrede, leven of dood.

Een leraar van de Universele Broederschap van Vrede


menu | dDH