[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Oproep van 17 NGO's uit Belgrado

Diep geschokt door de NAVO-aanvallen, de vernieling van ons land en de ellende van de Kosovo-Albanezen, eisen wij, de vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en de Nezavisnost Confederatie van Vakbonden, met klem van degene die deze tragedie geschapen hebben dat zij onmiddellijk alle noodzakelijke stappen zullen ondernemen om voorwaarden te scheppen voor de hervatting van het vredesproces.

Al gedurende twee weken zijn de militair, politiek en economisch meest machtige landen bezig met het doden van mensen en het vernietigen van militaire en civiele faciliteiten, bruggen, spoorwegen, fabrieken, warmtecentrales, opslagplaatsen en brandstoftanks. Dit heeft geleid tot een uittocht van nog nooit eerder vertoonde afmetingen. Honderdduizenden Joegoslaven, in de eerste plaats etnische Albanezen, worden gedwongen om hun vernielde huizen te verlaten om te ontsnappen aan de bombardementen en aan de militaire acties van het regime en van de UCK, in de hoop dat zij hun redding kunnen vinden in de tragische status van vluchteling.

Het is duidelijk dat dit alles leidt tot een catastrofe en dat een door onderhandeling verkregen en vreedzame oplossing van het Kosovo-probleem, waar wij al jaren op aandringen, nu verder weg is dan ooit.

Onze pogingen tot het ontwikkelen van democratie en van een door burgers bestuurde samenleving in Joegoslavie en onze pogingen om het land te helpen om haar lidmaatschap van alle internationale instituties te hernemen hebben plaatsgevonden terwijl wij voortdurend door het Servische regime onder druk gezet werden.

Wij, de vertegenwoordigers van burgergroepen en -organisaties, hebben moedig en consequent gevochten tegen iedere oorlogsvoorbereiding en nationalistische politiek, en voor het respecteren van mensenrechten, en in het bijzonder tegen de onderdrukking van Kosovo-Albanezen. We hebben steeds aangedrongen op respect voor hun mensenrechten en vrijheden en op het herstel van de autonomie voor Kosovo. Gedurende deze hele periode waren Servische en Albanese maatschappelijke burgergroepen de enigen die vast bleven houden aan hun contacten en samenwerking.

De NAVO-interventie heeft de vernietiging betekend van alles dat tot dusver bereikt was en van zelfs het overleven van de burgersamenleving in Servie.

De huidige tragische situatie onder ogen ziend stellen wij de volgende eisen in naam van de menselijkheid en de waarden en ideeen die ons geleid hebben in onze activiteiten:

Wij zijn niet in staat om dit alleen op eigen kracht te bereiken. Wij verwachten van u dat u onze eisen zult steunen en ons zult helpen om ze te realiseren door middel van uw acties en initiatieven. Belgrado, 9 april 1999


menu | dDH