menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
‘Status aparte’ voor militairen in Nota Waddenzee
 
Persbericht van de Waddenvereniging
 
22 februari 2006 - Waar alle andere menselijke activiteiten in het waddengebied moeten voldoen aan de natuurbeschermingsregelgeving, worden de vlieg- en schietoefeningen hiervan ten onrechte uitgezonderd. Dat schrijft de Waddenvereniging vandaag, mede namens 11 andere natuurbeschermingsorganisaties, in een reactie op de derde Nota Waddenzee. Gezien de snelle achteruitgang van de natuur- en landschapswaarden moet het voorgenomen regeringsbeleid voor de Waddenzee wel zo snel mogelijk worden vastgesteld. Volgens de Waddenvereniging moet de Nota Waddenzee ook dienen als stimulans voor een duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied. Daarom pleit de Waddenvereniging in haar reactie voor een ecologisch inpasbare visserij, een veilige bereikbaarheid en een duurzame ontwikkeling van havens en haventerreinen.
 
Opvallend is dat voor de militaire activiteiten in het waddengebied de hoofddoelstelling natuur uit de Nota niet leidend is. Waar andere schadelijke menselijke activiteiten worden getoetst op hun effecten op natuur en landschap, accepteert het Kabinet vlieg- en schietoefeningen als onvermijdelijk. Ten onrechte acht het Kabinet vermindering van de milieuoverlast niet mogelijk. Bovendien ontbreken voor de meeste militaire activiteiten actuele vergunningen. Naar aanleiding van door de Waddenvereniging gevoerde procedures heeft de minister van LNV inmiddels erkend dat de militaire activiteiten getoetst moeten worden. De Waddenvereniging pleit in haar reactie op de Nota Waddenzee dit zo snel mogelijk uit te voeren, en activiteiten alleen toe te staan als deze geen significante effecten hebben op de natuurwaarden van de Waddenzee.
 
In tegenstelling tot andere West-Europese getijdengebieden is de natuurkwaliteit van de Waddenzee sterk afgenomen. Sinds 1992 zijn van de 34 bestudeerde wadvogels 15 significant in aantal afgenomen; er is steeds minder mosselzaad te vissen; een enorme verschuiving en achteruitgang in de vissoorten wordt geconstateerd; de (aangeplante) zeegrasvelden gedijen nog steeds niet; de zand-slib-balans lijkt verstoord; de zoet-zout-overgangen zijn verdwenen; de successiestadia in de duinen en de kwelders zijn onvolledig; de landschappelijke openheid, de rust en de duisternis zijn op veel plaatsen zwaar aangetast. Herstel van de kwaliteit van natuur en landschap moet daarom centraal staan in het overheidsbeleid. De Nota Waddenzee is echter blijven steken in goede voornemens.
 
Volgens de Waddenvereniging beperkt de Nota Waddenzee de economische ontwikkelingsmogelijkheden van het waddengebied niet. Het voorgestelde beleid schept de noodzakelijke helderheid over de randvoorwaarden en stimuleert de duurzame economische ontwikkeling. Bovendien, hoe robuuster de natuur, hoe meer ruimte voor medegebruik ontstaat. Snelle vaststelling van de Nota Waddenzee is daarom noodzakelijk. Hierdoor komt een eind aan het beleidsvacuüm van het afgelopen decennium.
 
In haar reactie vraagt de Waddenvereniging aandacht voor de samenwerking die binnen de regio tussen de economische sectoren en de natuurbescherming n.a.v. de discussies over het Waddenfonds is ontstaan. De Nota Waddenzee, het sturingsinstrument van de overheid, geeft de noodzakelijke richting aan deze discussie over investeringen in het waddengebied. In concreto denkt de Waddenvereniging aan de gedifferentieerde en duurzame ontwikkeling van de Waddenzeehavens, duurzame vormen van energieopwekking en het innoveren van de garnalen- en mosselvisserij.
 
De volledige inspraakreactie van de Waddenvereniging is hier te downloaden. www.waddenvereniging.nl/HTML/Nieuws/inspraak.pdf
De brief aan Minister Dekker is hier te downloaden www.waddenvereniging.nl/HTML/Nieuws/brief_min_dekker.pdf
 
Nadere inlichtingen:
Anja Strik, 0517-493654
Hidde van Kersen, 0517-493693
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |