[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Reactie 'Verontruste ANWB leden' op de 12 argumenten van de ANWB tegen rekeningrijden

31 januari

In de Kampioen van februari 1999 wordt de ANWB-actie tegen het rekeningrijden met de volgende 12 argumenten ondersteund. Per argument hieronder de reactie van de Verontruste ANWB-leden.

1. "Rekeningrijden helpt niet tegen de files"

De ANWB verwacht dat er een kleine dip zal komen in de files en het autogebruik en dat het daarna weer als vanouds verder gaat.
Onze reactie: Het rekeningrijden blijkt elders goed te helpen; slechts 10 tot 20% minder aanbod van auto's in de spits verhindert het ontstaan van files op de meeste plaatsen. De tientallen procenten van de automobilisten die niet noodgedwongen voor tienen de snelweg opmoeten, hebben nu naast de file zelf een extra financiële prikkel om later met de auto te gaan of beter nog met het openbaar vervoer te nemen. Daarnaast moet het rekeningrijden niet als geïsoleerde maatregel worden beschouwd: het is een noodzakelijk onderdeel van een heel pakket maatregelen van Rijkswaterstaat om onze mobiliteit in brede zin en op de langere termijn duurzaam te waarborgen (met relatief meer openbaar vervoer en minder individuele auto's).

2. "Filerijders hebben geen reëel alternatief"

De ANWB beweert dat de spitsreiziger alleen maar met de auto naar zijn werk kan omdat de treinen en bussen al vol zitten. Bovendien zegt "de" ANWB ook dat er 800.000 banen bij zijn gekomen sinds 1990 en dat ook die mensen naar hun werk moeten. Met de auto.
Onze reactie: Dit geeft alleen maar aan dat we snel moeten besluiten om het openbaar vervoer in de randstad minimaal te verdubbelen en het verhuizen naar plekken dichter bij het werk sterker dan nu te stimuleren. We zijn er voor dat de inkomsten uit de "fileheffing" wordt geoormerkt en dat dit geld wordt benut voor een versnelde verbetering van het openbaar vervoer zoals lightrail, op dezelfde trajecten waar het autoverkeer vastzit. En wat 1990 betreft: sinds dat jaar is de draagkracht van de recreatiegebieden en van de natuur in Nederland niet toegenomen, maar eerder afgenomen.

3. "Automobilisten moeten noodgedwongen betalen om in de file te staan"

Hier benadrukt de ANWB dat de minder-draagkrachtigen de heffing niet kunnen betalen en meer de dupe zullen zijn dan de ambtenaren en managers.
Onze reactie: Mensen, zowel hoog als laag betaald, die vanwege hun werk ECHT niet anders kunnen, dienen door hun werkgever gecompenseerd te worden (CAO's). Ondernemingen kunnen die kosten in hun prijzen doorberekenen zodat niet bepaalde groepen extra getroffen worden.

4. "Voor forenzen kan de extra last oplopen tot 2000 gulden per jaar"

Voorbeeld: Gouda - Utrecht kost f 7,00 per dag, dus f 1.400 per jaar. Als je automatisch betaalt (met transponder in de auto) kost het slechts NLG 5,00 per keer. Onze reactie: Het systeem kost wat, maar het levert ook geld op. Het geld wordt teruggesluist, zodat bij de leveranciers van het systeem en bij het beheer van het systeem extra banen ontstaan. Het levert unieke expertise op die overal in de wereld te gelde kan worden gemaakt. En de opbrengst kan de overheid aanwenden voor andere goede zaken die de mobiliteit in brede zin verduurzamen; openbaar vervoer, fiscaal stimuleren van verhuizen dichter naar de werkplek etc..

"Het tolsysteem kost de belastingbetaler 1,5 miljard gulden"

Onze reactie: Vanwege "argument" 4 overbodig

6. "De politiek geeft geen garantie dat rekeningrijden werkt"

ANWB EN VVD'er Hofstra: Het is maar de vraag of het systeem de files verhelpt. Onze reactie: Vanwege "argument" 1 overbodig

7. "Het begint met zeven gulden in de ochtendspits en niemand weet waar het eindigt"

De ANWB: het gevaar bestaat dat prijsverhoging van het rijden in de spits zich als een olievlek uit zal breiden. Voor je het weet wordt het buiten de randstad ingevoerd en ook buiten de ochtendspits. Bovendien kan het een reden zijn om ook de prijzen van het openbaar vervoer te verhogen.

Onze reactie: Voor het milieu maakt het niet uit waar je rijdt en op welk tijdstip. Als rekeningrijden wordt uitgebreid en de wordt opgevoerd, is dat alleen maar winst voor het milieu. En dat het autorijden nu duurder wordt, is alleen maar een stimulans voor gebruik van het het openbaar vervoer waardoor de prijs per reizigerskilometer kan DALEN.

8. "Meer dan 1 miljoen belastingaanslagen worden niet of foutief verstuurd."

Volgens de ANWB zullen door fouten veel rekeningen aan de verkeerden worden bezorgd.
Onze reactie: In de aanloopperiode is dit mogelijk het geval, tenminste als het werkt op basis van nummerbord-herkenning. Dit gevaar moet daarom een stimulans zijn voor algemene invoering van de transponder.
(N.B. De ANWB is bij de transponder bang voor aantasting van de privacy. Met versleuteling van gegevens kan je tegenwoordig echter zoveel beveiligen dat achteraf niet meer te herleiden is, wie er langs is geweest. De transponder is veel beter te beveiligen dan het nummerbord. Trouwens: iedereen kan langs de weg gaan staan en nummerborden noteren.....)

9. "Het systeem werkt (kenteken)fraude in de hand"

ANWB: steeds meer belastingen werken op basis van het nummerbord. Het werkt fraude in de hand omdat het steeds lucratiever wordt om met het nummerbord
van een ander rond te rijden. Onze reactie: Dit is echt onzin. Wij kennen wel de verkeersboetes op basis van flitsfoto's, maar geen enkele andere belasting die geheven wordt doordat één of ander systeem de nummerborden van passerende auto's leest en verwerkt. Door dit systeem valt het juist sneller op als iemand een dubbelganger heeft. Dit systeem is dus juist een middel om fraude met nummerborden tegen te gaan. Ook hier is de transponder de oplossing, want als je met je transponder om 9.00 uur gezien bent bij Rotterdam en om 9.15 bij Utrecht zonder transponder, is de zaak duidelijk.

10. "Rond de klok van 6.00 en 10.00 uur kunnen bij de tolpoorten gevaarlijke situaties ontstaan"

Volgens de ANWB zullen er gevaarlijke situaties ontstaan doordat mensen vlak voor 6 uur sneller gaan rijden om zo de tolheffing te missen. En juist voor 10 uur gaan ze langzamer rijden om de tol te vermijden Onze reactie: Het langzamer rijden rond 10.00 uur zal eerder leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Het aantal extra ongevallen rond 6.00 uur zal wel meevallen omdat dit tijdstip juist hierom zo vroeg gekozen is.

11. "De meeste tolpoorten komen op lokale wegen"

De ANWB gaat ervan uit dat om het sluipverkeer te voorkomen, ook veel tolpoorten op lokale wegen worden gezet. Met andere woorden als je een klein stukje moet rijden, heb je al kans dat je "toevallig" langs een tolpoortje komt en dan moet betalen. De ANWB noemt als voorbeeld een ritje naar de creche of naar school.
Onze reactie: Op zich klopt dit maar het is bewezen dat juist dit soort kleine ritjes relatief het meest vervuilend zijn en vaak vermeden kunnen

12. "Driekwart van de Nederlanders is tegen rekeningrijden"

De Volkskrant (23 januari 1999) kwam erachter dat het "onderzoek van 1000 Nederlanders" in feite slechts betrekking had op 400 ANWB-leden. Het hangt er hierbij natuurlijk van af hoe je het vraagt. Vraag een Nederlander of hij extra belasting wil betalen, dan zegt hij nee. Vraag een Nederlander of
hij vindt dat de milieudruk door het verkeer moet afnemen, dan zegt hij ja. De vraagstelling in de Kampioen van februari 1999 (pag. 57) aan de ANWB-leden luidde: "Bent u ook tegen? Laat het ons weten!" Verder commentaar hier overbodig.

ONZE ALGEMENE REACTIE

Een deel van de 12 punten blijkt dubbel. Uiteindelijk zijn komen we maar op 8 argumenten. Vooral de argumenten 2, 4, 7, 8, en 9 zijn gezocht en dubieus. De drie overige argumenten behoeven een genuanceerder benadering dan de eenzijdige demagogische kijk van de ANWB.

Waar je de ANWB niet over hoort is dat de files op het moment de belangrijkste factor vormen, waardoor het autoverkeer niet nog meer groeit. Vaak
horen we zeggen dat als de files er niet zouden zijn, de mensen dan met de auto in plaats van met fiets, bus of trein zouden gaan. "Als ik met de auto ga, sta ik in de file en doe ik er net zo lang over als met de fiets (of de trein)."

Wat ook niet in de brochure staat, is het alternatief van de ANWB voor het rekeningrijden. Het alternatief van de ANWB is NIET verbetering van het openbaar vervoer ("dat gaat te lang duren") maar de al diverse keren in de column van Nouwen in de Kampioen besproken pay lanes = doelgroepstroken. Dit betreft extra (let op dit woord "extra") rijbanen langs de snelwegen waarop betaald moet worden. Wie betaalt kan er filevrij langs en wie niet wil betalen kan gratis op de andere banen, en daar staat mogelijk een file. De extra rijbanen betekenen extra capaciteit en dus meer verkeer. Met andere woorden: het alternatief van paylanes zal een verdere verzwaring van het broeikaseffect veroorzaken. En dat druist regelrecht in tegen de milieudoelstellingen die
de overheid heeft geformuleerd en die uitdrukkelijk zijn onderschreven door de ANWB. De bond heeft in 1996 aan de Tweede Kamer geadviseerd dat ze 1 a 2 % daling van de CO2 uitstoot mogelijk acht. Van dat laatste komt uiteraard niets terecht bij sterke vergroting van de automobiliteit hoe schoon en zuinig de individuele auto's ook worden. *)

( *) Paul Nouwen denkt dat de bijdrage aan het broeikaseffect door het verkeer gaat afnemen. Hij wijst daarbij op een serie maatregelen, waaronder
de (compensatie-)aanplant van bossen, hetgeen volgens diverse bronnen ongeveer 0,3 % scheelt. Hij wijst ook op technische verbeteringen van 27 %. Deze 27 % wordt genoemd in een mogelijk te sluiten convenant tussen de Europese Unie en de autofabrikanten. De reductie betekent dat nieuwe auto's in 2008 27 % zuiniger zijn dan nieuwe auto's die nu verkocht worden. Maar in 2010 (peiljaar voor bijv. Kyoto en NMP3) rijden er ook nog oudere auto's rond, dus zal de reductie slechts rond de 13 % liggen. Met een groei van het verkeer met 20 % levert dat nog steeds een stijging op.)

Het volgende wordt ook door de ANWB vergeten: de technieken (met name de transponder) die nodig zijn voor rekeningrijden, zijn voorwaarde voor het invoeren van pay lanes. En de pay lanes zelf kosten VEEL MEER dan de tolpoortjes.

Wat tenslotte ook niet in de ANWB-brochure Rekeningrijden Nee! staat is, dat als je de prijzen van rekeningrijden verder verhoogd, en ook buiten de ochtendspits gaat heffen, dat je een prachtig middel hebt voor variabilistatie van de autokosten. En variabilisatie van de autokosten werd tot voor kort nog door de ANWB aangehangen onder voorwaarde dat de vaste kosten (wegenbelasting) omlaag zouden gaan.

Landelijk Platform Verontruste ANWB-leden 1999
Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025
Redactie: Ariënsware 22; 8014 TE Zwolle
Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl
Web: www.antenna.nl/vanwbl


menu | dDH