[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Reactie Zuid-Noord Federatie op begroting Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking 1999

Persbericht

15 september 1998

Positieve voornemens, invulling ontbreekt

ZNF pleit voor actieve rol maatschappelijke organisaties in buitenlandbeleid

Zo kort na het aantreden van het kabinet Kok-II kan in de begroting van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking voor 1999 nog geen uitgekristalliseerd nieuw beleid worden verwacht. De aanzetten uit regeerakkoord en regeringsverklaring moeten een vervolg krijgen in concrete maatregelen en een nieuwe prioriteitstelling. Daarvan kan in deze begroting nog geen sprake zijn.

De Zuid-Noord Federatie ziet daarom in de komende maanden met belangstelling uit naar nieuwe initiatieven en concrete maatregelen die de beleidsvoornemens handen en voeten geven. Daarbij pleit de ZNF, als breed samenwerkingsverband van fair trade-, milieu-, derde wereld- en ontwikkelingsorganisaties, vooral voor maatregelen die de positie van ontwikkelingslanden versterken, uitsluiting tegengaan en die de totstandkoming van de sociale en ecologische kaders voor een samenhangend buitenland- en handelspolitiek beleid bevorderen. De ZNF acht het van wezenlijk belang dat bij de aangekondigde herschikking van middelen en prioriteiten maatschappelijke organisaties in Noord en Zuid versterkt uit de bus komen en zo in staat blijven actief bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een effectief ontwikkelingsbeleid.

Positief is de ZNF dan ook over het voornemen van de regering de positie van ontwikkelingslanden in het wereldhandelssysteem te versterken en de inbreng te bevorderen van maatschappelijke organisaties in de besluitvorming binnen de wereldhandelsorganisatie WTO. Het afgelopen jaar heeft de ZNF hiertoe reeds een aantal concrete voorstellen gedaan. De spelregels binnen de WTO blijken het voor ontwikkelingslanden moeilijk te maken volwaardig te participeren. En dat geldt nog eens extra voor de organisaties van producenten, consumenten en werknemers in deze landen. De ZNF vraagt de regering om hun onderhandelingscapaciteit te helpen versterken. Ook dat bevordert goed bestuur.

De toezegging van de regering krachtig verder te werken aan meer samenhang in het beleid, zowel tussen de verschillende departementen als in de Europese Commissie, stemt eveneeens positief. Tot nog toe waren de successen op dit vlak beperkt. Vooral het resultaat van de onderhandelingen in het kader van Agenda 2000, het nieuwe Europese landbouwbeleid, is een toetssteen voor het welslagen van deze doelstelling.

Vragen tenslotte stelt de ZNF bij de voortgang en effectiviteit van het bedrijfslevenprogramma. Dit programma groeit in 1999 tot 360 miljoen gulden en is voor meer dan 90 procent gericht op bevordering van Nederlandse exporten. De in december 1997 aangekondigde nieuwe instrumenten om investeringen en joint-ventures in ontwikkelingslanden te bevorderen laten echter nog steeds op zich wachten. Juist -verantwoorde- investeringen hebben een directe impact op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Specifieke maatregelen om de minst ontwikkelde landen meer te laten profiteren van dit programma -- en daarmee van de inzet van het Nederlandse bedrijfsleven - blijven bovendien uit. De Zuid-Noord Federatie bepleit dat ook op dit terrein met kracht gewerkt wordt aan een creatieve ontschotting van het beleid: de inzet van bijvoorbeeld fiscale instrumenten ter stimulering van verantwoorde investeringen of fair-trade-importen kan een impuls geven aan het bijsturen van de particuliere kapitaalstroom in de richting van de minst ontwikkelde landen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en particuliere organisaties bevorderen.


noot voor de redactie:
De Zuid-Noord Federatie is een samenwerkingsverband van veertien organisaties, werkzaam op de terreinen van ontwikkelingssamenwerking, eerlijke handel en internationaal milieubeleid. In de ZNF participeren: BothEnds, Fair Trade Organisatie, Hivos, Humanistisch Overleg Mensenrechten, INZET, Landelijke India Werkgroep, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika, OLAA, SNV, SOMO, Vereniging Milieudefensie, WEMOS en het solidariteitsfonds XminY.

In de komende maanden zal de Zuid-Noord Federatie een gedetailleerd commentaar op de begroting opstellen en haar aanbevelingen inbrengen in gesprekken met de woordvoerders van de politieke partijen.

voor meer informatie:

Zuid-Noord Federatie, Eric Oostrijk
tel. werk:  070 4273346, tel. prive:  075 6403627


[Menu] [dDH]