[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Debat Maatschappelijk Verantwoorden ondernemen / beleggen-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  Richard Wouters <quansuys@xs4all.nl> 
Date:  Sun, 24 Oct 1999 21:52:09 +0100 
Subject: Debat Maatschappelijk Verantwoorden ondernemen / beleggen 

OPENBAAR DEBAT 

Zeggenschap - Wat gebeurt er met mijn geld? 

20 november 1999 
10.30 - 15.45 uur 
Oude Tweede Kamerzaal, Den Haag 

Organisatie: Noord-Zuid werkgroep GroenLinks in samenwerking met 
de Stichting Duurzame Solidariteit 

Programma 

10.30 - 10.35  Welkomstwoord door Arie Romein, 
           voorzitter Noord-Zuidwerkgroep van GroenLinks 

10.35 - 10.45  Opening door Inge Polstra, Fractiemedewerker Economische 
           Zaken en Financien, Tweede Kamerfractie Partij 
           van de Arbeid 

10.45 - 11.45  Duurzaam/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
           Discussieleider: Theo Bouman, lid GroenLinks- 
           fractie Europees Parlement 

        Kitty Roozemond, vice-voorzitter FNV versus VNO/NCW 
           (gevraagd) 

De aandeelhouders van de onderneming eisen meer zeggenschap in het 
beleid en bestuur van de onderneming. Daartegen rijst verzet van de 
kant van de ondernemingsleiding en van de vakbeweging. GroenLinks en 
Partij van de Arbeid bereiden een wetsontwerp voor aangaande 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en het werknemerscommissariaat. 
Immers: het beleggersbelang komt lang niet overeen met dat van de 
onderneming of van de werknemers. En het belang van de onderneming kan 
indruisen tegen het algemeen maatschappelijk belang. 

Discussie: In hoeverre lopen de belangen van aandeelhouders, werknemers 
en maatschappij parallel? In welk opzicht verschillen ze? Als 
aandeelhouders meer te zeggen krijgen in het beleid en bestuur van de 
onderneming, moet dan dat ook niet voor werknemers gelden? En voor 
andere 'stakeholders' ? 

11.45 - 12.00  Intermezzo 

12.00 - 13. 00 Duurzaam/Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
        Discussieleider: Wim de Boer, Eerste kamerlid GroenLinks 
        (gevraagd) 
        Michael Negenman, Algemene Spaarbank Nederland (ASN) 
        versus dr. Jean Frijns, directeur beleggingen Stichting 
        Pensioenfonds ABP 

Pensioenfondsen besteden - naast het rendement op hun beleggingen - 
steeds meer aandacht aan de vraag of deze beleggingen maatschappelijk 
verantwoord en besteed worden. Zo uitte het ABP op de jaarvergadering van 
IHC-Caland forse kritiek op de activiteiten van dit bedrijf in Birma en 
eiste het een gedragscode om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. 
De Vereniging van Duurzame beleggers (alternatieve beleggingsfondsen) zal 
dit optreden van het ABP zeker goedgekeurd hebben, maar tevens vinden dat 
het nog te sporadisch gebeurt en niet ver genoeg gaat. 

Discussie: Wat vinden de duurzame beleggers van het beleggingsbeleid van 
pensioenfondsen tot op heden? Wat zouden ze veranderd willen zien. Waar 
ligt voor pensioenfondsen - gezien het feit dat ze ook rekening moeten 
houden met de belangen van pensioengerechtigden en pensioenpremie 
betalende werknemers - de grens van hun 'ethische' optreden? Wat zijn de 
toekomstplannen op het terrein van maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam beleggen? 

13.00 - 14.00  Lunch 

14.00 - 15.15  Duurzaam Bankieren 
           Discussieleider: Kees Waagmeester 
           Wiert Wiertsema, Both Ends, versus Bart Jan Krouwel, 
           hoofd Staf Duurzame Ontwikkelingen, Rabo Bank. 

Banken zijn in het verleden en heden vaak op de huid gezeten, vanwege de 
financiering van dubieuze projecten of regimes. In de jaren '70 en '80 
gold dat bijvoorbeeld voor leningen aan het apartheidsregime in Zuid- 
Afrika. Recentelijk werd de ABN AMRO bank nog bekritiseerd door de 
Vereniging Milieudefensie vanwege de financiering van een omstreden 
mijnbouwproject in Nieuw-Guinea (Freeport). 
Discussie: Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van een bank bij de 
financiering van maatschappelijk onverantwoorde projecten. Zijn banken 
van plan om in de toekomst zaken als 'duurzaamheid' en 'sociaal 
verantwoord handelen' infinancieringsbeslissingen te laten meespelen? 
Wat vraagt de milieubewging in dit opzicht van banken? Zijn er 
vergelijkbare gevallen als dat van Freeport Mining? 

15.15 - 15.45  Slotcommentaar door Mohammed Rabbae, Tweede Kamerfractie 
           GroenLinks en Kees Vendrik, woordvoerder 
           financien Tweede Kamerfractie GroenLinks 

15.45 - 16.30  Drankje 

Opgeven voor het debat gaarne via het strookje hieronder voor 10 
november aanstaande. 

Kosten voor dit debat bedragen fl. 25, 00 inclusief koffie, lunch, een 
drankje en een rapport. Dit bedrag svp overmaken op gironummer 2737962 
t.n.v. GroenLinks onder vermelding van Openbaar Debat Zeggenschap 20 
november. GroenLinks leden voor wie de kosten van het debat financiele 
bezwaren opleveren kunnen contact opnemen met Siska Barelds van het 
GroenLinks partijbureau, telefoon 030-2399900. 

Dit debat wordt mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage 
van de NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en 
Internationale Solidariteit) 

Contactpersonen: 
Noord-Zuid werkgroep GroenLinks: 
Pim Juffermans 
Berend Verloren 

Stichting Duurzame Solidariteit: 
Frances Weijn 

Achtergrond: 
Dit debat vindt plaats in het kader van een programma van de 
Noord-Zuidwerkgroep van GroenLinks over Internationale Kapitaalstromen 
en wordt ondersteund en gesubsidieerd via het programma Lokaal Handelen 
voor Mondiale Duurzaamheid van de Stichting Duurzame Solidariteit. 
In drie jaar tijd wordt middels debatten, conferenties, expert meetings 
en literatuurstudies een brochure samengesteld, waaruit teksten 
gehaald kunnen worden voor een beleidskader en het verkiezingsprogramma 
(2002) van GroenLinks op het terrein van het internationale 
kapitaalverkeer. In 1999 zijn er al twee expertmeetings georganiseerd 
(op 20 mei en 17 juni ) over de gevolgen van de financiele crisis in 
Oost-Azie en over goed beleid en bestuur in de emerging markets. Korte 
rapporten van deze expert meetings zijn opvraagbaar bij GroenLinks. 

Onderstaand strookje insturen voor 10 november as. 
----------------------------------------------------------------------- 

Openbaar Debat: Zeggenschap; 20 november 1999 

Naam:.................................................................. 

Adres:................................................................. 

Postcode en woonplaats:................................................ 

Telefoonnummer:........................................................ 

betaald per giro/bank 

op.................................................... (datum invullen) 

Strookje sturen naar Partijbureau GroenLinks, t.a.v. Siska Barelds, 
Postbus 8008, 3503 RA Utrecht. Fax 030-2300342. 
E-mail adres: groen-l@dds.nl 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Zaterdag 27 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam