<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] (Fwd) Kernenergie duurzaam?! Mooi niet!
------- Forwarded message follows -------
From:      	"WISE " <wiseamster@antenna.nl>
To:       	aktielijst@antenna.nl
Date sent:   	Thu, 8 Mar 2001 13:13:42 +0100
Subject:    	[Aktielijst] Kernenergie duurzaam?! Mooi niet!
Send reply to: 	"WISE " <wiseamster@antenna.nl>

VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) dreigt kernenergie 
duurzaamheids-stempel te geven.

Dit is een oproep aan ORGANISATIES om de petitie van WISE te 
ondertekenen en de petitie verder te verspreiden.
Dat kan online op http://www.antenna.nl/wise/csd/

De VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) is in 1992 
opgericht om de uitvoering van Agenda 21 te begeleiden. CSD komt 
jaarlijks bijeen om rapporten en adviezen op te stellen over de vraag 
hoe duurzame ontwikkeling bereikt kan worden. Op de aanstaande 
vergadering van CSD in april staat onder andere het onderwerp energie 
op de agenda. 

En wat blijkt? Een aantal delegaties vindt dat kernenergie en duurzame
ontwikkeling prima samen kunnen gaan! Voorkomen moet worden dat de CSD in
haar eindrapport op dezelfde vriendelijke manier over kernenergie spreekt
als tot nog toe gebeurt in de voorbereidende teksten (kort samengevat: er
wordt erkend dat er wel wat probleempjes zijn met veiligheid, afval en de
publieke opinie, maar gesuggereerd wordt dat deze wel op te lossen zijn als
er maar genoeg in geinvesteerd wordt, en dat kernenergie vervolgens wel
degelijk deel uit zou kunnen maken van een duurzame toekomst). Een 'stempel
van goedkeuring' voor kernenergie van nota bene de VN Commissie voor
DUURZAME Ontwikkeling zal door de atoomlobby gebruikt gaan worden in haar
pogingen om nieuwe subsidies te krijgen via de flexibele mechanismen van 
het Kyoto klimaatverdrag, waarover in juli in Bonn verder onderhandeld zal
worden.

CSD zou dus juist moeten verklaren dat kernenergie per definitie NIET 
duurzaam is!

Daarom roept WISE samen met Earthday Network en andere NGOs, 
op tot het ondertekenen van een petitie gericht aan de CSD. De tekst 
staat hieronder en de petitie kan via onze website ondertekend 
worden. Ook de engelse, franse, spaanse en binnenkort de duitse en 
italiaanse versies zijn hier te vinden, alsmede links naar meer 
informatie over de CSD.

NB. De petitie staat open voor ondertekening door organsiaties, dus 
niet voor individuen. Doe mee en zorg dat ook jouw organisatie de 
petitie ondertekent!


De tekst van de petitie:

Kernenergie duurzaam? Mooi niet!

Aan de Voorzitter en Lidstaten van de VN Commissie voor Duurzame 
Ontwikkeling

Geachte dames en heren,

Onderstaande niet-gouvernementele organisaties zijn zeer teleurgesteld en
bezorgd over het feit dat kernenergie op de ontwerp-agenda voor de VN
Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) staat. Deze gevaarlijke en
niet-duurzame technologie zou, bij goedkeuring door de VN, in feite een
duurzaamheids-keurmerk krijgen die het niet verdient. 

Wij zijn van mening dat iedere benadering die kernenergie lijkt te
legitimeren ingaat tegen zowel de letter en de geest van Agenda 21 als 
tegen het mandaat van de CSD. Bovendien druist een dergelijke benadering in 
tegen de belangen van ontwikkelingslanden. Deze hebben belang bij 
stimulering en implementatie van werkelijk duurzame , kleinschalige en 
kapitaal-extensive energiedragers, aangepast aan de nationale behoeften en 
natuurlijke hulpbronnen. Kernenergie voldoet niet aan deze criteria. 

Kernenergie is geen schone, veilige of duurzame energiebron. Kernenergie
wordt wereldwijd geplaagd door hoge kosten, onvoldoende rendement,
technische problemen, risico’s van ongelukken met catastrofale gevolgen en
milieuproblemen, lozingen van radioactiviteit, zelfs bij ‘normaal’ gebruik,
het afvalprobleem en de te verwachten problemen bij de ontmanteling van
centrales.

De kernenergie-industrie, naarstig op zoek naar nieuwe afzetmarkten, ziet 
de ontwikkelingslanden echter als een laatste strohalm om te kunnen 
overleven.
De markt vraagt niet meer om kernenergie. De industrie moet het dus hebben
van internationale verdragen die kernenergie noemen als duurzame
energiebron, te gebruiken in de strijd tegen bijvoorbeeld het 
broeikaseffect. De industrie is dan ook steeds actiever aan het lobbyen 
bij de Verenide Naties, recent tijdens de klimaatonderhandelingen, en nu 
ook bij de VN Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD).

De afgelopen tien jaar is in de meeste landen overeenstemming ontstaan over
de wenselijkheid het gebruik van kernenergie uit te bannen of zelfs 
helemaal niet aan de toepassing van kernnergie te beginnen. Tijdens de
onderhandelingen over het VN Klimaatverdrag, afgelopen november in Den 
Haag, waren vrijwel alle landen het er over eens dat kernenergie niet 
thuishoort in de rij van mogelijke projecten die onder het Clean 
Development Mechanism horen. 

De regeringsleiders van de G8 hebben recentelijk verklaard zich in te 
zullen zetten om ‘investeringen in de ontwikkeling en het gebruik van 
duurzame energie te stimuleren en te faciliteren…’ en, voegden zij daar aan 
toe, ‘met name het toenemend gebruik van duurzame energiebronnen zal de 
kwaliteit van het leven vergroten, vooral in ontwikkelingslanden.’

Ook landen buiten de G-8 kiezen voor deze benadering. Turkije heeft de
geplande bouw van een kerncentrale definitief herroepen. De Turkse premier
zei het zo: ’de wereld zegt kernenergie vaarwel’. De alliantie van kleine
eilandstaten (AOSIS - Alliance of Small Island States) heeft, ondanks het
feit dat ze het eerste slachtoffer zullen zijn van de stijgende zeespiegel,
zich opnieuw uitgesproken tegen kernenergie als middel in de strijd tegen
het broeikaseffect (Apia, augustus 2000). Een groep van twaalf
Latijns-Amerikaanse landen heeft duidelijk gemaakt dat zij ‘het gebruik van
kernenergie als een alternatieve energiebron in projectactiviteiten [onder
het CDM] niet accepteren.’ (FCCC/SB/2000/4,1 augustus 2000)

Daarom verzoeken wij u dringend de integriteit van het CSD-proces te 
bewaken door ervoor te zorgen dat iedere blijk van steun voor niet-duurzame
energiedragers, met name kernenergie, wordt uitgesloten van CSD debatten,
tentoonstellingen en andere activiteiten. 

De Commissie voor Duurzame Ontwikkeling dient zich te concentreren op het
stimuleren van schone, veilige en duurzame vormen van energie voor het
welzijn van de huidige en toekomstige generaties, conform het in Agenda 21
gestelde doel. ===

Nuclear power sustainable? No way!
Sign our petition at http://www.antenna.nl/wise/csd/
================================================================
   World Information Service on Energy - WISE Amsterdam

   PO Box 59636          Tel: +31-20-6126368
   1040 LC Amsterdam        Fax: +31-20-6892179
   The Netherlands         Email: wiseamster@antenna.nl
   (Visitors: Ketelhuisplein 43)  http://www.antenna.nl/wise
==================================================================

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam